Procedūra : 2016/2988(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1291/2016

Pateikti tekstai :

B8-1291/2016

Debatai :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Balsavimas :

PV 01/12/2016 - 6.21
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0476

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 405kWORD 53k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.727v01-00
 
B8-1291/2016

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B8-1812/2016, B8-1813/2016 ir B8-1814/2016

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/2988(RSP))


Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/2988(RSP))  
B8-1291/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/369 dėl skubios paramos teikimo Sąjungoje(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanorių iniciatyva)(2),

–  atsižvelgdamas į 1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos(3),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 11 d. Tarybos išvadas dėl tolesnio rizikos vertinimo nelaimių valdymo srityje plėtojimo Europos Sąjungoje,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos išvadas, kuriomis raginama stiprinti civilinės saugos pajėgumus pasitelkiant Europos savitarpio pagalbos sistemą, grindžiamą civilinės saugos modulių metodu (16474/08);

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl ES pajėgumo reaguoti į nelaimes gerinimo(4),

–  atsižvelgdamas į Komisijai pateiktus klausimus dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 ir O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2016 m. rugpjūčio 24 d. centrinę Italiją nuniokojo žemės drebėjimas ir dar trys nemaži žemės drebėjimai ir staigūs požeminiai smūgiai sukrėtė centrinės Italijos regionus – 5,5 ir 6,1 balų stiprumo žemės drebėjimai spalio 26 d. ir 6,5 balų – spalio 30 d.;

B.  kadangi pastaruosius mėnesius centrinę Italiją krėtė žemės drebėjimai ir pakartotiniai požeminiai smūgiai; kadangi spalio 30 d. Italijai smogęs požeminis smūgis nuo 1980 m. buvo stipriausias šalį sukrėtęs žemės drebėjimas;

C.  kadangi pranešta, kad per pastaruosius žemės drebėjimus sužeista daugiau kaip 400 žmonių, o 290 žmonių žuvo;

D.  kadangi po stiprių žemės drebėjimų galėjo kilti domino efektas ir buvo perkelta 100 000 gyventojų;

E.  kadangi per pastaruosius žemės drebėjimus sunaikinti miestai, labai pažeista vietos ir regionų infrastruktūra, sugriauta istorinio ir kultūrinio paveldo dalis, pakenkta ekonominei veiklai, visų pirma MVĮ, ir žemės ūkiui ir sumažėjo galimybių tobulinti turizmo ir apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektorius;

F.  kadangi atitinkamos teritorijos patyrė deformaciją, kuri išplito apie 130 kvadratinių kilometrų ir kurios didžiausias poslinkis – bent 70 cm;

G.  kadangi siekiant atlyginti ekonominius ir socialinius nuostolius reikia tinkamai derinti pastangas siekiant tvaraus atstatymo;

H.  kadangi vykdant atstatymo procesą turi būti atsižvelgiama į anksčiau įgytą patirtį ir būtinybę nukentėjusiems gyventojams užtikrinti saugumą ir stabilumą, siekiant užtikrinti, kad jie galėtų ir toliau gyventi šiuose regionuose, ir kadangi tvarus atstatymas turi būti vykdomas itin sparčiai ir jam turi būti sudaromos palankesnės sąlygos skiriant reikiamų išteklių, supaprastinant biurokratines procedūras ir užtikrinant skaidrumą;

I.  kadangi siekiant prevencijos taip pat reikia vykdyti konkrečių veiksmų programą dėl informacijos sklaidos, sąmoningumo didinimo ir švietimo;

1.  reiškia didžiausią solidarumą su visais nuo žemės drebėjimų nukentėjusiais asmenimis ir jų šeimomis, taip pat su Italijos nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijomis, teikiančiomis paramą po nelaimės, ir reiškia jiems užuojautą;

2.  vertina atkaklias gelbėjimo padalinių, civilinės saugos darbuotojų, savanorių, pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos, regionų ir nacionalinės valdžios institucijų pastangas išgelbėti gyvybes ir užkirsti kelią žalos plitimui nuniokotose teritorijose;

3.  pabrėžia rimtą iš eilės vykusių žemės drebėjimų ekonominį poveikį ir jų pražūtingus padarinius;

4.  atkreipia dėmesį į kitų valstybių narių, Europos regionų ir tarptautinių subjektų išreikštą solidarumą teikiant savitarpio pagalbą esant nepaprastajai padėčiai;

5.  pabrėžia su žemės drebėjimų sistemomis susijusias spėjimo problemas ir didelį Pietryčių Europos seismingumą; susirūpinęs pažymi, kad per pastaruosius 15 metų dėl pragaištingų Europą sukrėtusių žemės drebėjimų žuvo tūkstančiai žmonių, o šimtai tūkstančių liko benamiai;

6.  reiškia susirūpinimą, kad daug perkeltų asmenų artėjant žiemai susiduria su atšiauriomis oro sąlygomis; todėl ragina Komisiją pasiūlyti Italijos valdžios institucijoms visą reikalingą pagalbą, kad jos galėtų namų netekusiems žmonėms užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas;

7.   pabrėžia Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmo svarbą skatinant nacionalinių civilinės saugos institucijų bendradarbiavimą visoje Europoje esant nepalankiai padėčiai ir siekiant kuo labiau sumažinti žemės drebėjimų poveikį; ragina Komisiją ir valstybes nares dar labiau supaprastinti mechanizmo aktyvinimo procedūras, kad juo būtų galima greitai ir veiksmingai naudotis iškart po nelaimės;

8.  ragina Komisiją imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų užtikrinamas ir numatomas greitas ir veiksmingas finansavimas iš Europos Sąjungos solidarumo fondo;

9.  skatina Komisiją rengti Europos prevencijos kultūros programą, kurią vykdant būtų ribojamas dažnai dramatiškų gamtos reiškinių, dėl kurių atsiskleidžia itin didelis konkrečios teritorijos trapumas ir pažeidžiamumas, poveikis;

10.  ragina Komisiją užtikrinti, kad, visapusiškai bendradarbiaujant su Italijos nacionalinės ir regionų valdžios institucijomis, visos turimos sanglaudos ir regioninių fondų priemonės būtų veiksmingai naudojamos vykdant prevencijos veiklą ir užtikrinant teritorinį saugumą, atstatymą ir visus kitus būtinus intervencinius veiksmus; ragina Komisiją svarstyti galimybę naudoti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšas siekiant remti nuo žemės drebėjimų nukentėjusias kaimo vietoves ir žemės ūkio veiklą;

11.  ragina Komisiją skatinti visas iniciatyvas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būtų įgyvendinamas istorijos, meno ir kultūros paveldo, nukentėjusio nuo pastarojo žemės drebėjimo Vidurio Italijoje, atkūrimo, išsaugojimo, apsaugos ir stiprinimo planas;

12.  atsižvelgdamas į Italijos vyriausybės raginimą užtikrinti lankstumą esant šiai išskirtinei ir labai rimtai padėčiai, ragina Komisiją užtikrinti, kad visas šiai padėčiai palengvinti numatytas arba skirtas lėšas Italijos vyriausybė iš tikrųjų naudotų šiam konkrečiam tikslui;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Italijos vyriausybei bei regionų ir vietos valdžios institucijoms nuo nelaimių nukentėjusiose srityse.

(1)

OL L 70, 2016 3 16, p. 1.

(2)

OL L 122, 2014 4 24, p. 1.

(3)

OL L 163, 1996 7 2,. p. 1.

(4)

OL C 286 E, 2009 11 27, p. 15.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika