Предложение за резолюция - B8-1289/2016Предложение за резолюция
B8-1289/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Италия след земетресенията

23.11.2016 - (2016/2988(RSP))

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8-1812/2016, B8-1813/2016 и B8-1814/2016
внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

Роза Д'Амато, Лаура Аджеа, Изабела Адинолфи, Даниела Аюто, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола Педичини от името на групата EFDD

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1285/2016

Процедура : 2016/2988(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1289/2016
Внесени текстове :
B8-1289/2016
Приети текстове :

B8-1289/2016

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Италия след земетресенията

(2016/2988(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид член 174, член 175, параграф 3 и член 212 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета от 15 март 2016 г. относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза[1],

–  като взе предвид Регламент (EО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз[2] и Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз[3],

–  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Доклад за дейността на фонд „Солидарност“ на ЕС през 2014 г.“ (COM(2015)0502),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2007 г. относно регионалните последици от земетресенията[4],

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че след разрушителното земетресение, което разтърси централна Италия на 24 август 2016 г., още три силни земетресения и поредица от трусове засегнаха централни региони на Италия – на 26 октомври с магнитуд от 5,5 и 6,1 и на 30 октомври с магнитуд от 6,5;

Б.  като има предвид, че последното земетресение от 30 октомври е най-силното, което е разтърсвало страната от повече от три десетилетия, доведе до пълното разрушаване на цели села, а жителите на засегнатите райони – до ръба на отчаянието и предизвика различни косвени вреди в съседните области;

В.  като има предвид, че според сведенията в неотдавнашните земетресения са били ранени над 400 души, а 290 са загинали;

Г.  като има предвид, че последствията от опустошителните земетресения се натрупват в „ефект на доминото“ и ще доведат до 100 000 разселени жители;

Д.  като има предвид, че въздействието на последните земетресения разруши градове, увреди сериозно местната и регионалната инфраструктура, разруши историческо и културно наследство, прекъсна икономически дейности, и доведе до многобройни загуби за селскостопанския и туристическия сектор, по-специално за микропредприятията и за МСП;

Е.  като има предвид, че въпросните територии са засегнати от деформация, която се простира на площ от около 130 квадратни километра, с максимално отклонение от поне 70 см;

Ж.  като има предвид, че усилията за устойчиво възстановяване трябва да бъдат правилно координирани, за да може да бъдат преодолени икономическите и социалните загуби и като има предвид, че следва да се обърне също така специално внимание на безценното италианско културно наследство, като се насърчават международни и европейски проекти, насочени към запазване на исторически сгради и обекти;

З.  като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (фонд „Солидарност“) беше създаден с Регламент (EО) № 2012/2002 в отговор на бедствените наводнения, които засегнаха Централна Европа през лятото на 2002 г.;

И.  като има предвид, че фонд „Солидарност“, средствата за който не са покрити от бюджета на ЕС, предоставя на разположение до 500 милиона евро годишно (по цени от 2011 г.) за допълване на публичните разходи за спешни действия на съответната държава членка или съответните държави членки;

Й.  като има предвид, че реформата от 2014 г. на ФСЕС въведе възможността държавите членки да отправят искане за авансови плащания, решение за отпускането на които се взема от Комисията, при условие че са на разположение достатъчно средства; като има предвид, че при все това сумата на авансовото плащане не може да превишава 10% от прогнозната обща сума на финансовата вноска от фонд „Солидарност“, като се определя таван от 30 милиона евро;

K.  като има предвид, че пострадалата държава трябва да подаде заявление за помощ от фонд „Солидарност“ до Комисията не по-късно от дванадесет седмици след установяването на първите последици, причинени от бедствието; като има предвид, че държавата бенефициент отговаря за усвояването на безвъзмездните средства, както и за одита и контрола на изпълнението, но че Комисията може да извършва проверки на място на финансираните от ФСЕС действия;

Л.  като има предвид, че за хиляди сгради в Италия е установено, че не са изградени в съответствие със стандартите, посочени в националния антисеизмичен закон от 1974 г., по силата на който сградите трябва да са изградени или ремонтирани по такъв начин, че да са устойчиви на земетресение; като има предвид, че оттогава насам половината от жилищния фонд беше изграден отново и тъй като стандартите се промениха във времето, се изчислява, че около 70% от наличния жилищен фонд в сеизмични райони не е устойчив на земетресение;

M.  като има предвид, че според службите за гражданска защита в Италия въпросните „изложени на висок сеизмичен риск“ райони се обитават от 3 милиона жители, а по-широката „изложена на риск“ област е много по-голяма, с почти 20 милиона жители;

1.  изразява своята най-дълбока солидарност и съпричастност към всички засегнати от земетресенията лица и техните семейства, както и към италианските национални, регионални и местни органи, които участват в оказването на хуманитарна помощ след бедствието;

2.  подчертава, че суровите метеорологични условия през предстоящия зимен сезон са повод за сериозна тревога за голям брой разселени лица, изискваща своевременно и ефективно решение, за да се осигурят приемливи жилищни условия за останалите без дом лица;

3.  високо оценява неуморните усилия на спасителните екипи, службите за гражданска защита, доброволците и организациите на гражданското общество в засегнатите области за спасяването на човешки животи и ограничаване на щетите;

4.  изразява загриженост относно големия брой разселени лица, които са изложени на тежките метеорологични условия на предстоящия зимен сезон; призовава Комисията да предостави цялата необходима помощ на италианските органи, за да се гарантират приемливи жилищни условия на лишените от домовете си лица;

5.  признава особения характер на средиземноморския регион и призовава държавите членки да засилят научните изследвания с оглед предотвратяване на вреди, управление на кризи и минимизиране на мащаба на въздействие на бедствията съвместно с действия по „Хоризонт 2020“;

6.  подчертава значението на обмена на международни най-добри практики, насочени към популяризиране на преките превантивни мерки, които се състоят от антисеизмично модернизиране на структури, за да се получи незабавно намаляване на сеизмичната опасност за чувствителните сгради и инфраструктури в райони с висок сеизмичен риск, както и на косвени действия, а именно подобряване на знанията за местните сеизмични опасности и на сеизмичната устойчивост на градските системи;

7.  отбелязва заявлението от страна на италианското правителство за подкрепа от фонд „Солидарност“ на ЕС и моли Комисията за своевременното оценяване на заявлението и за мобилизиране на подкрепа с цел подпомагане на италианските национални и регионални органи, ангажирани с оказването на помощ след бедствието;

8.  във връзка с това изразява съжаление, че ФСЕС се финансира извън бюджета на ЕС, с максимална сума от 500 милиона евро (по цени от 2011 г.), като по този начин, въпреки някои подобрения с последната реформа от 2014 г., не успява да бъде солиден и гъвкав инструмент като средство за изразяване на солидарност и за предоставяне на подходяща и своевременна помощ на лицата, засегнати от големи природни бедствия;

9.  счита, че необходимите подобрения на уредбата на ФСЕС биха могли да включват искане за задължителни актуализирани национални планове за управление на бедствия, въвеждането на конкретен план за действие и подготовката на обществени поръчки при извънредно положение; подчертава значението на създаването на нови показатели, надхвърлящи БВП, като индекса на човешкото развитие или индекса на регионалния социален напредък, за критериите за отпускане на помощ в случай на регионално природно бедствие;

10.  подчертава значението на процедурите за възлагане на обществени поръчки, следвани от държавите членки в отговор на природни бедствия, с оглед на набелязването и разпространяването на най-добри практики и извлечени поуки по отношение на обществени поръчки при извънредно положение;

11.  настоятелно призовава Комисията да обмисли изключването на устойчивото възстановяване и противоземетръсните инвестиции, включително тези, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове и разпределени в тематична цел 5 („Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска“), от изчислението на националните дефицити в рамките на Пакта за стабилност и растеж;

12.  подчертава значението на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз за насърчаване на сътрудничеството между националните органи за гражданска защита в цяла Европа при природни бедствия и за свеждането до минимум на последствията от извънредни ситуации; призовава Комисията и държавите членки допълнително да опростят процедурите за активиране на Механизма, с цел той да бъде на разположение бързо и ефективно в периода непосредствено след бедствието;

13.  призовава Комисията да гарантира, че всички налични инструменти в рамките на Кохезионния фонд и регионалните фондове се използват ефективно за дейности по възстановяване и за всички други необходими действия за намеса при условия на пълно сътрудничество с италианските национални и регионални органи; призовава Комисията да разгледа възможността за използване на Европейския фонд за развитие на селските райони в подкрепа на засегнатите от земетресенията селски райони и селскостопански дейности;

14.  призовава италианското правителство и Комисията да обмислят изменение на италианските национални и регионални оперативни програми с цел да по-успешно справяне с проблемите, свързани с тематична цел 5 („Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска“) в съответствие с член 30 от Регламента за общоприложимите разпоредби;

15.  отбелязва активирането, по искане на италианското правителство, на службата на ЕС за управление на извънредни ситуации „Коперник“, с цел предоставяне на оценка на щетите в засегнатите области въз основа на спътникови снимки; насърчава сътрудничеството между международните научноизследователски центрове и приветства използването на радари със синтетична апертура (SAR), които могат да измерват и оценяват измервани в сантиметри движения на земята през деня и през нощта, също и за целите на превенцията и управлението на риска;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителството на Италия и на регионалните и местни органи на засегнатите райони.