Procedūra : 2016/2988(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1288/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1288/2016

Debates :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.21
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0476

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 482kWORD 50k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.722v01-00
 
B8-1288/2016

iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B8-1812/2016, B8-1813/2016 un B8-1814/2016, uz kuriem jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm  (2016/2988(RSP))


Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm  (2016/2988(RSP))  
B8-1288/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 15. marta Regulu (ES) 2016/369 par ārkārtas atbalsta sniegšanu Savienībā(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regulu (ES) Nr. 375/2014, ar ko izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu (iniciatīva “ES palīdzības brīvprātīgie”)(2),

–  ņemot vērā Padomes 1996. gada 20. jūnija Regulu (EK) Nr. 1257/96 par humāno palīdzību(3),

–  ņemot vērā Padomes 2011. gada 11. aprīļa secinājumus par turpmāku riska novērtējuma izstrādi, lai pārvarētu katastrofas Eiropas Savienībā,

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 28. novembra secinājumus, kuros aicina stiprināt civilās aizsardzības spējas, izmantojot uz civilās aizsardzības modulāro pieeju balstītu Eiropas savstarpējās palīdzības sistēmu (16474/08),

–  ņemot vērā 2008. gada 19. jūnija rezolūciju par Eiropas Savienības reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu gadījumos(4),

–  ņemot vērā 2013. gada 15. janvāra rezolūciju par Eiropas Savienības Solidaritātes fondu — īstenošana un piemērošana(5),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 28. novembra atzinumu par Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(6),

–  ņemot vērā jautājumus Komisijai par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 un O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā pēc 2016. gada 24. augustā notikušās postošās zemestrīces, kas skāra Itālijas centrālo daļu, valsts centrālajā daļā vēlāk notika vēl trīs spēcīgas zemestrīces, proti, 26. oktobrī 5,5 un 6,1 magnitūdu zemestrīces un 30. oktobrī 6,5 magnitūdu zemestrīce, kā arī vairāki citi mazāk spēcīgi zemes satricinājumi;

B.  tā kā iepriekšējos mēnešos Itālijas centrālajā daļā turpinājās zemestrīces un bija jūtami pēcgrūdieni; tā kā satricinājums, kas skāra Itāliju šā gada 30. oktobrī, bija visspēcīgākā zemestrīce šajā valstī kopš 1980. gada;

C.  tā kā tiek ziņots, ka pēdējās zemestrīcēs ir ievainoti vairāk nekā 400 cilvēku un 290 ir gājuši bojā;

D.  tā kā postošās zemestrīces varētu radīt ķēdes reakciju un izraisīt līdz pat 100 000 iedzīvotāju pārvietošanu;

E.  tā kā pēdējo zemestrīču rezultātā ir iznīcinātas pilsētas, nopietni bojāta vietējā un reģionālā infrastruktūra, izpostīts vēsturiskais un kultūras mantojums un radīts kaitējums saimnieciskajai darbībai, jo īpaši MVU, lauksaimniecībai, kā arī tūrismam un viesmīlības nozarei;

F.  tā kā attiecīgās teritorijas cieš no zemes virsmas deformācijas, kas notikusi vairāk nekā 130 kvadrātkilometru lielā platībā, kurā vērojama maksimālā pārvietošanās par vismaz 70 cm;

G.  tā kā ir pienācīgi jākoordinē ilgtspējīgi rekonstrukcijas pasākumi, lai novērstu ekonomiskus un sociālus zaudējumus,

1.  pauž visdziļāko solidaritāti un izsaka līdzjūtību visām cietušajām personām un viņu ģimenēm zemestrīču skartajās teritorijās un Itālijas valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, kas iesaistītas katastrofas seku likvidēšanā;

2.  atzinīgi vērtē glābšanas vienību, civilās aizsardzības spēku, brīvprātīgo, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un vietējo, reģionālo un valsts iestāžu neatlaidīgos centienus izpostītajos apgabalos glābt dzīvības, ierobežot kaitējumu un nodrošināt kopīgus pasākumus ar mērķi uzturēt pienācīgu dzīves līmeni;

3.  uzsver nopietno ekonomisko ietekmi, ko rada vairākas secīgas zemestrīces un pēc tām paliekošā iznīcība;

4.  uzsver, cik smaga ir situācija uz vietas, radot nopietnu un intensīvu finansiālo spiedienu uz Itālijas valsts, reģionālajām un vietējām varas iestādēm;

5.  atzinīgi vērtē saskaņā ar līgumiem Itālijai piemēroto palielināto elastību attiecībā uz deficīta aprēķināšanu par izdevumiem saistībā ar zemestrīcēm, lai efektīvi un ātri tiktu galā ar pašreizējo ārkārtas situāciju un ar turpmākiem pasākumiem, kas vajadzīgi katastrofas skarto teritoriju drošībai;

6.  atzinīgi vērtē ES iestāžu, citu dalībvalstu, Eiropas reģionu un starptautisko dalībnieku pausto solidaritāti, kas izpaužas kā savstarpēja palīdzība ārkārtas situācijās;

7.  uzsver prognozēšanas sarežģījumus, kas saistīti ar zemestrīču sistēmām un augsto seismisko risku Eiropas dienvidaustrumu reģionā; ar bažām konstatē, ka pēdējo 15 gadu laikā postošu zemestrīču dēļ Eiropā bojā ir gājuši tūkstošiem cilvēku un simtiem tūkstoši ir zaudējuši mājas;

8.  pauž bažas par lielo skaitu pārvietoto personu, kuras gaidāmajā ziemas sezonā apdraud skarbi laikapstākļi;

9.  uzsver ES civilās aizsardzības mehānisma nozīmīgumu sadarbības veicināšanā starp valstu civilās aizsardzības iestādēm visā Eiropā nelabvēlīgās situācijās un ārkārtas apstākļu ietekmes mazināšanā; aicina Komisiju un dalībvalstis vēl vairāk vienkāršot šā mehānisma iedarbināšanas procedūras, lai to ātri un efektīvi varētu izmantot uzreiz pēc katastrofas;

10.  uzskata, ka Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) gada finanšu piešķīruma daļēja iekļaušana budžetā, ko paredz ierosinātā kopotā regula, varētu nākotnē palīdzēt paātrināt līdzekļu piešķiršanas procedūru, lai ātrāk un efektīvāk reaģētu un palīdzētu katastrofās cietušajiem iedzīvotājiem; turklāt aicina Komisiju saistībā ar iespējamām turpmākām reformām analizēt iespēju palielināt avansa maksājumu slieksni un saīsināt termiņus pieprasījumu apstrādei;

11.  uzsver, ka ir svarīgi radīt sinerģijas starp visiem esošajiem instrumentiem, tostarp Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem), un nodrošināt, ka resursi tiek efektīvi izmantoti rekonstrukcijas darbībām un visām citām nepieciešamajām darbībām, pilnībā sadarbojoties ar Itālijas valsts un reģionālajām iestādēm; aicina Komisiju būt gatavai šajā nolūkā pieņemt programmu un darbības programmu grozījumus iespējami drīz pēc tam, kad kāda dalībvalsts būs iesniegusi grozījumu pieprasījumu; tāpat arī uzsver iespēju izmantot Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA), lai atbalstītu šajās zemestrīcēs skartās lauku teritorijas un lauksaimniecības darbības;

12.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Itālijas valdībai un skarto teritoriju reģionālajām un vietējām iestādēm.

 

(1)

OV L 70, 16.3.2016., 1. lpp.

(2)

OV L 122, 24.4.2014., 1. lpp.

(3)

OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.

(4)

OV C 286 E, 27.11.2009., 15. lpp.

(5)

OV C 440, 30.12.2015., 13. lpp.

(6)

OV C 114, 15.4.2014., 48. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika