Forslag til beslutning - B8-1288/2016Forslag til beslutning
B8-1288/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Italien efter jordskælvene

23.11.2016 - (2016/2988(RSP))

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-1812/2016, B8-1813/2016 og B8-1814/2016
jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1285/2016

Procedure : 2016/2988(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1288/2016
Indgivne tekster :
B8-1288/2016
Vedtagne tekster :

B8-1288/2016

om situationen i Italien efter jordskælvene

(2016/2988(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) 2016/369 af 15. marts 2016 om ydelse af nødhjælp i Unionen[1],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 375/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af det frivillige europæiske korps for humanitær bistand ("initiativet EU-bistandsfrivillige")[2],

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand[3],

–  der henviser til Rådets konklusioner af 11. april 2011 om videreudvikling af risikovurdering med henblik på katastrofehåndtering i Den Europæiske Union,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 28. november 2008 med opfordring til at fremme civilbeskyttelseskapaciteterne ved hjælp af et europæisk system til gensidig bistand, der bygger på en modulbaseret tilgang til civilbeskyttelse (16474/08),

–  der henviser til sin beslutning af 19. juni 2008 om styrkelse af EU's katastrofeberedskab[4],

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2013 om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, gennemførelse og anvendelse[5],

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 28. november 2013 om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond[6],

–  der henviser til forespørgslerne til Kommissionen om situationen i Italien efter jordskælvene (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 og O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at det ødelæggende jordskælv, der ramte det centrale Italien den 24. august 2016, blev efterfulgt af yderligere tre kraftige jordskælv samt en hel strøm af rystelser de centralitalienske regioner den 26. oktober med styrker på 5,5 og 6,1 og den 30. oktober med en styrke på 6,5;

B.  der henviser til, at skælv og efterskælv er fortsat med at smadre det centrale Italien gennem de seneste måneder; der henviser til, at den rystelse, der ramte Italien den 30. oktober, var det kraftigste jordskælv i landet siden 1980;

C.  der henviser til, at over 400 mennesker er meldt sårede, og 290 døde i de seneste skælv;

D.  der henviser til, at de altødelæggende jordskælv tilsammen kan skabe en dominoeffekt og føre til 100 000 fordrevne indbyggere;

E.  der henviser til, at virkningerne af de seneste skælv har tilintetgjort byer, forårsaget alvorlige ødelæggelser på lokal og regional infrastruktur, ødelagt historisk arv og kulturarv og skadet økonomisk aktivitet, navnlig for SMV'er, samt landbruget og det turistmæssige og gastronomiske potentiale;

F.  der henviser til, at de berørte områder er blevet udsat for en deformering, der strækker sig over et areal på omkring 130 kvadratkilometer med en maksimumsforskydning på mindst 70 cm;

G.  der henviser til, at det er nødvendigt at sikre en behørig koordinering af genopbygningsindsatsen med henblik på at afhjælpe de økonomiske og sociale tab;

1.  udtrykker sin dybeste solidaritet og medfølelse med alle de personer, der er blevet ramt af jordskælvene, og med deres familier samt med de nationale, regionale og lokale myndigheder i Italien, som er involveret i hjælpearbejdet efter katastrofen;

2.  værdsætter den utrættelige indsats, der gøres af redningsmandskab, civilbeskyttelsesfolk, frivillige, civilsamfundsorganisationer og de lokale, regionale og nationale myndigheder i de ødelagte områder for at redde liv, begrænse skadernes omfang og sikre fælles basale aktiviteter for at bevare en ordentlig levestandard;

3.  fremhæver de alvorlige økonomiske konsekvenser af de mange på hinanden følgende jordskælv og den ødelæggelse, de har medført;

4.  understreger situationens alvor i de ramte områder, som lægger et betydeligt og markant økonomisk pres på de italienske nationale, regionale og lokale myndigheder;

5.  glæder sig over den øgede grad af fleksibilitet i underskudsberegningen af udgifterne i forbindelse med jordskælvene, som Italien er blevet givet i overensstemmelse med traktaterne for at kunne håndtere den aktuelle nødsituation effektivt og hurtigt og med de fornødne indgreb for at sikre de ramte områder;

6.  glæder sig over den solidaritet, som EU-institutionerne, andre medlemsstater, europæiske regioner og internationale aktører har givet udtryk for, og som eksemplificeres i form af gensidig bistand i nødsituationer;

7.  gør opmærksom på de problemer, der er forbundet med systemer til forudsigelse af jordskælv og den høje seismiske aktivitet i Sydøsteuropa; bemærker med bekymring, at tusindvis af mennesker er blevet dræbt og hundredetusindvis er blevet hjemløse i de seneste 15 år som følge af ødelæggende jordskælv, der har ramt Europa;

8.  udtrykker bekymring over det store antal fordrevne personer, som vil blive udsat for barske vejrforhold i den forestående vinter;

9.  fremhæver betydningen af EU's civilbeskyttelsesmekanisme med hensyn til at fremme samarbejde mellem nationale civilbeskyttelsesmyndigheder i hele Europa i vanskelige situationer og med at minimere konsekvenserne af usædvanlige begivenheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forenkle procedurerne for aktivering af mekanismen yderligere, så den kan benyttes hurtigt og effektivt umiddelbart efter en katastrofe;

10.  mener, at den delvise opførelse på budgettet af den årlige finansielle bevilling til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som der er fastsat bestemmelse om i den foreslåede omnibusforordning, fremover vil kunne bidrage til at fremskynde mobiliseringsproceduren med henblik på at yde en hurtigere og mere effektiv indsats over for borgere, der er ramt af en katastrofe; anmoder desuden Kommissionen om i forbindelse med fremtidige reformer at foretage en analyse af, om det er muligt at forhøje tærsklen for forskudsbetalinger og afkorte fristen for behandling af ansøgningerne;

11.  understreger, at det er vigtigt at skabe synergier mellem alle tilgængelige instrumenter, herunder de europæiske struktur- og investeringsfonde, og sikre, at midlerne anvendes effektivt til genopbygningsaktiviteter og alle andre nødvendige foranstaltninger i fuldt samarbejde med de italienske nationale og regionale myndigheder; opfordrer Kommissionen til at være parat til at vedtage ændringer til programmer og operationelle programmer i dette øjemed så hurtigt som muligt, efter at en medlemsstat har anmodet om ændringer; fremhæver ligeledes muligheden af at anvende Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) til at støtte de landdistrikter og landbrugsaktiviteter, der er ramt af jordskælvene;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Italiens regering og de regionale og lokale myndigheder i de berørte områder.