Menetlus : 2016/2988(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1291/2016

Esitatud tekstid :

B8-1291/2016

Arutelud :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.21
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0476

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 252kWORD 47k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.727v01-00
 
B8-1291/2016

suuliselt vastatavate küsimuste B8-1812/2016, B8-1813/2016 ja B8-1814/2016 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP))


Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP))  
B8-1291/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 15. märtsi 2016. aasta määrust (EL) nr 2016/369 erakorralise toetuse andmise kohta liidus(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 375/2014, millega asutatakse Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus (ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus)(2),

–  võttes arvesse nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta(3),

–  võttes arvesse nõukogu 11. aprilli 2011. aasta järeldusi, milles käsitletakse katastroofide ohjamise tarbeks riskide hindamise edasiarendamist Euroopa Liidus,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2008. aasta järeldusi, millega kutsutakse üles tugevdama kodanikukaitse suutlikkust Euroopa vastastikuse abistamise süsteemi kaudu, mis lähtub modulaarsest lähenemisviisist kodanikukaitsele (16474/08),

–  võttes arvesse oma 19. juuni 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu katastroofidele reageerimise suutlikkuse suurendamise kohta(4),

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimusi olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 ja O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et pärast hävitavat maavärinat 24. augustil 2016 tabasid Kesk-Itaalia piirkondi lisaks väiksematele maavärinatele veel kolm tugevat maavärinat: 26. oktoobril magnituudidega 5,5 ja 6,1 ning 30. oktoobril magnituudiga 6,5;

B.  arvestades, et maavärinad ja järeltõuked on Kesk-Itaaliat viimaste kuude jooksul pidevalt raputanud; arvestades, et 30. oktoobril Itaaliat vapustanud maavärin oli tugevaim, mis on riiki pärast 1980. aastat tabanud;

C.  arvestades, et teadete kohaselt sai hiljutistes maavärinates vigastada üle 400 inimese ja hukkus 290 inimest;

D.  arvestades, et hävitavad maavärinad võivad vallandada doominoefekti ja sundida 100 000 elanikku mujale elama asuma;

E.  arvestades, et hiljutiste maavärinate mõjul on hävinud linnu, saanud tõsiselt kahjustada kohalik ja piirkondlik infrastruktuur, hävinud ajaloo- ja kultuuripärand ning saanud kahjustada majandustegevus, eriti VKEde tegevus, põllumajandus ning turismi- ja võõrustussektori potentsiaal;

F.  arvestades, et kahjustatud piirkond on deformeerunud ligikaudu 130 ruutkilomeetri ulatuses ning suurim nihe on vähemalt 70 sentimeetrit;

G.  arvestades, et majandusliku ja sotsiaalse kahju heastamiseks tuleb jätkusuutlikke taastamispüüdlusi asjakohaselt kooskõlastada;

H.  arvestades, et taastamisprotsessis tuleb võtta arvesse varasemaid kogemusi ja vajadust pakkuda mõjutatud elanikele turvalisust ja stabiilsust, tagamaks et neil on võimalik neisse piirkondadesse elama jääda, ning arvestades, et jätkusuutlik taastamine peab aset leidma äärmiselt kiiresti ning sellele tuleb kaasa aidata piisavate vahendite, bürokraatia lihtsustamise ja läbipaistvuse abil;

I.  arvestades, et ennetamine nõuab ka teabe levitamise, teadlikkuse suurendamise ja haridusalast konkreetset tegevuskava;

1.  väljendab suurt solidaarsust kõigi inimestega, keda maavärinad puudutasid, ja nende peredega, samuti katastroofijärgsetes abioperatsioonides osalevate Itaalia riigi-, piirkondlike ja kohalike asutustega, ning avaldab neile sügavat kaastunnet;

2.  tunnustab päästeüksuste, kodanikukaitse töötajate, vabatahtlike, kodanikuühiskonna organisatsioonide ning kohalike, piirkondlike ja riigiasutuste väsimatuid jõupingutusi inimeste elu päästmisel ja kahju piiramisel laastatud aladel;

3.  toonitab, et järjestikused maavärinad on raskete majanduslike tagajärgedega ja on tekitanud suuri purustusi;

4.  märgib, et teised liikmesriigid, Euroopa piirkonnad ja rahvusvahelised osalejad on ilmutanud solidaarsust hädaolukordades antava vastastikuse abi vormis;

5.  rõhutab probleeme, mis on seotud maavärinate ennustamise süsteemidega, ja Kagu-Euroopa suurt seismilist aktiivsust; märgib murelikult, et viimase 15 aasta jooksul on Euroopat tabanud hävitavate maavärinate tagajärjel tuhanded inimesed hukkunud ja sajad tuhanded jäänud peavarjuta;

6.  väljendab muret arvukate ümberasustatud inimeste pärast, kes on eelseisva talve karmide ilmastikuolude ees kaitsetud; palub komisjonil seetõttu pakkuda Itaalia ametivõimudele igakülgset abi, et aidata neil tagada kodutuks jäänud inimestele inimväärsed elamistingimused;

7.  rõhutab Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanismi olulisust kogu Euroopas riikide kodanikukaitseasutuste koostöö edendamisel hädaolukordades ja maavärinate tagajärgede minimeerimisel; palub komisjonil ja liikmesriikidel lihtsustada veelgi mehhanismi käivitamise menetlust, et teha see vahetult pärast katastroofi kiiresti ja tõhusalt kättesaadavaks;

8.  palub komisjonil võtta kõik vajalikud meetmed, et teha võimalikuks ja tagada kiire ja tulemuslik rahastamine Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kaudu;

9.  ergutab komisjoni töötama välja Euroopa ennetuskultuuri programmi, millega piirataks selliste tihti dramaatiliste loodusnähtuste mõju, mis toovad esile teatava piirkonna äärmise nõrkuse ja haavatavuse;

10.  palub komisjonil tagada, et kõiki kättesaadavaid ühtekuuluvus- ja piirkondlike fondide vahendeid kasutatakse tulemuslikult ennetustegevusteks ning piirkondliku turvalisuse tagamiseks, taastamistöödeks ja kõigiks muudeks vajalikeks sekkumisteks, tehes täielikku koostööd Itaalia riiklike ja piirkondlike ametiasutustega; soovitab komisjonil kaaluda ka Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kasutamist, et toetada maavärinates kannatanud maapiirkondi ja põllumajandustegevust;

11.  kutsub komisjoni üles ergutama kõiki algatusi, mille eesmärk on tagada Kesk-Itaalia hiljutises maavärinas kahjustatud ajaloo-, kunsti- ja kultuuripärandi taastamise, säilitamise, kaitsmise ja edendamise kava elluviimine;

12.  võttes arvesse Itaalia valitsuse hiljutist nõudmist paindlikkuse järele selles erakorralises ja väga raskes olukorras, kutsub komisjoni üles tagama, et Itaalia valitsus kasutab kõiki olukorra leevandamiseks eraldatud või sellele suunatud vahendeid ka tegelikult sellel konkreetsel eesmärgil;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Itaalia valitsusele ning kannatada saanud alade piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele.

(1)

ELT L 70, 16.3.2016, lk 1.

(2)

ELT L 122, 24.4.2014, lk 1.

(3)

EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1.

(4)

ELT C 286 E, 27.11.2009, lk 15.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika