Förslag till resolution - B8-1288/2016Förslag till resolution
B8-1288/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Italien efter jordskalven

23.11.2016 - (2016/2988(RSP))

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8-1812/2016, B8-1813/2016 och B8-1814/2016
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1285/2016

Förfarande : 2016/2988(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1288/2016
Ingivna texter :
B8-1288/2016
Antagna texter :

B8-1288/2016

Europaparlamentets resolution om situationen i Italien efter jordskalven

(2016/2988(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 2016/369 av den 15 mars 2016 om tillhandahållande av krisstöd inom unionen[1],

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete)[2],

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd[3],

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 11 april 2011 om vidareutveckling av bedömningen av risker inför katastrofhanteringen i Europeiska unionen,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 28 november 2008 om förbättrad civilskyddskapacitet genom ett europeiskt system för ömsesidigt bistånd som bygger på den modulära strategin för civilskydd (16474/08),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2008 om förstärkning av EU:s insatskapacitet vid katastrofer[4],

–  med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2013 om Europeiska unionens solidaritetsfond: genomförande och tillämpning[5],

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 28 november 2013 över Europeiska unionens solidaritetsfond[6],

–  med beaktande av frågorna till kommissionen om situationen i Italien efter jordskalven (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 och O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Efter det förödande jordskalv som drabbade centrala Italien den 24 augusti 2016 kom tre större skalv, tillsammans med en mängd efterskalv, som drabbade regionerna i centrala Italien, den 26 oktober med magnituderna 5,5 och 6,1 och den 30 oktober med magnitud 6,5.

B.  Jordbävningar och efterskalv har fortsatt att hemsöka centrala Italien under de senaste månaderna. Det skalv som drabbade Italien den 30 oktober var den kraftigaste jordbävningen i landet sedan 1980.

C.  I de senaste jordskalven uppges över 400 personer ha skadats och 290 ha omkommit.

D.  De förödande skalven skulle kunna få en dominoeffekt och tvinga 100 000 personer att lämna sina hem.

E.  De senaste skalven har raserat städer, allvarligt skadat lokal och regional infrastruktur, förstört historiska värden och kulturarv och vållat skada för den ekonomiska verksamheten för i synnerhet små och medelstora företag samt för jordbruket och turist- och restaurangnäringens möjligheter.

F.  En deformation med en största förskjutning på minst 70 cm sträcker sig över en yta på ca 130 km2 i de berörda områdena.

G.  Ett uthålligt återuppbyggnadsarbete behöver samordnas ordentligt för att åtgärda de ekonomiska och sociala förlusterna.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste solidaritet och medkänsla med alla enskilda personer och familjer i de områden som drabbats av jordbävningarna och med de italienska nationella, regionala och lokala myndigheter som deltar i nödhjälpsinsatserna efter katastrofen.

2.  Europaparlamentet uppskattar de outtröttliga insatser som gjorts av räddningstjänst, civilskyddsstyrkor, frivilliga, organisationer i det civila samhället samt lokala, regionala och nationella myndigheter i de ödelagda områdena för att rädda liv, minimera skadorna och garantera vanliga grundläggande tjänster för att upprätthålla drägliga levnadsförhållanden.

3.  Europaparlamentet understryker de allvarliga ekonomiska återverkningarna av de på varandra följande jordbävningarna och den förstörelse de lämnat efter sig.

4.  Europaparlamentet betonar allvaret i situationen på plats, som sätter betydande och hård ekonomisk press på de italienska nationella, regionala och lokala myndigheterna.

5.  Europaparlamentet välkomnar den ökade flexibilitet i beräkningen av underskottet för utgifterna i samband med jordbävningarna som beviljats Italien i enlighet med fördragen, för att landet ska kunna hantera den pågående nödsituationen snabbt och effektivt och med tanke på de framtida insatser som krävs för att säkra de drabbade områdena.

6.  Europaparlamentet välkomnar den solidaritet som uttryckts av EU-institutionerna, andra medlemsstater, europeiska regioner och internationella aktörer, till exempel i form av ömsesidigt bistånd i nödsituationer.

7.  Europaparlamentet framhåller problemen med att förutse jordbävningar och den höga seismiska aktiviteten i sydöstra Europa. Det är oroande att tusentals människor omkommit och hundratusentals blivit hemlösa under de senaste 15 åren till följd av förödande jordbävningar som drabbat Europa.

8.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över det stora antal personer som tvingats lämna sina hem och som kommer att utsättas för svåra väderleksförhållanden under den kommande vintern.

9.  Europaparlamentet betonar vikten av Europeiska unionens civilskyddsmekanism för att främja samarbetet mellan nationella civilskyddsmyndigheter i Europa i svåra situationer och för att minimera följderna av exceptionella händelser. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ytterligare förenkla förfarandena för aktivering av mekanismen så att den snabbt och effektivt kan bli tillgänglig omedelbart efter en katastrof.

10.  Europaparlamentet anser att det årliga ekonomiska anslag från Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) som anges i förslaget till samlingsförordning och som delvis har integrerats i budgeten i framtiden skulle kunna bidra till att påskynda mobiliseringsförfarandet i syfte att tillhandahålla människor som drabbats av en katastrof snabbare och effektivare insatser. Vidare uppmanar parlamentet kommissionen att med tanke på möjliga framtida reformer undersöka om det skulle gå att höja tröskeln för förhandsbetalningar och förkorta tidsfristerna för behandling av ansökningar.

11.  Europaparlamentet betonar vikten av att skapa synergier mellan alla tillgängliga instrument, inklusive de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna), och att se till att resurserna används ändamålsenligt för återuppbyggnad och alla andra nödvändiga åtgärder, i fullt samarbete med de italienska nationella och regionala myndigheterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att vara redo att anta ändringar av program och operativa program i detta syfte så snart som möjligt efter det att en begäran om ändring inkommit från en medlemsstat. Parlamentet betonar också möjligheten att använda Europeiska fonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för att stödja landsbygdsområden och jordbruksverksamhet som har drabbats av jordbävningarna.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Italiens regering samt de regionala och lokala myndigheterna i de drabbade områdena.