Menetlus : 2016/2988(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1289/2016

Esitatud tekstid :

B8-1289/2016

Arutelud :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.21
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0476

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 257kWORD 54k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.723v01-00
 
B8-1289/2016

suuliselt vastatavate küsimuste B8-1812/2016, B8-1813/2016 ja B8-1814/2016 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP))


Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP))  
B8-1289/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 174, artikli 175 kolmandat lõiku ja artiklit 212,

–  võttes arvesse nõukogu 15. märtsi 2016. aasta määrust (EL) nr 2016/369 erakorralise toetuse andmise kohta liidus(1),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 661/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(3),

–  võttes arvesse komisjoni aruannet „Euroopa Liidu Solidaarsusfondi 2014. aasta aruanne“ (COM(2015)0502),

–  võttes arvesse oma 14. aprilli 2016. aasta resolutsiooni maavärinate piirkondliku mõju kohta(4),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et pärast 24. augusti 2016. aasta laastavat maavärinat tabas Kesk-Itaalia piirkondi lisaks arvukatele väiksematele tõugetele veel kolm tugevat maavärinat: 26. oktoobril magnituudiga 5,5 ja 6,1 ning 30. oktoobril magnituudiga 6,5;

B.  arvestades, et viimane, 30. oktoobri maavärin oli suurim, mis on riiki rohkem kui kolme aastakümne jooksul tabanud, ning et see tegi maatasa terveid külasid, viies paljud maavärinast laastatud piirkondade elanikud meeleheite piirile ja põhjustades ümbritsevates piirkondades mitmesugust kaudset kahju;

C.  arvestades, et teadete kohaselt sai hiljutistes maavärinates vigastada üle 400 inimese ja hukkus 290 inimest;

D.  arvestades, et need hävitavad maavärinad võivad kuhjuda nn doominoefektiks ja kaasa tuua 100 000 elaniku ümberasumise;

E.  arvestades, et viimased maavärinad on hävitanud linnu, tõsiselt kahjustanud kohalikku ja piirkondlikku infrastruktuuri, lõhkunud ajaloo- ja kultuuripärandit, pärssinud majandustegevust ja mitmeti kahjustanud põllumajandus- ning turismisektorit, puudutades eelkõige mikroettevõtteid ja VKEsid;

F.  arvestades, et kõnealune piirkond on deformeerunud ligikaudu 130 ruutkilomeetri ulatuses ning suurim nihe on vähemalt 70 sentimeetrit;

G.  arvestades, et kestlikke taastamistöid tuleb nõuetekohaselt kooskõlastada, et majanduslikku ja sotsiaalset kahju heaks teha, ning arvestades, et erilist tähelepanu tuleks pöörata ka Itaalia hindamatule kultuuripärandile, toetades rahvusvahelisi ja Euroopa projekte ajalooliste ehitiste ja paikade kaitsmiseks;

H.  arvestades, et pärast Euroopa keskosa 2002. aasta suvel tabanud suuri üleujutusi loodi määrusega nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfond (ELSF);

I.  arvestades, et ELSFist, mida rahastatakse väljaspool ELi eelarvet, saab anda aastas kuni 500 miljonit eurot täiendavat toetust (2011. a. hindades) lisaks asjaomase liikmesriigi või liikmesriikide avaliku sektori poolt hädaabioperatsioonidele tehtud kulutustele;

J.  arvestades, et 2014. aasta reformiga anti liikmesriikidele võimalus taotleda ettemakseid, mille tegemise otsustab komisjon, kui piisavad vahendid on olemas; arvestades siiski, et ettemakse summa ei tohi ületada 10% ELSFi rahalise toetuse eeldatavast summast ning selle ülempiiriks on 30 miljonit eurot;

K.  arvestades, et kahjusid kandnud riik peab ELSFist abi saamise taotluse komisjonile esitama hiljemalt 12 nädala jooksul pärast seda, kui katastroofi esimesed tagajärjed on ilmnenud; arvestades, et abisaaja riik vastutab toetuse kasutamise ja selle kulutamise auditeerimise eest, kuid komisjon võib ELSFist rahastatavate meetmete rakendamist kohapeal kontrollida;

L.  arvestades, et on selgunud, et Itaalias on tuhandete hoonete ehitamisel eiratud 1974. aasta maavärinavastases seaduses sätestatud standardeid, mille kohaselt hooned tuleb ehitada või renoveerida nii, et need maavärinale vastu peaksid; arvestades ühtlasi, et sestsaadik on pool hoonestusest uuesti ehitatud ja kuna standardid on vahepeal muutunud, ei ole hinnanguliselt umbes 70% maavärinaohtlike piirkondade hoonetest maavärinale vastupidavad;

M.  arvestades, et Itaalia kodanikukaitseteenistuste andmetel elab Itaalias suure maavärinaohu piirkonnas umbes kolm miljonit inimest, laiemas riskipiirkonnas aga peaaegu 20 miljonit inimest;

1.  väljendab suurt solidaarsust ja sügavat kaastunnet kõigile maavärinapiirkonna elanikele ja perekondadele, samuti Itaalia riigi-, piirkondlikele ja kohalikele asutustele, kes katastroofijärgses abiosutamises osalevad;

2.  rõhutab, et eelseisva talve oodatav karm ilm teeb paljudele kodunt lahkuma sunnitutele suurt muret ning et tuleks kiirelt ja tulemuslikult tegutseda, et tagada kodutuks jäänud inimestele inimväärsed elamistingimused;

3.  tunnustab päästeüksuste, kodanikukaitseteenistuste, vabatahtlike ja kodanikuühiskonna organisatsioonide väsimatuid jõupingutusi elude päästmiseks ja kahju piiramiseks laastatud aladel;

4.  väljendab muret arvukate kodutuksjäänute pärast, kes on eelseisva talve karmide ilmastikuolude ees kaitsetud; palub komisjonil pakkuda Itaalia ametivõimudele igakülgset abi, et tagada koduta jäänud inimestele inimväärsed elamistingimused;

5.  tunnistab Vahemere piirkonna erilist iseloomu ning kutsub liikmesriike üles tõhustama programmi „Horisont 2020“ meetmetega seotud uuringuid kahju vältimise, kriiside haldamise ja katastroofide mõjuulatuse vähendamise kohta;

6.  rõhutab, kui tähtis on rahvusvaheliste parimate tavade vahetamine, et edendada otseseid ennetusmeetmeid, mis seisnevad rajatiste maavärinakindluse suurendamises, et suure maavärinaohu piirkonnas purustusaltite hoonete ja taristu ohtlikkust kiiresti vähendada, samuti edendamaks kaudseid meetmeid, mis seisnevad teadmiste parandamises kohaliku maavärinaohu ja linnasüsteemide maavärinakindluse kohta;

7.  võtab teadmiseks Itaalia valitsuse taotluse ELSFi toetuse saamiseks ja palub komisjonil taotlust kiiresti hinnata ning toetus kasutusele võtta, et aidata Itaalia riiklikke ja piirkondlikke ametiasutusi, kes katastroofijärgses abiosutamises osalevad;

8.  kahetseb siinjuures, et ELSFi rahastatakse väljaspool ELi eelarvet ja selle maksimaalne eraldis on 500 miljonit eurot (2011. aasta hindades), kuna mõningatele viimase, 2014. aasta reformi käigus tehtud parandustele vaatamata ei ole fond ikkagi piisavalt usaldusväärne ja paindlik solidaarsuse ilmutamise vahend, mis võimaldaks suurte looduskatastroofide korral nõuetekohaselt ja kiiresti elanikke aidata;

9.  peab vajalikuks ELSFi määrust täiendada, lisades muu hulgas nõudmise koostada kohustuslikud riiklikud ajakohastatud katastroofiohjamise kavad, kehtestada konkreetne tegevuskava ja valmistada ette hädaabilepingud; rõhutab, kui tähtis on kehtestada uued, SKPst põhjalikumad näitajad, nagu inimarengu indeks ja piirkondliku sotsiaalarengu indeks, et piirkondlike loodusõnnetuste korral abikõlblikkust hinnata;

10.  rõhutab, kui tähtsad on liikmesriikides looduskatastroofidele reageerimisel järgitavad riigihankemenetlused, mille eesmärk on välja selgitada ja levitada parimaid tavasid ning hädaolukordades sõlmitud lepingutest saadud kogemusi;

11.  nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks investeeringute tegemist kestlikuks taasülesehitustööks ja maavärinakindluse suurendamiseks, kaasa arvatud investeeringud, mida kaasrahastatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest ja eraldatakse temaatilisele eesmärgile nr 5 (ennetamine, kliimamuutusega kohanemise, riskiennetuse ja -ohjamise edendamine) ning mis jäetakse stabiilsuse ja kasvu pakti raames riiklike eelarvepuudujääkide arvutamisel kõrvale;

12.  rõhutab Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanismi tähtsust hädaolukordades kogu Euroopa riiklike kodanikukaitseasutuste koostöö edendamisel ja erakorraliste sündmuste tagajärgede minimeerimisel; palub komisjonil ja liikmesriikidel veelgi lihtsustada mehhanismi käivitamise menetlust, et teha see vahetult pärast katastroofi kiiresti ja tõhusalt kättesaadavaks;

13.  palub komisjonil tagada, et kõiki kättesaadavaid ühtekuuluvus- ja piirkondlike fondide vahendeid tõhusalt kasutataks ülesehitustöödeks ja kõigiks muudeks vajalikeks meetmeteks, tehes Itaalia riiklike ja piirkondlike ametiasutustega täielikku koostööd; rõhutab ka võimalust kasutada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD), et toetada maavärinates kannatanud maapiirkondi ja põllumajandustegevust;

14.  palub Itaalia valitsusel ja Euroopa Komisjonil kaaluda Itaalia riiklike ja piirkondlike rakenduskavade muutmist, et paremini käsitleda valdkondi, mida hõlmab valdkondlik eesmärk nr 5 (kliimamuutusega kohanemise, riskiennetuse ja -ohjamise edendamine) vastavalt ühissätete määruse artiklile 30;

15.  võtab teadmiseks, et Itaalia valitsuse taotlusel on kasutusele võetud ELi hädaolukordade ohjamise teenistus Copernicus, et satelliidiseire abil õnnetuspiirkonna kahjusid hinnata; ergutab rahvusvahelisi teaduskeskusi koostööd tegema ja kiidab heaks sünteesapertuuriga radari kasutamise, mis võimaldab maapinna liikumisi ööpäevaringselt ja ka läbi pilvkatte sentimeetriskaalal hinnata ja mõõta,

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Itaalia valitsusele ning kannatada saanud alade piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele.

(1)

ELT L 70, 16.3.2016, lk 1.

(2)

EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.

(3)

ELT L 189, 27.6.2014, lk 143.

(4)

ELT C 282E, 6.11.2008, lk 269.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika