Procedură : 2016/2988(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1288/2016

Texte depuse :

B8-1288/2016

Dezbateri :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0476

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 399kWORD 46k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.722v01-00
 
B8-1288/2016

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B8-1812/2016, B8-1813/2016 și B8-1814/2016

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Italia după cutremure  (2016/2988(RSP))


Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Italia după cutremure  (2016/2988(RSP))  
B8-1288/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2016/369 al Consiliului din 15 martie 2016 privind furnizarea sprijinului de urgență pe teritoriul Uniunii(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”)(2),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar(3),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 11 aprilie 2011 privind dezvoltarea în continuare a evaluării riscurilor pentru gestionarea dezastrelor în Uniunea Europeană,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 28 noiembrie 2008 care invită la îmbunătățirea capacităților de protecție civilă printr-un sistem de asistență reciprocă europeană bazat pe abordarea modulară a protecției civile (16474/08),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 iunie 2008 referitoare la consolidarea capacității de reacție a Uniunii Europene în caz de catastrofe(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2013 referitoare la Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, implementare și aplicare(5),

–  având în vedere Avizul Comitetului Regiunilor din 28 noiembrie 2013 privind Fondul de solidaritate al Uniunii Europene(6),

–  având în vedere întrebările adresate Comisiei cu privire la situația din Italia după cutremure (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 și O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, după cutremurul devastator care a lovit centrul Italiei la 24 august 2016, alte trei seisme puternice însoțite de numeroase replici au zguduit regiunile din Italia centrală la 26 octombrie, cu magnitudini de 5,5 și 6,1, respectiv la 30 octombrie, cu o magnitudine de 6,5;

B.  întrucât cutremurele și replicile au continuat să zguduie centrul Italiei în ultimele luni; întrucât seismul care zguduit Italia la 30 octombrie a fost cel mai puternic cutremur care a lovit țara din 1980;

C.  întrucât în urma cutremurelor recente s-au înregistrat peste 400 de răniți și 290 de morți;

D.  întrucât cutremurele devastatoare și-ar putea cumula efectele într-un „efect de domino” și ar putea conduce la strămutarea a 100 000 de rezidenți;

E.  întrucât impactul celor mai recente cutremure a distrus orașe, a deteriorat grav infrastructura locală și regională, a distrus elemente de patrimoniu istoric și cultural și a avut efecte negative asupra activităților economice, în special asupra activităților economice ale IMM-urilor, precum și asupra agriculturii și a potențialului turistic și gastronomic;

F.  întrucât teritoriile în cauză suferă din cauza unei deformări care se întinde pe o suprafață de aproximativ 130 de kilometri pătrați, cu o deplasare maximă de cel puțin 70 de centimetri;

G.  întrucât eforturile de reconstrucție durabilă trebuie coordonate în mod corespunzător, pentru a compensa pierderile sociale și economice,

1.  își exprimă profunda solidaritate și empatie cu toate persoanele și familiile din teritoriile afectate de cutremure, precum și cu autoritățile locale, regionale și naționale italiene implicate în eforturile de acordare de asistență în urma dezastrului;

2.  apreciază eforturile neobosite depuse de unitățile de salvare, de forțele de protecție civilă, de voluntari, de organizațiile societății civile, precum și de autoritățile locale, regionale și naționale în zonele devastate, pentru a salva vieți, a limita pagubele și a asigura activitățile comune de bază, în vederea menținerii unui nivel de trai decent;

3.  subliniază efectele economice grave ale cutremurelor succesive și distrugerile pe care acestea le-au provocat;

4.  subliniază gravitatea situației de la fața locului, care exercită o presiune financiară considerabilă și intensă asupra autorităților publice italiene de la nivel național, regional și local;

5.  salută nivelul crescut de flexibilitate în calcularea deficitului privind cheltuielile legate de cutremure acordat Italiei în conformitate cu tratatele, pentru gestionarea rapidă și eficientă a situației de urgență actuale și a intervențiilor viitoare necesare în vederea securizării zonelor afectate;

6.  salută solidaritatea exprimată de instituțiile UE, de alte state membre, de regiunile europene și de actorii internaționali, de exemplu, prin asistență reciprocă în situații de urgență;

7.  evidențiază problemele de predicție ale sistemelor de protecție contra seismelor și nivelul ridicat de seismicitate din sud-estul Europei; constată cu îngrijorare faptul că mii de oameni au murit și sute de mii au rămas fără locuințe în ultimii 15 ani, în urma cutremurelor devastatoare care au afectat Europa;

8.  își exprimă îngrijorarea în privința numărului mare de persoane strămutate expuse condițiilor meteorologice dificile ale iernii ce urmează;

9.  subliniază importanța mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene pentru consolidarea cooperării dintre autoritățile naționale de protecție civilă din Europa în situații dificile și pentru reducerea la minimum a efectelor evenimentelor extraordinare; solicită Comisiei și statelor membre să continue simplificarea procedurilor de activare a mecanismului, pentru a-l pune la dispoziție rapid și cu eficacacitate imediat după producerea unui dezastru;

10.  consideră că încadrarea parțială în buget a alocării financiare anuale pentru Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), prevăzută de propunerea de regulament Omnibus, ar putea contribui pe viitor la accelerarea procedurii de mobilizare, în vederea asigurării unei reacții mai rapide și mai eficace în beneficiul cetățenilor afectați de dezastru; în plus, invită Comisia să analizeze fezabilitatea creșterii pragului plăților în avans și a reducerii termenelor de prelucrare a solicitărilor, în contextul unor posibile reforme viitoare;

11.  subliniază că este important să se creeze sinergii între toate instrumentele disponibile, inclusiv fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), și să se asigure o utilizare eficace a resurselor pentru activități de reconstrucție și pentru toate celelalte activități necesare, în deplină cooperare cu autoritățile italiene naționale și regionale; solicită Comisiei să fie pregătită să adopte, în această privință, modificări ale programelor și ale programelor operaționale, în cel mai scurt timp după ce un stat membru depune o cerere de modificare; subliniază, totodată, posibilitatea utilizării Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru sprijinirea zonelor rurale și a activităților agricole care au fost afectate de cutremure;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernului Italiei și autorităților regionale și locale din zonele afectate.

(1)

JO L 70, 16.3.2016, p. 1.

(2)

JO L 122, 24.4.2014, p. 1.

(3)

JO L 163, 2.7.1996, p. 1.

(4)

JO C 286 E, 27.11.2009, p. 15.

(5)

JO C 440, 30.12.2015, p. 13.

(6)

JO C 114, 15.4.2014, p. 48.

Notă juridică - Politica de confidențialitate