Procedūra : 2016/2988(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1288/2016

Pateikti tekstai :

B8-1288/2016

Debatai :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Balsavimas :

PV 01/12/2016 - 6.21
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0476

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 409kWORD 46k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.722v01-00
 
B8-1288/2016

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B8-1812/2016, B8-1813/2016 ir B8-1814/2016

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų  (2016/2988(RSP))


Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų  (2016/2988(RSP))  
B8-1288/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/369 dėl skubios paramos teikimo Sąjungoje(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanorių iniciatyva)(2),

–  atsižvelgdamas į 1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos(3),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 11 d. Tarybos išvadas dėl tolesnio rizikos vertinimo nelaimių valdymo srityje plėtojimo Europos Sąjungoje,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos išvadas, kuriomis raginama stiprinti civilinės saugos pajėgumus pasitelkiant Europos savitarpio pagalbos sistemą, grindžiamą civilinės saugos modulių metodu (16474/08),

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl ES pajėgumo reaguoti į nelaimes gerinimo(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. sausio 15 d. rezoliuciją „Europos solidarumo fondas, įgyvendinimas ir taikymas“(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 28 d. Regionų komiteto nuomonę dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo(6),

–  atsižvelgdamas į Komisijai užduotus klausimus dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 ir O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi po to, kai 2016 m. rugpjūčio 24 d. centrinę Italiją sukrėtė itin stiprus žemės drebėjimas, dar trys nemaži žemės drebėjimai ir virtinė požeminių smūgių supurtė centrinės Italijos regionus – 5,5 ir 6,1 balų stiprumo žemės drebėjimai spalio 26 d. ir 6,5 balų – spalio 30 d.;

B.  kadangi pastaraisiais mėnesiais žemės drebėjimai ir požeminiai smūgiai toliau krėtė centrinę Italiją; kadangi spalio 30 d. Italiją supurtęs žemės drebėjimas buvo galingiausias nuo 1980 m. šalį sukrėtęs žemės drebėjimas;

C.  kadangi pranešama, kad per neseniai įvykusius žemės drebėjimus sužeista daugiau kaip 400 žmonių, o žuvo 290 žmonių;

D.  kadangi itin stiprūs žemės drebėjimai gali sukelti „domino efektą“ ir dėl to namų gali netekti 100 000 gyventojų;

E.  kadangi naujausi žemės drebėjimai sunaikino kelis miestus, smarkiai apgadino vietos ir regioninę infrastruktūrą, sugriovė istorinio ir kultūros paveldo objektus ir padarė žalą ekonominei, ypač MVĮ, veiklai, žemės ūkiui ir pakenkė turizmo bei gastronomijos galimybėms;

F.  kadangi atitinkamose teritorijose atsirado deformacija, kuri yra išplitusi apie 130 kvadratinių kilometrų plote ir kurios didžiausias poslinkis – bent 70 cm;

G.  kadangi, siekiant atitaisyti ekonominius ir socialinius nuostolius, turi būti tinkamai koordinuojami tvaraus atstatymo darbai;

1.  išreiškia didžiausią solidarumą ir užuojautą visiems žemės drebėjimų paveiktose teritorijose gyvenantiems asmenims ir šeimoms, taip pat Italijos nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijoms, po nelaimės vykdančioms gelbėjimo operacijas;

2.  vertina nenuilstamas gelbėjimo tarnybų, civilinės saugos pajėgų, savanorių, pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos, regionų ir nacionalinės valdžios institucijų dedamas pastangas nuniokotose vietovėse gelbėti žmonių gyvybes, mažinti padarytą žalą ir sudaryti sąlygas vykdyti įprastą pagrindinę veiklą, kad būtų užtikrintas deramas gyvenimo lygis;

3.  pabrėžia, kad vienas po kito įvykę žemės drebėjimai ir jų sukelti sugriovimai turėjo rimtų ekonominių padarinių;

4.  pabrėžia, kad padėtis vietoje yra sunki, todėl Italijos nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos patiria didelį ir intensyvų finansinį spaudimą;

5.  palankiai vertina pagal Sutartis Italijai suteiktą didesnį lankstumą skaičiuojant su žemės drebėjimais susijusių išlaidų deficitą, kad šalis galėtų veiksmingai ir greitai susidoroti su dabartinės ekstremaliosios situacijos padariniais ir imtis tolesnių intervencinių veiksmų saugumui paveiktose vietovėse užtikrinti;

6.  palankiai vertina ES institucijų, kitų valstybių narių, Europos regionų ir tarptautinių subjektų išreikštą solidarumą, kurio pavyzdys yra savitarpio pagalba ekstremaliosiose situacijose;

7.  atkreipia dėmesį į prognozavimo problemas, susijusias su žemės drebėjimų stebėsenos sistemomis ir dideliu pietryčių Europos seismingumu; susirūpinęs pažymi, kad dėl pastaruosius 15 metų Europą krėtusių pragaištingų žemės drebėjimų tūkstančiai žmonių žuvo, o šimtai tūkstančių neteko namų;

8.  išreiškia susirūpinimą dėl didelio perkeltųjų asmenų, kuriems teks atlaikyti atšiaurias artėjančio žiemos sezono oro sąlygas, skaičiaus;

9.  pabrėžia Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmo svarbą skatinant nacionalinių Europos civilinės saugos institucijų bendradarbiavimą sudėtingose situacijose ir siekiant kuo labiau sumažinti ypatingų įvykių padarinius; ragina Komisiją ir valstybes nares dar labiau supaprastinti mechanizmo taikymo procedūras, kad būtų galima iš karto greitai ir veiksmingai juo pasinaudoti įvykus nelaimei;

10.  mano, kad dalinis Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) metinio finansinio asignavimo įtraukimas į biudžetą, numatytas pasiūlytame Omnibus reglamente, ateityje gali padėti paspartinti mobilizacijos procedūrą, kad dėl nelaimės nukentėjusiems piliečiams būtų anksčiau ir veiksmingiau suteikta pagalba; taip pat, atsižvelgdamas į galimas būsimas reformas, ragina Komisiją išanalizuoti galimybę didinti ribinę avansų sumą ir trumpinti paraiškų nagrinėjimo terminus;

11.  pabrėžia, kaip svarbu sukurti visų turimų priemonių, įskaitant Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų, sąveiką, ir užtikrinti, kad ištekliai būtų veiksmingai panaudojami atstatymo veiklai ir visiems kitiems būtiniems veiksmams vykdyti, visapusiškai bendradarbiaujant su Italijos nacionalinės ir regioninės valdžios institucijomis; ragina Komisiją šiuo tikslu būti pasirengusią kuo greičiau, gavus valstybės narės prašymą dėl pakeitimų, priimti atitinkamus programų ir veiksmų programų pakeitimus; taip pat pabrėžia galimybę Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP) naudoti kaimo vietovėms ir žemės ūkio veiklai, kurioms turėjo poveikį žemės drebėjimai, paremti;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Italijos vyriausybei ir nukentėjusių vietovių regionų ir vietos valdžios institucijoms.

(1)

OL L 70, 2016 3 16, p. 1.

(2)

OL L 122, 2014 4 24, p. 1.

(3)

OL L 163, 1996 7 2, p. 1.

(4)

OL C 286 E, 2009 11 27, p. 15.

(5)

OL C 440, 2015 12 30, p. 13.

(6)

OL C 114, 2014 4 15, p. 48.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika