Návrh usnesení - B8-1289/2016Návrh usnesení
B8-1289/2016

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Itálii po zemětřeseních

23.11.2016 - (2016/2988(RSP))

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B8-1812/2016, 1813/2016 a B8-1814/2016
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1285/2016

Postup : 2016/2988(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-1289/2016
Předložené texty :
B8-1289/2016
Přijaté texty :

B8-1289/2016

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Itálii po zemětřeseních

(2016/2988(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU);

–  s ohledem na článek 174, čl. 175 odst. 3 a článek 212 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/369 ze dne 15. března 2016 o poskytování mimořádné podpory v rámci Unie[1],

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie[2] a na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 661/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002
o zřízení Fondu solidarity Evropské unie[3],

–  s ohledem na zprávu Komise nazvanou „Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014“ (COM(2015)0502),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. listopadu 2007 o dopadu zemětřesení na regiony[4],

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že po ničivém zemětřesení, které otřáslo střední Itálií dne 24. srpna 2016, zasáhla regiony střední Itálie další tři velká zemětřesení spojená s vlnou otřesů,
a to dne 26. října o síle 5,5 a 6,1 stupně a dne 30. října o síle 6,5 stupně;

B.  vzhledem k tomu, že poslední zemětřesení z 30. října bylo zároveň tím nejsilnějším, které Itálii za více než 30 let postihlo, srovnalo se zemí celé vesnice, přivedlo mnoho obyvatel zasažených oblastí na pokraj beznaděje a způsobilo v okolních oblastech řadu nepřímých škod;

C.  vzhledem k tomu, že během nedávných zemětřesení bylo údajně zraněno více než 400 lidí a 290 osob přišlo o život;

D.  vzhledem k tomu, že při působení dominového efektu tato ničivá zemětřesení následují jedno za druhým a že povedou k vysídlení 100 000 obyvatel;

E.  vzhledem k tomu, že nedávné otřesy zničily některá města, vážně poškodily místní
a regionální infrastrukturu, poničily historické a kulturní dědictví, narušily hospodářskou činnost a přinesly mnohačetné ztráty v odvětví zemědělství a cestovního ruchu, zejména co se týče mikropodniků a malých a středních podniků;

F.  vzhledem k tomu, že dotčená území postihla deformace oblasti o rozloze přibližně 130 km2 a maximální míra posunu zde dosáhla přinejmenším 70 centimetrů;

G.  vzhledem k tomu, že udržitelné snahy o rekonstrukci musí být koordinovány s cílem napravit škody v hospodářské a sociální oblasti, a vzhledem k tomu, že by měla být zvláštní pozornost věnována neocenitelnému italskému kulturnímu dědictví a že by měly být podporovány mezinárodní a evropské projekty zaměřené na ochranu historických staveb a míst;

H.  vzhledem k tomu, že Fond solidarity Evropské unie (FSEU) byl zřízen nařízením č. 2012/2002 v reakci na ničivé povodně, které postihly střední Evropu v létě roku 2002;

I.  vzhledem k tomu, že FSEU není financován z rozpočtu EU a že z něj lze ročně na doplnění veřejných výdajů dotčených členských států uvolnit až 500 milionů EUR
(v cenách roku 2011) na záchranná opatření;

J.  vzhledem k tomu, že reforma z roku 2014 zavedla pro členské státy možnost požádat
o vyplacení záloh, o jejichž poskytnutí rozhoduje Komise, jsou-li k dispozici dostatečné finanční zdroje; vzhledem k tomu, že výše vyplacených záloh nesmí překročit 10 % předpokládané celkové částky finančních příspěvků poskytnutých z FSEU a že její maximální výše činí 30 milionů EUR;

K.  vzhledem k tomu, že postižený členský stát musí předložit Komisi žádost o pomoc z FSEU nejpozději do dvanácti týdnů od vzniku prvních škod způsobených katastrofou; vzhledem k tomu, že stát přijímající tuto pomoc odpovídá za způsob a kontrolu jejího využití, ale že Komise může provádět místní kontroly opatření, na která byly poskytnuty prostředky z FSUE;

L.  vzhledem k tomu, že bylo v Itálii u tisíců budov zjištěno, že nebyly postaveny v souladu s normami obsaženými v zákoně o národních opatřeních proti zemětřesení z roku 1974, podle nichž musí být budovy stavěny nebo renovovány tak, aby těmto otřesům odolaly; vzhledem k tomu, že polovina bytového fondu byla od té doby postavena nově, že se za tu dobu příslušné normy změnily a že odhaduje, že okolo 70 % stávajícího bytového fondu v seismických oblastech není vůči zemětřesením odolných;

M.  vzhledem k tomu, že podle sdělení italské civilní ochrany se na území se „zvýšeným rizikem výskytu seismických otřesů“ nachází 3 miliony obyvatel, přičemž širší oblast, na kterou se toto ohrožení rovněž vztahuje, je mnohem rozlehlejší a žije v ní 20 milionů obyvatel;

1.  vyjadřuje hlubokou účast a soucit se všemi jednotlivci a rodinami v oblastech zasažených zemětřeseními, jakož i s italskými státními, regionálními a místními orgány, které jsou zapojeny do poskytování humanitární pomoci po této pohromě;

2.  zdůrazňuje, že drsné povětrnostní podmínky nadcházejícího zimního budí u značného počtu vysídlených osob vážné znepokojení, což je nutné rychle a účinně řešit tak, aby lidem, kteří přišli o domov, byly zajištěny důstojné životní podmínky;

3.  oceňuje neúnavné úsilí záchranářských týmů, pracovníků civilní ochrany, dobrovolníků, organizací občanské společnosti a místních, regionálních a celostátních orgánů vyvíjené na záchranu životů a omezování rozsahu škod v zasažených oblastech;

4.  vyjadřuje znepokojení nad velkým počtem vysídlených osob, jež budou
v nadcházejícím zimním období vystaveny drsným povětrnostním podmínkám; vyzývá Komisi, aby italským orgánům poskytla veškerou potřebnou pomoc, která jim umožní zajistit důstojné životní podmínky osobám, které přišly domov;

5.  bere na vědomí specifický charakter oblasti Středozemního moře a vyzývá členské státy, aby posílily své výzkumné kapacity za účelem předcházení vzniku škod, zvládání krizových situací a minimalizování rozsahu dopadu pohrom, a to ve spojení
s opatřeními v rámci programu Horizont 2020;

6.  zdůrazňuje význam mezinárodní výměny osvědčených postupů zaměřených na opatření přímé prevence, která spočívají v seismické modernizaci staveb prováděné za účelem okamžitého snížení seizmického rizika pro ohrožené budovy a infrastrukturu nacházející se v oblasti s vysokým rizikem vzniku otřesů, stejně jako na opatření nepřímé prevence, která zejména zahrnují zlepšení informovanosti o místním seismickém nebezpečí a odolnosti městských systémů vůči zemětřesení;

7.  bere na vědomí žádost italské vlády o podporu z Evropského fondu solidarity a žádá Komisi, aby ji neprodleně vyhodnotila a poskytla pomoc s cílem podpořit italské vnitrostátní a regionální orgány, které jsou zapojené do poskytování humanitární pomoci po této pohromě;

8.  lituje v tomto ohledu, že FSEU není financován z rozpočtu EU a že disponuje maximálním objemem prostředků ve výši 500 milionů EUR (v cenách z roku 2011), důsledkem čehož se i přes určitá zlepšení, jichž bylo při poslední reformě v roce 2014 dosaženo, nemůže stát spolehlivým a pružným nástrojem k projevení solidarity
a zajištění řádné a rychlé pomoci lidem zasaženým závažnými přírodními pohromami;

9.  domnívá se, že k potřebnému zdokonalení nařízení o FSEU by mohl přispět požadavek na zavedení povinných aktualizovaných vnitrostátních plánů zvládání katastrof, zavedení konkrétního akčního plánu a příprava dohod o smlouvách v mimořádných situacích; zdůrazňuje význam zavedení nových ukazatelů, které přesahují HDP, jako je index lidského rozvoje nebo regionální index sociálního pokroku, pro účely stanovení hranice oprávněnosti požádat o pomoc v případě, že dojde k regionálním přírodním katastrofám;

10.  zdůrazňuje význam postupů zadávání veřejných zakázek uplatňovaných členskými státy v reakci na přírodní katastrofy s cílem určit a šířit osvědčené postupy a získané poznatky, pokud jde o smlouvy v mimořádných situacích;

11.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zvážila možnost vyloučit z výpočtu vnitrostátních schodků veřejných financí v rámci Paktu o stabilitě a růstu náklady na udržitelnou obnovu a všechny investice do antiseismických opatření, včetně investic spolufinancovaných z fondů ESI a přiřazených k tematickému cíli 5 („prevence, podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence a řízení rizik“);

12.  zdůrazňuje, že mechanismus civilní ochrany Evropské unie má významnou roli, pokud jde o podporu spolupráce mezi vnitrostátními orgány civilní ochrany v celé Evropě
v nepříznivých situacích a o minimalizaci dopadů mimořádných událostí; vyzývá Komisi a členské státy, aby dále zjednodušily postupy pro aktivaci tohoto mechanismu, aby tak mohl být rychle a účinně využit bezprostředně po katastrofě;

13.  vyzývá Komisi, aby zajistila, aby všechny dostupné nástroje v rámci Fondu soudržnosti a regionálních fondů byly skutečně vynaloženy na rekonstrukci a veškerá další nutná opatření, a to v plné spolupráci s italskými státními a regionálními orgány; vyzývá Komisi, aby zvážila možnost využití Evropského fondu pro rozvoj venkova na podporu venkovských oblastí a zemědělských činností, které byly postiženy zemětřeseními;

14.  vyzývá italskou vládu a Komisi, aby zvážily změnu italských národních a regionálních operačních programů v tom smyslu, aby účinněji reagovaly na problémy spojené
s tematickým cílem 5 („podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence a řízení rizik“), a to v souladu s článkem 30 nařízení o společných ustanoveních;

15.  bere na vědomí spuštění Evropské služby pro řízení mimořádných situací v rámci programu Copernicus s cílem poskytovat družicové posuzování škod postižených oblastí; podporuje spolupráci mezi mezinárodními výzkumnými středisky a vítá skutečnost, že se vedle dalšího i pro účely prevence rizik a jejich řízení používá radar se syntetickou aperturou (SAR), jenž je schopen vyhodnocovat a měřit pohyby země na úrovni centimetrů, a to přes oblačnou vrstvu dnem i nocí;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, italské vládě a orgánům regionální a místní samosprávy postižených oblastí.