Menettely : 2016/2988(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1288/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1288/2016

Keskustelut :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.21
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0476

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 257kWORD 46k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.722v01-00
 
B8-1288/2016

suullisesti vastattavien kysymysten B8-1812/2016, B8-1813/2016 ja B8-1814/2016 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen  (2016/2988(RSP))


Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen  (2016/2988(RSP))  
B8-1288/2016

–  ottaa huomioon hätätilanteen tuen antamisesta unionin sisällä 15. maaliskuuta 2016 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2016/369(1),

–  ottaa huomioon Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta ("EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite") 3. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 375/2014(2),

–  ottaa huomioon humanitaarisesta avusta 20. kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/96(3),

–  ottaa huomioon 11. huhtikuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät katastrofinhallintaan liittyvän riskinarvioinnin edelleenkehittämisestä Euroopan unionissa,

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2008 annetut neuvoston päätelmät pelastuspalveluvalmiuksien vahvistamisesta pelastuspalveluyksikkömalliin perustuvalla Euroopan keskinäisen avun järjestelmällä (16474/08),

–  ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin katastrofivalmiuksien lujittamisesta,(4)

–  ottaa huomioon 15. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, sen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta(5),

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2013 annetun alueiden komitean lausunnon aiheesta ”Euroopan unionin solidaarisuusrahasto”(6),

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyt kysymykset tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 ja O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Keski-Italiassa oli 24. elokuuta 2016 tuhoisa maanjäristys, ja maan keskiosassa oli vielä kolme suurta maanjäristystä: 26. lokakuuta 5,5:n ja 6,1:n voimakkuudella ja 30. lokakuuta 6,5:n voimakkuudella;

B.  toteaa, että maanjäristykset ja jälkijäristykset ovat koetelleet Keski-Italiaa viime kuukausina; toteaa, että Italiaa 30. lokakuuta ravistellut maanjäristys oli voimakkain maassa mitattu maanjäristys sitten vuoden 1980;

C.  ottaa huomioon, että saatujen tietojen mukaan uusimmissa maanjäristyksissä loukkaantui yli 400 ihmistä ja kuolonuhreja oli 290;

D.  toteaa, että tuhoisat maanjäristykset voivat yhdessä saada aikaan ketjureaktion ja johtaa siihen, että 100 000 ihmistä joutuu siirtymään asuinseuduiltaan;

E.  toteaa, että uusimmat maanjäristykset ovat tuhonneet kaupunkeja, vahingoittaneet vakavasti paikallista ja alueellista infrastruktuuria, tuhonneet historiallisia ja kulttuuriperinnön kannalta arvokkaita kohteita sekä aiheuttaneet vahinkoa taloudelliselle toiminnalle ja eritoten pk-yrityksille, maataloudelle sekä matkailun ja gastronomian mahdollisuuksille;

F.  toteaa, että kyseiset alueet kärsivät muodonmuutoksesta, joka kattaa noin 130 neliökilometrin suuruisen alueen ja jonka enimmäissiirtymä on vähintään 70 senttimetriä;

G.  katsoo, että taloudellisten ja yhteiskunnallisten menetysten korjaaminen edellyttää, että pysyvän jälleenrakentamisen toimia koordinoidaan asianmukaisesti;

1.  ilmaisee mitä suurimman solidaarisuutensa ja myötätuntonsa kaikille maanjäristysalueiden asukkaille ja näiden perheenjäsenille sekä Italian kansallisille viranomaisille ja alue- ja paikallisviranomaisille, jotka ovat osallistuneet katastrofin jälkeisiin avustustoimiin;

2.  arvostaa pelastusyksiköiden, pelastuspalvelun työntekijöiden, vapaaehtoisten, kansalaisjärjestöjen sekä alueellisten, paikallisten ja kansallisten viranomaisten periksiantamatonta uurastusta ihmishenkien pelastamiseksi, vahinkojen rajaamiseksi tuhoalueilla ja kohtuulliseen elintasoon tarvittavien yhteisten perustoimintojen takaamiseksi;

3.  korostaa perättäisten maanjäristysten vakavia taloudellisia vaikutuksia ja niiden jälkeensä jättämää tuhoa;

4.  painottaa, että tilanne maanjäristysalueella on vaikea, mikä aiheuttaa merkittävää ja rajua painetta Italian kansallisille viranomaisille sekä alue- ja paikallisviranomaisille;

5.  pitää myönteisenä, että Italialle on perussopimusten mukaisesti myönnetty lisää joustovaraa maanjäristyksiin liittyviä menoja koskevan alijäämän laskemiseen, jotta nykyiseen hätätilanteeseen voidaan puuttua tehokkaasti ja nopeasti ja jotta maanjäristysalueen turvaamiseen tarvittavat työt voidaan tehdä myöhemmin;

6.  pitää myönteisenä EU:n toimielinten, muiden jäsenvaltioiden, Euroopan alueiden ja kansainvälisten toimijoiden osoittamaa solidaarisuutta, joka ilmenee vastavuoroisena apuna hätätilanteissa;

7.  korostaa ongelmia, joita liittyy maanjäristysten ennustamiseen käytettyihin järjestelmiin, ja Kaakkois-Euroopan suurta seismistä aktiivisuutta; panee huolestuneena merkille, että Eurooppaa koetelleissa tuhoisissa maanjäristyksissä on viidentoista viime vuoden aikana kuollut tuhansia ihmisiä ja sadat tuhannet ovat menettäneet kotinsa;

8.  on huolissaan siitä, että suuri joukko asuinseuduiltaan siirtymään joutuneita jää tulevan talvikauden ankarien sääolojen armoille;

9.  korostaa unionin pelastuspalvelumekanismin merkitystä edistettäessä eri puolelta Eurooppaa tulevien pelastuspalveluviranomaisten yhteistyötä vaaratilanteissa ja pidettäessä poikkeuksellisten tapahtumien vaikutukset mahdollisimman vähäisinä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota yksinkertaistamaan edelleen mekanismin käyttöönottomenettelyjä, jotta se olisi käytettävissä nopeasti ja tehokkaasti heti katastrofin jälkeen;

10.  katsoo, että ehdotetussa koontiasetuksessa esitetty unionin solidaarisuusrahaston vuotuisten määrärahojen osittainen sisällyttäminen unionin talousarvioon voisi tulevaisuudessa nopeuttaa varojen käyttöönottomenettelyä, jolloin katastrofista kärsiviä ihmisiä autettaisiin nopeammin ja tehokkaammin; pyytää lisäksi komissiota analysoimaan mahdollisissa tulevissa uudistuksissa, voidaanko ennakkomaksuja koskevaa kynnysarvoa korottaa ja hakemusten käsittelyn määräaikoja lyhentää;

11.  korostaa, että on luotava kaikkien käytettävissä olevien välineiden – mukaan lukien unionin rakenne- ja investointirahastot – synergiaa, jotta voidaan varmistaa, että resursseja käytetään tehokkaasti jälleenrakentamiseen ja kaikkiin muihin tarvittaviin toimenpiteisiin yhteistyössä Italian kansallisten viranomaisten ja alueviranomaisten kanssa; kehottaa komissiota valmistautumaan siihen, että ohjelmiin ja toimenpideohjelmiin hyväksytään tätä varten tarkistuksia mahdollisimman pian sen jälkeen, kun jokin jäsenvaltio on esittänyt tarkistuspyynnön; kehottaa komissiota vastaavasti harkitsemaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston käyttämistä maaseutualueiden ja maataloustoiminnan tukemiseen maanjäristysalueilla;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Italian hallitukselle ja maanjäristysalueiden alue- ja paikallisviranomaisille.

(1)

EUVL L 70, 16.3.2016, s. 1.

(2)

EUVL L 122, 24.4.2014, s. 1.

(3)

EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1.

(4)

EUVL C 286 E, 27.11.2009, s. 15.

(5)

EUVL C 440, 30.12.2015, s. 13.

(6)

EUVL C 114, 15.4.2014, s. 48.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö