Процедура : 2016/2988(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1291/2016

Внесени текстове :

B8-1291/2016

Разисквания :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0476

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 477kWORD 54k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.727v01-00
 
B8-1291/2016

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8-1812/2016, B8-1813/2016 и B8-1814/2016

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно положението в Италия след земетресенията (2016/2988(RSP))


Рафаеле Фито, Ремо Сернаджото, Андрю Луър, Бранислав Шкрипек, Томаш Пьотър Поремба, Ружа Томашич от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Италия след земетресенията (2016/2988(RSP))  
B8-1291/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета от 15 март 2016 г. относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ )(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ(3),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 11 април 2011 г. относно по-нататъшното разработване на оценката на риска във връзка с управлението на бедствия в Европейския съюз,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 28 ноември 2008 г., в които се призовава за засилване на способностите за гражданска защита чрез европейска система за взаимна помощ, основаваща се на модулния подход за гражданска защита (16474/08),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2008 г. относно повишаване способността на Европейския съюз за реагиране при бедствия(4),

–  като взе предвид въпросите с искане за устен отговор до Комисията относно положението в Италия след земетресенията (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 e O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че след разрушителното земетресение, засегнало Централна Италия на 24 август 2016 г., още три силни земетресения, заедно с поредица от трусове, поразиха централните региони на Италия, на 26 октомври съответно с магнитуд 5,5 г. и 6,1, както и на 30 октомври с магнитуд 6,5;

Б.  като има предвид, че земетресения и вторични трусове продължават да разтърсват Централна Италия през последните месеци; като има предвид, че земетресението, разтърсило Италия на 30 октомври беше най-силното в страната от 1980 г. насам;

В.  като има предвид, че по сведения в неотдавнашните земетресения повече от 400 души са били ранени, а 290 са загинали;

Г.  като има предвид, че последствията от опустошителните земетресения могат да се натрупат в „ефект на доминото“ и да доведат до 100 000 разселени лица;

Д.  като има предвид, че в резултат на последните земетресения бяха разрушени градове, беше сериозно увредена местната и регионалната инфраструктура, разрушено историческо и културно наследство и нанесени щети на икономическите дейности, по-специално тези на МСП, на селското стопанство и на потенциала на туристическия и гастрономически сектор;

Е.  като има предвид, че въпросните територии, страдат от деформация, която се простира на площ от около 130 квадратни километра, с максимално отклонение от поне 70 см.;

Ж.  като има предвид, че устойчиви усилия за възстановяване трябва да бъдат правилно координирани, за да може да бъдат преодолени икономическите и социалните загуби;

З.  като има предвид, че в процеса на възстановяване трябва да се вземат предвид миналият опит и необходимостта от предоставяне на сигурност и стабилност на засегнатите жители, така че да се гарантира, че те могат да продължат да живеят в съответните региони, и като има предвид, че устойчивото възстановяване трябва да се извършва с най-голяма бързина и да се улеснява от подходящи ресурси, опростяване на бюрократичните процедури и прозрачност;

И.  като има предвид, че превенцията изисква също така конкретна програма за действие в областта на разпространението на информация, повишаването на осведомеността и образованието;

1.  изразява своята най-дълбока солидарност и съпричастност към всички лица, засегнати от земетресенията, и техните семейства, както и към италианските национални, регионални и местни органи, които участват в оказването на хуманитарна помощ след бедствието;

2.  високо оценява продължаващите усилия на спасителните екипи, работниците от гражданската защита, доброволците, организациите на гражданското общество, както и на местните, регионалните и националните органи за спасяването на човешки живот и ограничаване на щетите в засегнатите области;

3.  подчертава тежките икономически последици от поредицата земетресения и разрушенията, които остават след тях;

4.  отбелязва солидарността, изразена от други държави членки, европейските региони и от международни участници под формата на взаимопомощ при извънредни ситуации;

5.  подчертава, че проблемите при прогнозирането, свързани със земетръсните системи, и високата сеизмичност на Югоизточна Европа; отбелязва със загриженост, че хиляди хора загубиха живота си, а стотици хиляди останаха без дом през последните 15 години в резултат на разрушителните земетресения, поразили Европа;

6.  изразява загриженост относно големия брой разселени лица, които са изложени на тежки метеорологични условия на предстоящия зимен сезон; следователно призовава Комисията да предостави цялата необходима помощ на италианските органи, за да им даде възможност да гарантират условия за достоен живот на хората, които са лишени от домовете си;

7.   подчертава значението на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз за насърчаване на сътрудничеството между националните органи за гражданска защита в цяла Европа при природни бедствия и за свеждането до минимум на последствията от земетресения; призовава Комисията и държавите членки допълнително да опростят процедурите за активиране на Механизма, с цел той да бъде на разположение бързо и ефективно в периода непосредствено след бедствието;

8.  призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки, за да създаде възможност и условия за бързо и ефективно финансиране чрез фонд „Солидарност“ на Европейския съюз;

9.  насърчава Комисията да разработи европейска програма за култура на превенцията, която да ограничи въздействието на често драматични природни явления, които разкриват изключителната слабост и уязвимост на дадена територия;

10.  призовава Комисията да гарантира, че всички налични инструменти в рамките на Кохезионния и регионалните фондове се използват ефективно за дейности по възстановяване и за осигуряване на сигурността на територията, дейности по реконструкция, както и всички други необходими действия за намеса при условия на пълно сътрудничество с италианските национални и регионални органи; призовава Комисията също така да разгледа възможността за използване на Европейския фонд за развитие на селските райони в подкрепа на селските райони и на селскостопанските дейности, засегнати от земетресенията;

11.  призовава Комисията да насърчава всички инициативи, насочени към осигуряване на изпълнението на план за възстановяване, консервация, закрила и подобряване на историческото, художествено и културно наследство, увредено от последното земетресение в Централна Италия;

12.  предвид на призова на италианското правителство с оглед на тази извънредна и изключително тежка ситуация, призовава Комисията да гарантира, че всички ресурси, които са предоставени или насочени за облекчаване на ситуацията, действително се използват от италианското правителство за тази конкретна цел;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителството на Италия и на регионалните и местни органи на засегнатите райони.

(1)

OВ L 70, 16.3.2016 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 1.

(3)

OВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 286 E, 27.11.2009 г., стр. 15.

Правна информация - Политика за поверителност