Forslag til beslutning - B8-1289/2016Forslag til beslutning
B8-1289/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Italien efter jordskælvene

23.11.2016 - (2016/2988(RSP))

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-1812/2016, B8-1813/2016 og B8-1814/2016
jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1285/2016

Procedure : 2016/2988(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1289/2016
Indgivne tekster :
B8-1289/2016
Vedtagne tekster :

B8-1289/2016

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Italien efter jordskælvene

(2016/2988(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 174, artikel 175, stk. 3, og artikel 212, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) 2016/369 af 15. marts 2016 om ydelse af nødhjælp i Unionen[1],

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond[2] og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 661/2014 af 15. maj 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond[3],

–  der henviser til Kommissionens rapport "Den Europæiske Unions Solidaritetsfond – Årsrapport 2014" (COM(2015)0502),

–  der henviser til sin beslutning af 14. november 2007 om de regionale følger af jordskælv[4],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at det ødelæggende jordskælv, der ramte det centrale Italien den 24. august 2016, blev efterfulgt af yderligere tre kraftige jordskælv med voldsomme rystelser i Italiens centrale regioner den 26. oktober med styrker på 5,5 og 6,1 og den 30. oktober med en styrke på 6,5;

B.  der henviser til, at det seneste jordskælv den 30. oktober var den kraftigste rystelse, der har ramt landet i mere end tre årtier, og betød, at hele landsbyer blev jævnet med jorden, og at mange af indbyggerne i de ramte områder blev bragt på håbløshedens rand, og førte til en række indirekte skader i de omkringliggende områder;

C.  der henviser til, at over 400 mennesker meldes sårede, og 290 døde i de seneste skælv;

D.  der henviser til, at de altødelæggende jordskælv tilsammen kan skabe en dominoeffekt og føre til fordrivelse af 100 000 indbyggere;

E.  der henviser til, at skælvene har tilintetgjort byer, forårsaget alvorlige ødelæggelser på lokal og regional infrastruktur, ødelagt historisk arv og kulturarv og haft forstyrrende indvirkning på økonomisk aktivitet og medført mange tab for landbrugs- og turismesektoren, navnlig for mikrovirksomheder og SMV'er;

F.  der henviser til, at de berørte områder er blevet udsat for en deformering, der strækker sig over et areal på omkring 130 kvadratkilometer med en maksimumsforskydning på mindst 70 cm;

G.  der henviser til, at der skal sikres en behørig koordinering af genopbygningsindsatsen med henblik på at rette op på de økonomiske og sociale tab, og til, at der også skal rettes særlig opmærksomhed mod den uvurderlige italienske kulturarv, idet internationale og europæiske projekter, der sigter mod beskyttelse af historiske bygninger og steder, bør fremmes;

H.  der henviser til, at Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) blev oprettet ved forordning (EF) nr. 2012/2002 for at imødekomme behovene i forbindelse med de alvorlige oversvømmelser, der ramte Centraleuropa i sommeren 2002;

I.  der henviser til, at der gennem EUSF, der finansieres uden for det normale EU-budget, kan mobiliseres op til 500 mio. EUR (i 2011-priser) om året for at supplere de offentlige udgifter til hjælpeaktioner i nødsituationer i de berørte stater;

J.  der henviser til, at der ved 2014-reformen blev indført mulighed for, at medlemsstaterne kan anmode om forskudsbetaling, hvis ydelse Kommissionen træffer afgørelse om, såfremt der er tilstrækkelige midler til rådighed; der henviser til, at denne forskudsbetaling dog ikke kan overstige 10 % af det forventede samlede finansielle bidrag fra EUSF, og at der er lagt et loft på 30 mio. EUR;

K.  der henviser til, at den berørte medlemsstat retter anmodning til Kommissionen om tilskud fra EUSF senest tolv uger efter den første skade i forbindelse med katastrofen; der henviser til, at modtagerstaten er ansvarlig for anvendelsen af tilskuddet og fører tilsyn med måden, hvorpå midlerne anvendes, men Kommissionen kan dog foretage kontrolundersøgelser på stedet af de tiltag, der støttes via EUSF;

L.  der henviser til, at man har fundet ud af, at der i Italien er tusindvis af bygninger, som ikke er opført i overensstemmelse med standarderne i den nationale lov om jordskælvssikring fra 1974, i henhold til hvilken bygninger skal opføres og renoveres på en måde, så de kan modstå jordskælv; der desuden henviser til, at halvdelen af boligmassen siden dengang er blevet fornyet, og at det, eftersom standarderne har ændret sig over tid, skønnes, at omkring 70 % af den eksisterende boligmasse i områder med seismisk aktivitet ikke er jordskælvssikrede;

M.  der henviser til, at de områder i Italien, der af de italienske civilbeskyttelsestjenester anses for at have en "høj seismisk risiko", bor 3 millioner indbyggere, mens det bredere område med "nogen risiko" er langt større og er hjemegn for næsten 20 millioner indbyggere;

1.  udtrykker sin dybeste solidaritet og medfølelse med alle enkeltpersoner og familier i de områder, der er blevet ramt af jordskælvene, og med de nationale, regionale og lokale myndigheder i Italien, som er involveret i hjælpearbejdet efter katastrofen;

2.  understreger, at det barske vejr i den forestående vintersæson vil være et alvorligt problem for det store antal fordrevne personer, som det er nødvendigt at sætte hurtigt og effektivt ind over for at sikre ordentlige levevilkår for dem, der er blevet hjemløse;

3.  værdsætter den utrættelige indsats, der gøres af redningsstyrkerne, de civile beskyttelsestjenester, frivillige og civilsamfundsorganisationer i de ødelagte områder for at redde liv og begrænse skadernes omfang;

4.  udtrykke bekymring over det store antal fordrevne personer, som vil blive udsat for barske vejrforhold i den forestående vintersæson; opfordrer Kommissionen til at yde al den bistand til de italienske myndigheder, der er nødvendig for at sikre ordentlige levevilkår for dem, der er blevet hjemløse;

5.  er klar over de særlige forhold i Middelhavsområdet og opfordrer medlemsstaterne til at intensivere forskningen med henblik på afhjælpning af skader, krisehåndtering og minimering af omfanget og virkningen af katastrofer i forbindelse med aktioner under Horisont 2020;

6.  understreger betydningen af udveksling af bedste praksis på internationalt plan, der er rettet mod og fremmer direkte forebyggende foranstaltninger, som består i en seismisk opgradering af eksisterende strukturer, så man straks opnår en reduktion af den seismiske risiko for sårbare bygninger og infrastrukturer i områder med høj seismisk risiko, samt indirekte foranstaltninger, som består i indsamling af bedre viden om lokale seismiske risici og byernes seismiske modstandsdygtighed;

7.  noterer sig, at den italienske regering har indgivet en anmodning om støtte fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, og anmoder Kommissionen om hurtigt at vurdere og mobilisere en sådan støtte med henblik på at hjælpe de nationale og regionale myndigheder i Italien, som er involveret i hjælpearbejdet efter katastrofen;

8.  beklager i den forbindelse, at der gennem EUSF, der finansieres uden for det normale EU-budget, højst kan mobiliseres op til 500 mio. EUR (i 2011-priser), og at det således på trods af visse forbedringer indført ved den seneste reform i 2014 ikke er et tilstrækkeligt solidt og fleksibelt instrument til at udvise solidaritet og yde hurtig og effektiv hjælp til borgere, der rammes af større naturkatastrofer;

9.  mener, at nødvendige forbedringer af EUSF-forordningen kan omfatte en anmodning om obligatoriske ajourførte nationale planer for katastrofestyring, fastlæggelse af en konkret handlingsplan og udarbejdelse af aftaler om kontrakter i nødsituationer; understreger betydningen af at fastlægge nye indikatorer, som går ud over BNP, f.eks. indekset for menneskelig udvikling eller det regionale indeks over sociale fremskridt, for fastsættelsen af tærsklen for støtteberettigelse i tilfælde af regionale naturkatastrofer;

10.  understreger, at procedurer for offentlige indkøb, der følges af medlemsstaterne som reaktion på naturkatastrofer, er vigtige med henblik på at identificere og udbrede bedste praksis og erfaringer med hensyn til kontrakter i nødsituationer;

11.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at overveje at holde investeringer i bæredygtig genopbygning og jordskælvssikring, herunder investeringer, der medfinansieres af ESI-fondene og tilføres til tematisk mål nr. 5 ("forebyggelse, fremme af tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og risikostyring"), uden for beregningen af nationale underskud under stabilitets- og vækstpagten;

12.  fremhæver den vigtige rolle, EU's civilbeskyttelsesmekanisme spiller med at fremme samarbejde mellem nationale civilbeskyttelsesmyndigheder i hele Europa i ugunstige situationer og med at minimere konsekvenserne af usædvanlige begivenheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forenkle procedurerne for aktivering af mekanismen yderligere, så den kan benyttes hurtigt og effektivt umiddelbart efter en katastrofe;

13.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle tilgængelige instrumenter inden for samhørigheds- og regionalfondene rent faktisk anvendes til genopbygning og alle andre nødvendige foranstaltninger i fuldt samarbejde med de italienske nationale og regionale myndigheder; opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden for at anvende Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til at støtte de landdistrikter og landbrugsaktiviteter, der er ramt af jordskælvene;

14.  opfordrer den italienske regering og Kommissionen til overveje at ændre Italiens nationale og regionale operationelle programmer med henblik på bedre at kunne håndtere problemerne under det tematiske mål nr. 5 ("fremme af tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og risikostyring") i overensstemmelse med artikel 30 i forordningen om fælles bestemmelser;

15.  noterer sig aktiveringen af beredskabsstyringstjenesten under EU Copernicus, på anmodning fra den italienske regering, med henblik på at foretage en satellitbaseret skadesvurdering af de berørte områder; tilskynder til samarbejde mellem internationale forskningscentre og glæder sig over anvendelsen af radar med syntetisk apertur (SAR), som kan evaluere og måle jordbevægelser med centimers nøjagtighed gennem skydække både dag og nat, også med henblik på forebyggelse og risikostyring;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Italiens regering og de regionale og lokale myndigheder i de berørte områder.