Forslag til beslutning - B8-1291/2016Forslag til beslutning
B8-1291/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Italien efter jordskælvene

23.11.2016 - (2016/2988(RSP))

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-1812/2016, B8-1813/2016 og B8-1814/2016
jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1285/2016

Procedure : 2016/2988(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1291/2016
Indgivne tekster :
B8-1291/2016
Vedtagne tekster :

B8-1291/2016

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Italien efter jordskælvene

(2016/2988(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) 2016/369 af 15. marts 2016 om ydelse af nødhjælp i Unionen[1],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 375/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af det frivillige europæiske korps for humanitær bistand ("initiativet EU-bistandsfrivillige")[2],

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand[3],

–  der henviser til Rådets konklusioner af 11. april 2011 om videreudvikling af risikovurdering med henblik på katastrofehåndtering i Den Europæiske Union,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 28. november 2008 med opfordring til at fremme civilbeskyttelseskapaciteterne ved hjælp af et europæisk system til gensidig bistand, der bygger på en modulbaseret tilgang til civilbeskyttelse (16474/08),

–  der henviser til sin beslutning af 19. juni 2008 om styrkelse af EU's katastrofeberedskab[4],

–  der henviser til forespørgslerne til Kommissionen om situationen i Italien efter jordskælvene (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 og O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at det ødelæggende jordskælv, der ramte det centrale Italien den 24. august 2016, blev efterfulgt af yderligere tre kraftige jordskælv samt en hel strøm af rystelser de centralitalienske regioner den 26. oktober med styrker på 5,5 og 6,1 og den 30. oktober med en styrke på 6,5;

B.  der henviser til, at skælv og efterskælv er fortsat med at smadre det centrale Italien gennem de seneste måneder; der henviser til, at den rystelse, der ramte Italien den 30. oktober, var det kraftigste jordskælv i landet siden 1980;

C.  der henviser til, at over 400 mennesker er meldt sårede, og 290 døde i de seneste skælv;

D.  der henviser til, at de altødelæggende jordskælv tilsammen kan skabe en dominoeffekt og føre til 100 000 fordrevne indbyggere;

E.  der henviser til, at virkningerne af de seneste skælv har tilintetgjort byer, forårsaget alvorlige ødelæggelser på lokal og regional infrastruktur, ødelagt historisk arv og kulturarv, skadet økonomisk aktivitet, navnlig for SMV'er, samt landbruget og potentialet i turisme- og hotel- og restaurationsbranchen;

F.  der henviser til, at de berørte områder er blevet udsat for en deformering, der strækker sig over et areal på omkring 130 kvadratkilometer med en maksimumsforskydning på mindst 70 cm;

G.  der henviser til, at det er nødvendigt at sikre en ordentlig koordinering af genopbygningsindsatsen med henblik på at afhjælpe de økonomiske og sociale tab;

H.  der henviser til, at der i forbindelse med genopbygningsprocessen skal tages højde for tidligere erfaringer og behovet for at tilvejebringe sikkerhed og stabilitet for de ramte indbyggere for at sikre, at de kan fortsætte med at bo i disse områder, og til, at der meget hurtigt skal gennemføres en bæredygtig genopbygning, som skal fremmes gennem tilstrækkelige ressourcer, forenkling og gennemsigtighed;

I.  der henviser til, at forebyggelse også kræver en konkret handlingsplan for udbredelse af information, bevidstgørelse og uddannelse;

1.  udtrykker sin dybeste solidaritet og medfølelse med alle de personer, der er blevet ramt af jordskælvene, og med deres familier samt med de nationale, regionale og lokale myndigheder i Italien, som er involveret i hjælpearbejdet efter katastrofen;

2.  værdsætter den utrættelige indsats, der gøres af redningsmandskab, civilbeskyttelsesfolk, frivillige, civilsamfundsorganisationer og de lokale, regionale og nationale myndigheder for at redde liv og begrænse skadernes omfang i de ødelagte områder;

3.  fremhæver de alvorlige økonomiske konsekvenser af de mange på hinanden følgende jordskælv og den ødelæggelse, de har medført;

4.  noterer sig den solidaritet, som andre medlemsstater, europæiske regioner og internationale aktører har givet udtryk for i form af gensidig bistand i nødsituationer;

5.  gør opmærksom på de problemer, der er forbundet med systemer til forudsigelse af jordskælv og den høje seismiske aktivitet i Sydøsteuropa; bemærker med bekymring, at tusindvis af mennesker er blevet dræbt og hundredetusindvis er blevet hjemløse i de seneste 15 år som følge af ødelæggende jordskælv, der har ramt Europa;

6.  udtrykker bekymring over det store antal fordrevne personer, som vil blive udsat for barske vejrforhold i den forestående vinter; opfordrer derfor Kommissionen til at yde al den bistand til de italienske myndigheder, der er nødvendig, for at de kan sikre ordentlige levevilkår for dem, der er blevet hjemløse;

7.   fremhæver betydningen af EU's civilbeskyttelsesmekanisme med hensyn til at fremme samarbejde mellem nationale civilbeskyttelsesmyndigheder i hele Europa i vanskelige situationer og med at minimere konsekvenserne af usædvanlige begivenheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forenkle procedurerne for aktivering af mekanismen yderligere, så den kan benyttes hurtigt og effektivt umiddelbart efter en katastrofe;

8.  opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at muliggøre og tilvejebringe hurtig finansiering på det højest mulige niveau fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond;

9.  tilskynder Kommissionen til at udvikle et EU-program om forebyggelseskultur, som kan begrænse konsekvenserne af de ofte dramatiske naturskabte hændelser, som blotlægger et givet områdes ekstreme skrøbelighed og sårbarhed;

10.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle tilgængelige instrumenter inden for samhørigheds- og regionalfondene anvendes effektivt til forebyggelsesaktiviteter, og til at sikre territorial sikkerhed, genopbygningsaktiviteter og alle andre nødvendige foranstaltninger i fuldt samarbejde med de italienske nationale og regionale myndigheder; opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden for at anvende Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til at støtte de landdistrikter og landbrugsaktiviteter, der er ramt af jordskælvene;

11.  opfordrer Kommissionen til at fremhjælpe alle initiativer, der har til formål at sikre gennemførelsen af en genopretningsplan, beskyttelse og forbedring af historisk, kunstnerisk og kulturel arv, som er blevet ødelagt ved det seneste jordskælv i det centrale Italien;

12.  opfordrer i lyset af den italienske regerings efterlysning af fleksibilitet på baggrund af denne exceptionelle og meget alvorlige situation Kommissionen til at sikre, at alle midler, der tilvejebringes eller allokeres til at afhjælpe situationen, rent faktisk anvendes til dette specifikke formål af den italienske regering;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Italiens regering og de regionale og lokale myndigheder i de berørte områder.