Πρόταση ψηφίσματος - B8-1291/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1291/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

23.11.2016 - (2016/2988(RSP))

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1812/2016, B8-1813/2016 και B8-1814/2016
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1285/2016

Διαδικασία : 2016/2988(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1291/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1291/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1291/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

(2016/2988(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης[1],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ»)[2],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια[3],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 2011 σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της εκτίμησης κινδύνου για τη διαχείριση καταστροφών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την ενίσχυση των δυνατοτήτων πολιτικής προστασίας μέσω ευρωπαϊκού συστήματος αμοιβαίας συνδρομής με βάση σπονδυλωτή προσέγγιση της πολιτικής προστασίας (16474/08),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αύξηση της ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση καταστροφών[4],

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 και O-000141 – B8-1814/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας ότι, μετά από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την κεντρική Ιταλία στις 24 Αυγούστου 2016, ακόμα τρεις μεγάλοι σεισμοί, μέσα σε μία αλληλουχία σεισμικών δονήσεων, έπληξαν τις κεντρικές περιφέρειες της Ιταλίας στις 26 Οκτωβρίου με μέγεθος 5,5 και 6,1 και στις 30 Οκτωβρίου με μέγεθος 6,5·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σεισμοί και μετασεισμοί συνεχίζουν να σείουν την κεντρική Ιταλία τους τελευταίους μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δόνηση που συγκλόνισε την Ιταλία στις 30 Οκτωβρίου ήταν ο πιο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη χώρα από το 1980·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στους τελευταίους σεισμούς αναφέρθηκε ότι πάνω από 400 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 290 έχασαν τη ζωή τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστροφικοί σεισμοί θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ένα «φαινόμενο ντόμινο» και να έχουν ως αποτέλεσμα την εκτόπιση 100.000 κατοίκων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος των πρόσφατων σεισμών έχει καταστρέψει πόλεις, έπληξε σοβαρά τις τοπικές και περιφερειακές υποδομές, κατέστρεψε την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, έπληξε τις οικονομικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα εκείνες των ΜΜΕ, της γεωργίας, καθώς και το δυναμικό των κλάδων του τουρισμού και της φιλοξενίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιοχές που επλήγησαν σημειώθηκε εδαφική παραμόρφωση η οποία εκτείνεται σε έκταση περίπου 130 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με μέγιστη μετατόπιση τουλάχιστον 70 εκατοστών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη ανασυγκρότηση πρέπει να συντονιστεί σωστά, ώστε να αντιμετωπισθούν οι οικονομικές και κοινωνικές απώλειες·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ανασυγκρότησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εμπειρίες του παρελθόντος και την ανάγκη για παροχή ασφάλειας και σταθερότητας στους πληγέντες κατοίκους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτοί θα μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν σε αυτές τις περιοχές και, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αειφόρος ανασυγκρότηση πρέπει να γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, και να διευκολυνθεί με επαρκείς πόρους, γραφειοκρατική απλούστευση και διαφάνεια·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη απαιτεί επίσης συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για τη διάδοση πληροφοριών, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση·

1.  εκφράζει τη βαθύτατη αλληλεγγύη και συμπάθειά του σε όλα τα άτομα που επλήγησαν από τους σεισμούς και τις οικογένειές τους, καθώς και τις ιταλικές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που συμμετέχουν στις προσπάθειες ανακούφισης μετά την καταστροφή·

2.  εκτιμά τις αδιάκοπες προσπάθειες των μονάδων διάσωσης, των εργαζομένων στην πολιτική προστασία, των εθελοντών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών να σώσουν ζωές και να περιορίσουν τις ζημιές στις πληγείσες περιοχές·

3.  υπογραμμίζει τις σοβαρές οικονομικές συνέπειες των διαδοχικών σεισμών και την καταστροφή που άφησαν στο πέρασμά τους·

4.  σημειώνει την αλληλεγγύη που εκφράστηκε από άλλα κράτη μέλη, ευρωπαϊκές περιφέρειες και διεθνείς φορείς, με τη μορφή της αμοιβαίας συνδρομής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

5.  επισημαίνει τα προβλήματα πρόβλεψης που συνδέονται με τα σεισμικά συστήματα και την υψηλή σεισμικότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης· σημειώνει με ανησυχία ότι χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες χιλιάδες έχουν μείνει άστεγοι τα τελευταία 15 χρόνια λόγω καταστροφικών σεισμών που έπληξαν την Ευρώπη·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό των εκτοπισμένων ατόμων που είναι εκτεθειμένα στις σκληρές καιρικές συνθήκες της επερχόμενης χειμερινής περιόδου· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προσφέρει όλη την απαραίτητη βοήθεια προς τις ιταλικές αρχές για να μπορέσουν να εγγυηθούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους ανθρώπους που έχουν στερηθεί τα σπίτια τους·

7.   τονίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών προστασίας των πολιτών σε όλη την Ευρώπη σε δύσκολες καταστάσεις και στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών των σεισμών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες ενεργοποίησης του μηχανισμού, προκειμένου αυτός να καθίσταται διαθέσιμος γρήγορα και αποτελεσματικά αμέσως μετά από μια καταστροφή·

8.  καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να καταστεί δυνατή, και να παρασχεθεί, ταχεία και αποτελεσματική χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχετικά με την κουλτούρα της πρόληψης που θα περιορίσει τις επιπτώσεις των συχνά δραματικών φυσικών φαινομένων που αναδεικνύουν την ακραία αστάθεια και την ευπάθεια συγκεκριμένων περιοχών·

10.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο των συνοχής και περιφερειακά ταμεία θα χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για δραστηριότητες πρόληψης, καθώς και για την εξασφάλιση της εδαφικής ασφάλειας, δραστηριότητες ανασυγκρότησης και όλες τις άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις, σε πλήρη συνεργασία με τις ιταλικές εθνικές και περιφερειακές αρχές· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να στηριχθούν οι αγροτικές περιοχές και οι γεωργικές δραστηριότητες που έχουν πληγεί από τους σεισμούς·

11.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει όλες τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εφαρμογής ενός σχεδίου για την αποκατάσταση, τη διατήρηση, την προστασία και την ανάδειξη της ιστορικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που επλήγη από τον πρόσφατο σεισμό στην κεντρική Ιταλία·

12.  εν όψει της έκκλησης της ιταλικής κυβέρνησης για επίδειξη ευελιξίας υπό το πρίσμα αυτής της έκτακτης και σοβαρότατης κατάστασης, καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλοι οι πόροι που παρέχονται ή διοχετεύονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης, θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά από την ιταλική κυβέρνηση για τον συγκεκριμένο σκοπό·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, την κυβέρνηση της Ιταλίας, καθώς και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές των περιοχών που επλήγησαν.