Menettely : 2016/2988(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1291/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1291/2016

Keskustelut :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.21
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0476

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 257kWORD 53k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.727v01-00
 
B8-1291/2016

suullisesti vastattavien kysymysten B8-1812/2016, B8-1813/2016 ja B8‑1814/2016 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (2016/2988(RSP))


Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (2016/2988(RSP))  
B8-1291/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon hätätilanteen tuen antamisesta unionin sisällä 15. maaliskuuta 2016 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2016/369(1),

–  ottaa huomioon Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta (”EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite”) 3. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 375/2014(2),

–  ottaa huomioon humanitaarisesta avusta 20. kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/96(3),

–  ottaa huomioon 11. huhtikuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät katastrofinhallintaan liittyvän riskinarvioinnin edelleenkehittämisestä Euroopan unionissa,

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2008 annetut neuvoston päätelmät pelastuspalveluvalmiuksien vahvistamisesta pelastuspalveluyksikkömalliin perustuvalla Euroopan keskinäisen avun järjestelmällä (16474/08),

–  ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin katastrofivalmiuksien lujittamisesta(4),

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyt kysymykset tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 ja O‑000141/2016 – B8-1814/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Keski-Italiaa 24. elokuuta 2016 koetelleen tuhoisan maanjäristyksen jälkeen maan keskiosaa ravisteli vielä kolme suurta maanjäristystä, joiden voimakkuudet olivat 26. lokakuuta 5,5 ja 6,1 ja 30. lokakuuta 6,5;

B.  toteaa, että maanjäristykset ja jälkijäristykset ovat koetelleet Keski-Italiaa viime kuukausina; toteaa, että Italiaa 30. lokakuuta ravistellut maanjäristys oli voimakkain maassa mitattu maanjäristys sitten vuoden 1980;

C.  ottaa huomioon, että saatujen tietojen mukaan uusimmissa maanjäristyksissä loukkaantui yli 400 ihmistä ja kuolonuhreja oli 290;

D.  toteaa, että tuhoisat maanjäristykset voivat yhdessä saada aikaan ketjureaktion ja johtaa siihen, että 100 000 ihmistä joutuu siirtymään asuinseuduiltaan;

E.  toteaa, että viimeisimmät maanjäristykset ovat tuhonneet kaupunkeja, vahingoittaneet vakavasti paikallista ja alueellista infrastruktuuria, tuhonneet historiallisia ja kulttuuriperinnön kannalta arvokkaita kohteita sekä aiheuttaneet vahinkoa taloudelliselle toiminnalle ja eritoten pk-yrityksille, maataloudelle sekä matkailu- ja majoitusalalle;

F.  toteaa, että kyseiset alueet kärsivät muodonmuutoksesta, joka kattaa noin 130 neliökilometrin suuruisen alueen ja jonka enimmäissiirtymä on vähintään 70 senttimetriä;

G.  katsoo, että taloudellisten ja yhteiskunnallisten menetysten korjaaminen edellyttää, että kestävän jälleenrakentamisen toimia koordinoidaan asianmukaisesti;

H.  katsoo, että jälleenrakentamisessa on otettava huomioon aiemmat kokemukset ja tarve tarjota turvaa ja vakautta kärsimään joutuneille asukkaille, jotta voidaan varmistaa, että he voivat edelleen asua kyseisillä alueilla; katsoo, että kestävä jälleenrakentaminen on toteutettava äärimmäisen nopeasti ja sitä on edistettävä asianmukaisin resurssein, byrokratiaa yksinkertaistamalla ja avoimuudella;

I.  katsoo, että ennaltaehkäisy edellyttää myös kouriintuntuvaa tiedonjakelu-, valistus- ja koulutusohjelmaa;

1.  ilmaisee syvimmän solidaarisuutensa ja myötätuntonsa kaikille maanjäristyksistä kärsineille ihmisille ja heidän perheilleen sekä Italian kansallisille, alueellisille ja paikallisille viranomaisille, jotka osallistuvat katastrofin jälkeisiin avustustoimiin;

2.  arvostaa pelastusyksiköiden, pelastuspalvelun työntekijöiden, vapaaehtoisten, kansalaisjärjestöjen sekä alueellisten, paikallisten ja kansallisten viranomaisten uupumatonta uurastusta ihmishenkien pelastamiseksi ja vahinkojen rajaamiseksi tuhoalueilla;

3.  korostaa perättäisten maanjäristysten vakavia taloudellisia vaikutuksia ja niiden jälkeensä jättämää tuhoa;

4.  panee merkille muiden jäsenvaltioiden ja Euroopan alueiden sekä kansainvälisten toimijoiden osoittaman solidaarisuuden, joka ilmenee vastavuoroisena apuna hätätilanteissa;

5.  korostaa ongelmia, joita liittyy maanjäristysten ennustamiseen käytettyihin järjestelmiin, ja Kaakkois-Euroopan suurta seismistä aktiivisuutta; panee huolestuneena merkille, että Eurooppaa koetelleissa tuhoisissa maanjäristyksissä on viidentoista viime vuoden aikana kuollut tuhansia ihmisiä ja sadat tuhannet ovat menettäneet kotinsa;

6.  on huolissaan siitä, että suuri joukko asuinseuduiltaan siirtymään joutuneita jää tulevan talvikauden ankarien sääolojen armoille; kehottaa siksi komissiota tarjoamaan Italian viranomaisille kaiken tarvittavan avun, jotta nämä voivat taata ihmisarvoiset elinolot kotinsa menettäneille;

7.   korostaa unionin pelastuspalvelumekanismin merkitystä edistettäessä eri puolilta Eurooppaa tulevien kansallisten pelastuspalveluviranomaisten yhteistyötä vaikeissa tilanteissa ja pyrittäessä pitämään maanjäristysten vaikutukset mahdollisimman vähäisinä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita yksinkertaistamaan edelleen mekanismin käyttöönottomenettelyjä, jotta se olisi käytettävissä nopeasti ja tehokkaasti heti katastrofin jälkeen;

8.  kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta voidaan tarjota rahoitusta nopeasti ja tehokkaasti;

9.  kannustaa komissiota kehittämään ennaltaehkäisyä koskevan unionin ohjelman, jolla rajoitettaisiin sellaisten usein yllättävien luonnonilmiöiden vaikutuksia, jotka paljastavat tietyn alueen äärimmäisen herkkyyden ja haavoittuvuuden;

10.  kehottaa komissiota varmistamaan, että koheesio- ja aluerahastojen kaikkia käytettävissä olevia välineitä hyödynnetään tehokkaasti ennaltaehkäisyyn ja alueellisen turvallisuuden varmistamiseen, jälleenrakentamiseen ja kaikkiin muihin tarvittaviin toimiin täydessä yhteistyössä Italian kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa; kehottaa komissiota harkitsemaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston käyttämistä maaseutualueiden ja maataloustoiminnan tukemiseen maanjäristysten koettelemilla alueilla;

11.  kehottaa komissiota tukemaan kaikkia aloitteita, joilla pyritään varmistamaan Keski-Italian viimeaikaisissa maanjäristyksissä vahingoittuneen historiallisen, taiteellisen ja kulttuuriperinnön elvyttämistä, säilyttämistä, suojelemista ja kehittämistä koskevan suunnitelman täytäntöönpano;

12.  kehottaa komissiota ottamaan huomioon Italian hallituksen tässä poikkeuksellisessa ja erittäin vakavassa tilanteessa vaatiman joustavuuden ja varmistamaan, että Italian hallitus tosiasiallisesti käyttää kaikki tilanteen helpottamiseksi myönnetyt tai ohjatut resurssit nimenomaan tähän tarkoitukseen;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Italian hallitukselle ja maanjäristysalueiden alue- ja paikallisviranomaisille.

(1)

EUVL L 70, 16.3.2016, s. 1.

(2)

EUVL L 122, 24.4.2014, s. 1.

(3)

EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1.

(4)

EUVL L 286 E, 27.11.2009, s. 15.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö