Förslag till resolution - B8-1289/2016Förslag till resolution
B8-1289/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Italien efter jordskalven

23.11.2016 - (2016/2988(RSP))

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8-1812/2016, B8-1813/2016 och B8-1814/2016
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1285/2016

Förfarande : 2016/2988(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1289/2016
Ingivna texter :
B8-1289/2016
Antagna texter :

B8-1289/2016

Europaparlamentets resolution om situationen i Italien efter jordskalven

(2016/2988(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av artikel 174, artikel 175 tredje stycket och 212 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) 2016/369 av den 15 mars 2016 om tillhandahållande av krisstöd inom unionen[1],

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond[2] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 661/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond[3],

–  med beaktande av kommissionens rapport Europeiska unionens solidaritetsfond 2014 – Årsrapport 2014 (COM(2015)0502),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 november 2007 om de regionala konsekvenserna av jordbävningar[4],

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Efter det förödande jordskalv som drabbade centrala Italien den 24 augusti 2016 kom ytterligare tre större skalv, tillsammans med en mängd efterskalv, som drabbade regionerna i centrala Italien, den 26 oktober med magnituderna 5,5 och 6,1 och den 30 oktober med magnitud 6,5.

B.  Den senaste jordbävningen, den 30 oktober, var det kraftigaste skalv som drabbat landet på över tre årtionden. Den förstörde hela byar totalt, drev många av invånarna i de drabbade områdena till förtvivlans rand och orsakade flera indirekta skador i kringliggande områden.

C.  I jordskalven uppges över 400 personer ha skadats och 290 ha omkommit.

D.  De förödande skalven börjar få en dominoeffekt och kommer att tvinga 100 000 personer att lämna sina hem.

E.  Skalven har raserat städer, skadat lokal och regional infrastruktur allvarligt, utplånat historiska arv och kulturarv, medfört avbrott i den ekonomiska verksamheten samt inneburit förluster på flera plan för jordbrukssektorn och turistnäringen, i synnerhet för mikroföretag och små och medelstora företag.

F.  I de berörda områdena finns det en deformation som sträcker sig över ca 130 km2, med en största förskjutning på minst 70 cm.

G.  Ett uthålligt återuppbyggnadsarbete behöver samordnas på lämpligt sätt för att ersätta de ekonomiska och sociala förlusterna. Särskild uppmärksamhet bör också ägnas åt det ovärderliga italienska kulturarvet, genom att man främjar internationella och europeiska projekt som syftar till att skydda historiska byggnader och platser.

H.  Europeiska unionens solidaritetsfond upprättades genom förordning (EG) nr 2012/2002 för att användas vid de allvarliga översvämningar som drabbade Centraleuropa sommaren 2002.

I.  Fonden, som inte täcks av EU-budgeten, kan dela ut upp till 500 miljoner euro per år (i 2011 års priser) och utgör ett komplement till de offentliga utgifterna för krisinsatser i de berörda medlemsstaterna.

J.  Genom 2014 års reform av solidaritetsfonden infördes möjligheten för medlemsstaterna att begära förskottsbetalning om det finns tillräckligt med tillgängliga resurser, vilket kommissionen i så fall fattar beslut om. Förskottsbetalningen får dock inte överstiga 10 procent av det beräknade totala ekonomiska stödet från fonden, och får uppgå till högst 30 miljoner euro.

K.  Senast tolv veckor efter det att katastrofens första skadeverkningar klart framgått ska den katastrofdrabbade medlemsstaten skicka en ansökan till kommissionen om bistånd från fonden. Mottagarlandet är ansvarigt för att använda stödet och kontrollera hur det utnyttjas (men kommissionen kan ändå utföra kontroller på plats av verksamhet som finansieras genom fonden).

L.  I Italien har man kunnat konstatera att tusentals byggnader inte byggts i enlighet med byggnormerna i den nationella antiseismiska lagen från 1974, enligt vilken byggnader måste byggas och renoveras på ett sätt som gör dem jordbävningssäkra. Hälften av bostadsbeståndet har förnyats sedan dess, och då normerna har ändrats med tiden uppskattas nu att runt 70 procent av det befintliga bostadsbeståndet i seismiska områden inte är jordbävningssäkra.

M.  Enligt det italienska civilskyddet bor det i Italien i de områden som klassas som ”områden med hög jordbävningsrisk” tre miljoner invånare, medan det bor 20 miljoner i det utvidgade riskområdet.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste solidaritet och medkänsla med alla enskilda personer och familjer i de jordbävningsdrabbade områdena och med de italienska nationella, regionala och lokala myndigheter som deltar i nödhjälpsinsatserna efter katastrofen.

2.  Europaparlamentet betonar att vintern är på väg, med en vädersituation som innebär hårda villkor för de många människor som tvingats lämna sina hem, och att man måste ta itu med situationen snabbt och effektivt om man ska kunna säkerställa drägliga levnadsvillkor för dessa personer.

3.  Europaparlamentet uppskattar de outtröttliga insatser som gjorts av räddningstjänst, civilskydd, frivilliga och organisationer i det civila samhället i de ödelagda områdena för att rädda liv och minimera skadorna.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över det stora antal personer som tvingats lämna sina hem och som kommer att utsättas för svåra väderleksförhållanden under den kommande vintern. Parlamentet uppmanar kommissionen att erbjuda de italienska myndigheterna all den hjälp som behövs för att de ska kunna garantera drägliga levnadsvillkor för de personer som förlorat sina hem.

5.  Europaparlamentet är medvetet om Medelhavsområdets särprägel, och uppmanar medlemsstaterna att öka sin forskningsverksamhet för att förebygga skador, hantera kriser och minimera omfattningen av naturkatastrofernas effekter, tillsammans med åtgärder inom ramen för Horisont 2020.

6.  Europaparlamentet betonar vikten av att på internationell nivå utbyta bästa praxis när det gäller främjande av direkta förebyggande åtgärder, som består av att strukturer jordbävningssäkras bättre, för att uppnå en omedelbar minskning av jordbävningrisken för känsliga byggnader och infrastrukturer i områden med hög jordbävningsrisk samt indirekta åtgärder såsom att förbättra kunskapen om lokala jordbävningsfaror och de urbana systemens motståndskraft mot jordbävningar.

7.  Europaparlamentet noterar den italienska regeringens ansökan om medel från Europeiska solidaritetsfonden och uppmanar kommissionen att snabbt behandla den och mobilisera stöd för att hjälpa de italienska nationella och regionala myndigheter som deltar i hjälparbetet efter katastrofen.

8.  Europaparlamentet beklagar i detta hänseende att solidaritetsfonden finansieras utanför EU-budgeten, med ett maximalt anslag på 500 miljoner euro (i 2011 års priser) och därmed, trots vissa förbättringar efter den senaste reformen 2014, inte kan bli ett sunt och flexibelt instrument för att visa solidaritet och tillhandahålla människor som drabbats av stora naturkatastrofer ordentliga och snabba hjälpinsatser.

9.  Europaparlamentet anser att nödvändiga förbättringar av förordningen om solidaritetsfonden skulle kunna inbegripa en begäran om obligatoriska uppdaterade nationella planer för katastrofhantering, införandet av konkreta handlingsplaner och utarbetandet av avtal om kontrakt i nödsituationer. Parlamentet understryker vikten av att ta fram nya indikatorer som går längre än BNP, däribland indexet över mänsklig utveckling eller det regionala indexet över social utveckling, för tröskeln för stödberättigande i fall av regionala naturkatastrofer.

10.  Europaparlamentet betonar vikten av de förfaranden för offentlig upphandling som medlemsstaterna iakttar vid naturkatastrofer för att fastställa och sprida bästa praxis och erfarenheter med avseende på kontrakt i nödsituationer.

11.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att överväga att undanta hållbar återuppbyggnad och instrument inriktade på jordbävningssäkring, bland annat dem som medfinansieras genom ESI-fonderna och som anslås till tematiskt mål 5 (”främja anpassning i samband med klimatförändringar, riskförebyggande och riskhantering”), från beräkningen av nationella underskott inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten.

12.  Europaparlamentet betonar vikten av Europeiska unionens civilskyddsmekanism för att främja samarbetet mellan nationella civilskyddsmyndigheter i Europa i svåra situationer och för att minimera följderna av exceptionella händelser. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ytterligare förenkla förfarandena för aktivering av mekanismen så att den snabbt och effektivt kan tillgängliggöras omedelbart efter en katastrof.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla tillgängliga instrument inom Sammanhållningsfonden och de regionala fonderna verkligen används för återuppbyggnad och alla andra nödvändiga insatser i fullt samarbete med de italienska nationella och regionala myndigheterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta möjligheten att använda Europeiska fonden för landsbygdsutveckling för att stödja landsbygdsområden och jordbruksverksamhet som har drabbats av jordbävningarna.

14.  Europaparlamentet uppmanar den italienska regeringen och kommissionen att överväga att ändra de italienska nationella och regionala operativa programmen i syfte att förbättra hanteringen av målen i tematiskt mål 5 (främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar), i enlighet med artikel 30 i förordningen om gemensamma bestämmelser.

15.  Europaparlamentet noterar aktiveringen, på begäran av den italienska regeringen, av EU:s katastrofinsatstjänst Copernicus, i syfte att tillhandahålla satellitbaserad skadebedömning för de drabbade områdena. Parlamentet uppmuntrar till samarbete mellan internationella forskningscentrum och välkomnar användningen av syntetisk aperturradar (SAR), som kan bedöma och mäta markrörelser med centimeterprecision genom moln dag och natt, även i förebyggande syfte och i riskhanteringssyfte.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Italiens regering samt de regionala och lokala myndigheterna i de drabbade områdena.