Διαδικασία : 2016/2988(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1288/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1288/2016

Συζήτηση :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0476

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 480kWORD 47k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.722v01-00
 
B8-1288/2016

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1812/2016, B8-1813/2016 και Β8-1814/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς  (2016/2988(RSP))


Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Δημήτρης Παπαδάκης, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς  (2016/2988(RSP))  
B8-1288/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ»)(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 1257/96, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2011, σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της εκτίμησης κινδύνου για τη διαχείριση καταστροφών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την ενίσχυση των δυνατοτήτων πολιτικής προστασίας μέσω ευρωπαϊκού συστήματος αμοιβαίας συνδρομής με βάση σπονδυλωτή προσέγγιση της πολιτικής προστασίας (16474/08),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αύξηση της ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση καταστροφών(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την υλοποίηση και εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 28ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(6),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 και O-000141 – B8-1814/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τον καταστροφικό σεισμό που σημειώθηκε στην κεντρική Ιταλία στις 24 Αυγούστου 2016, ακόμη τρεις μεγάλοι σεισμοί και πληθώρα μετασεισμών έπληξαν τις κεντρικές περιφέρειες της Ιταλίας στις 26 Οκτωβρίου, μεγέθους 5,5 και 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και στις 30 Οκτωβρίου, μεγέθους 6,5·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κεντρική Ιταλία εξακολουθεί να κλυδωνίζεται από σεισμούς και μετασεισμούς τους τελευταίους μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δόνηση που συγκλόνισε την Ιταλία στις 30 Οκτωβρίου ήταν ο πιο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη χώρα από το 1980·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι φέρονται να έχουν τραυματιστεί και 290 να έχουν χάσει τη ζωή τους στους τελευταίους σεισμούς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο να γίνουν οι καταστροφικοί σεισμοί αιτία για ένα «φαινόμενο ντόμινο» και να οδηγήσουν 100.000 κατοίκους στο να εγκαταλείψουν τις εστίες τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατοι σεισμοί έχουν καταστρέψει πόλεις, έχουν προξενήσει σοβαρές ζημιές σε τοπικές και περιφερειακές υποδομές, έχουν μετατρέψει σε ερείπια την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και έχουν πλήξει τις οικονομικές δραστηριότητες και δη των ΜΜΕ, της γεωργίας, καθώς και όλα όσα μπορούν να γίνουν σε τουριστικό και γαστρονομικό επίπεδο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιοχές που επλήγησαν σημειώθηκε εδαφική παραμόρφωση η οποία εκτείνεται σε έκταση περίπου 130 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με μέγιστη μετατόπιση τουλάχιστον 70 εκατοστών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη ανασυγκρότηση πρέπει να συντονιστεί σωστά, ώστε να αντιμετωπισθούν οι οικονομικές και κοινωνικές απώλειες·

1.  εκφράζει τη βαθύτατη συμπάθεια και την αλληλεγγύη του προς όλα τα άτομα και τις οικογένειες στις περιοχές που επλήγησαν από τους σεισμούς, καθώς και προς τις ιταλικές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που καταβάλλουν προσπάθειες για την ανακούφιση μετά την καταστροφή·

2.  χαιρετίζει τις ακάματες προσπάθειες που καταβάλλουν οι διασώστες, οι μονάδες πολιτικής προστασίας, οι εθελοντές, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές στις κατεστραμμένες περιοχές για να σώσουν ζωές, να περιορίσουν τις καταστροφές και να διασφαλίσουν την συνέχιση ορισμένων κοινών βασικών δραστηριοτήτων για να διαφυλαχθεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής·

3.  υπογραμμίζει τις σοβαρές οικονομικές συνέπειες των διαδοχικών σεισμών και την καταστροφή που άφησαν στο πέρασμά τους·

4.  υπογραμμίζει τη κρισιμότητα της επιτόπιας κατάστασης και την μεγάλη και έντονη χρηματοπιστωτική πίεση που υφίστανται οι ιταλικές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη ευελιξία που επιτρέπεται στην Ιταλία σε σχέση με τον υπολογισμό του ελλείμματος λόγω των δαπανών που άπτονται των σεισμών, όπως ορίζουν εξάλλου οι Συνθήκες, προκειμένου να μπορέσει η χώρα να αντιμετωπίσει γρήγορα και αποτελεσματικά τη κατάσταση έκτακτης ανάγκης τόσο σε σχέση με το παρόν όσο και σε σχέση με δράσεις που θα απαιτηθούν στο μέλλον για την ασφάλεια των πληγεισών περιοχών·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του ως προς την αλληλεγγύη που εξέφρασαν θεσμικά όργανα της ΕΕ, λοιπά κράτη μέλη, ευρωπαϊκές περιφέρειες και διεθνείς φορείς με τη μορφή της αμοιβαίας συνδρομής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

7.  επισημαίνει τα προβλήματα πρόβλεψης που συνδέονται με τα σεισμικά συστήματα και την υψηλή σεισμικότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης· σημειώνει με ανησυχία ότι χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες χιλιάδες έχουν μείνει άστεγοι τα τελευταία 15 χρόνια εξαιτίας καταστροφικών σεισμών που έπληξαν την Ευρώπη·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό των ατόμων που εγκατέλειψαν τις εστίες τους και αντιμετωπίζουν τις σκληρές καιρικές συνθήκες της επερχόμενης χειμερινής περιόδου·

9.  τονίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών προστασίας των πολιτών σε όλη την Ευρώπη σε δυσχερείς καταστάσεις και στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών των εκτάκτων περιστάσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες ενεργοποίησης του Μηχανισμού, ούτως ώστε να είναι γρήγορα και αποτελεσματικά διαθέσιμος αμέσως μετά από μια καταστροφή·

10.  θεωρεί ότι η μερική εγγραφή στον προϋπολογισμό των ετήσιων χρηματοδοτικών πιστώσεων του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) που προβλέπονται στον προτεινόμενο κανονισμό Omnibus θα μπορούσε να βοηθήσει μελλοντικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας κινητοποίησης με στόχο μια πιο έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στους πολίτες που έχουν πληγεί από καταστροφή· καλεί επίσης την Επιτροπή, στο πλαίσιο ενδεχόμενων μελλοντικών μεταρρυθμίσεων, να μελετήσει κατά πόσον είναι εφικτή η αύξηση του ορίου των προκαταβολών και η συντόμευση των προθεσμιών για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων·

11.  τονίζει τη σημασία της δημιουργίας συνεργιών μεταξύ όλων των διαθέσιμων μέσων, περιλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ταμεία ΕΔΕΤ), ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται πραγματικά για τις δραστηριότητες ανασυγκρότησης και όλες τις άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις, σε πλήρη συνεργασία με τις ιταλικές εθνικές και περιφερειακές αρχές· καλεί την Επιτροπή να είναι έτοιμη να εγκρίνει τροποποιήσεις των προγραμμάτων, επιχειρησιακών και άλλων, προς τον σκοπό αυτό το συντομότερο δυνατό μετά την υποβολή αίτησης τροποποίησης από κράτος μέλος· υπογραμμίζει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) προκειμένου να στηριχθούν οι αγροτικές περιοχές και οι γεωργικές δραστηριότητες που έχουν πληγεί από τους σεισμούς·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, την κυβέρνηση της Ιταλίας, καθώς και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές των περιοχών που επλήγησαν.

(1)

ΕΕ L 70 της 16.3.2016, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 286 E της 27.11.2009, σ. 15.

(5)

ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 13.

(6)

ΕΕ C 114 της 15.4.2014, σ. 48.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου