Menetlus : 2016/2988(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1288/2016

Esitatud tekstid :

B8-1288/2016

Arutelud :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.21
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0476

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 255kWORD 46k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.722v01-00
 
B8-1288/2016

suuliselt vastatavate küsimuste B8-1812/2016, B8-1813/2016 ja B8-1814/2016 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP))


Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP))  
B8-1288/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 15. märtsi 2016. aasta määrust (EL) nr 2016/369 erakorralise toetuse andmise kohta liidus(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 375/2014, millega asutatakse Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus (ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus)(2),

–  võttes arvesse nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta(3),

–  võttes arvesse nõukogu 11. aprilli 2011. aasta järeldusi, milles käsitletakse katastroofide ohjamise tarbeks riskide hindamise edasiarendamist Euroopa Liidus,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2008. aasta järeldusi, millega kutsutakse üles tugevdama kodanikukaitse suutlikkust Euroopa vastastikuse abistamise süsteemi kaudu, mis lähtub modulaarsest lähenemisviisist kodanikukaitsele (16474/08),

–  võttes arvesse oma 19. juuni 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu katastroofidele reageerimise suutlikkuse suurendamise kohta(4),

–  võttes arvesse oma 15. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu Solidaarsusfondi ning selle rakendamise ja kasutamise kohta(5),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 28. novembri 2013. aasta arvamust Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kohta(6),

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimusi olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 ja O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et pärast 24. augusti 2016. aasta laastavat maavärinat tabas Kesk-Itaalia piirkondi lisaks arvukatele väiksematele tõugetele veel kolm tugevat maavärinat: 26. oktoobril magnituudiga 5,5 ja 6,1 ning 30. oktoobril magnituudiga 6,5;

B.  arvestades, et maavärinad ja järeltõuked on Kesk-Itaaliat viimaste kuude jooksul pidevalt raputanud; arvestades, et 30. oktoobril Itaaliat raputanud maavärin oli tugevaim, mis on riiki pärast 1980. aastat tabanud;

C.  arvestades, et teadete kohaselt sai hiljutistes maavärinates vigastada üle 400 inimese ja hukkus 290 inimest;

D.  arvestades, et laastavad maavärinad võivad vallandada doominoefekti ja sundida 100 000 elanikku mujale elama asuma;

E.  arvestades, et hiljutiste maavärinate tagajärjel on hävinud linnad, saanud tõsiselt kahjustada kohalik ja piirkondlik infrastruktuur, kannatanud ajaloo- ja kultuuripärandi objektid ning kandnud kahjusid majanduslik, eelkõige VKEde tegevus, aga ka põllumajandus ning turismi ja gastronoomia valdkonna potentsiaal;

F.  arvestades, et kõnealune piirkond on deformeerunud ligikaudu 130 ruutkilomeetri ulatuses ning suurim nihe on vähemalt 70 sentimeetrit;

G.  arvestades, et majandusliku ja sotsiaalse kahju heastamiseks tuleb jätkusuutlikke taastamispüüdlusi asjakohaselt kooskõlastada;

1.  väljendab suurt solidaarsust kõigi maavärinapiirkonna elanike ja perekondadega, samuti Itaalia riiklike, piirkondlike ja kohalike asutustega, kes katastroofijärgses abis osalevad, ning avaldab kõigile sügavat kaastunnet;

2.  Tunnustab laastatud aladel päästeüksuste, kodanikukaitses osalejate, vabatahtlike, kodanikuühiskonna organisatsioonide ning kohalike, piirkondlike ja riigiasutuste väsimatuid jõupingutusi elude päästmisel, kahju piiramisel ja üldiste põhiliste tegevuste kindlustamisel, et säilitada inimväärne elatustase;

3.  rõhutab järjestikuste maavärinate raskeid majanduslikke tagajärgi ja tekitatud purustusi;

4.  rõhutab, et kohapealne olukord on väga tõsine ja seetõttu suureneb oluliselt rahaline surve Itaalia riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele asutustele;

5.  kiidab heaks valmisoleku suuremaks paindlikkuseks puudujäägi arvutamisel seoses kulutustega, mida on põhjustanud maavärinad ja mille katmist võimaldati Itaaliale kooskõlas aluslepingutega, et praeguse hädaolukorraga tulemuslikult ja viivitusteta toime tulla ning rakendada tulevikus möödapääsmatuid meetmeid kahjustada saanud piirkondade kaitseks;

6.  tunnustab ELi institutsioonide, teiste liikmesriikide, Euroopa piirkondade ja rahvusvaheliste osalejate solidaarsust, mida nad on väljendanud hädaolukordades antava vastastikuse abi vormis;

7.  juhib tähelapanu maavärinate ennustamise süsteemidega seotud probleemidele ja Kagu-Euroopa suurele seismoaktiivsusele; tunneb muret asjaolu pärast, et viimase 15 aasta jooksul Euroopat tabanud laastavate maavärinate tagajärjel on tuhanded inimesed hukkunud ja sajad tuhanded jäänud peavarjuta;

8.  tunneb muret suure hulga kodu kaotanud isikute pärast, kes vajavad eelseisva talve karmide ilmastikuolude eest kaitset;

9.  rõhutab Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanismi tähtsust hädaolukordades kogu Euroopa riiklike kodanikukaitseasutuste koostöö edendamisel ja erakorraliste sündmuste tagajärgede minimeerimisel; palub komisjonil ja liikmesriikidel selle mehhanismi käivitamise menetlust veelgi lihtsustada, et teha see vahetult pärast katastroofi kiiresti ja tõhusalt kättesaadavaks;

10.  on seisukohal, et Euroopa Liidu Solidaarsusfondi iga-aastaste eraldiste osaline eelarvesse kandmine, mis on ette nähtud kavandatavas koondmääruses, võib aidata kasutuselevõtmise menetlust tulevikus kiirendada, et osutada katastroofi tõttu kannatanud kodanikele kiiremat ja tõhusamat abi; palub seoses võimalike tulevaste reformidega komisjonil analüüsida võimalust suurendada ettemaksete piirmäära ja lühendada taotluste läbivaatamise tähtaegu;

11.  rõhutab, et tähtis on luua koostoime kõigi kasutada olevate vahendite, sealhulgas Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) vahel, tagamaks, et vahendeid kasutatakse tulemuslikult taastamistöödeks ja kõigiks muudeks vajalikeks meetmeteks täielikus koostöös Itaalia riigi- ja piirkondlike asutustega; palub komisjonil olla valmis võtma selleks vastu muudatusi programmides ja rakenduskavades võimalikult kiiresti pärast seda, kui liikmesriik on esitanud muutmistaotluse; rõhutab ka võimalust kasutada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) vahendeid, et toetada maavärinates kannatada saanud maapiirkondi ja põllumajandustegevust;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Itaalia valitsusele ning kannatada saanud alade piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele.

(1)

ELT L 70, 16.3.2016, lk 1.

(2)

ELT L 122, 24.4.2014, lk 1.

(3)

ELT L 163, 2.7.1996, lk 1.

(4)

ELT C 286 E, 27.11.2009, lk 15.

(5)

ELT C 440, 30.12.2015, lk 13.

(6)

ELT C 114, 15.4.2014, lk 48.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika