Procedūra : 2016/2988(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1291/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1291/2016

Debates :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.21
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0476

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 475kWORD 52k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.727v01-00
 
B8-1291/2016

iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B8-1812/2016 , B8-1813/2016 un B8-1814/2016, uz kuriem jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP))


Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP))  
B8-1291/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 15. marta Regulu (ES) 2016/369 par ārkārtas atbalsta sniegšanu Savienībā(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regulu (ES) Nr. 375/2014, ar ko izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu (iniciatīva “ES palīdzības brīvprātīgie”)(2),

–  ņemot vērā Padomes 1996. gada 20. jūnija Regulu (EK) Nr. 1257/96 par humāno palīdzību(3),

–  ņemot vērā Padomes 2011. gada 11. aprīļa secinājumus par turpmāku riska novērtējuma izstrādi, lai pārvarētu katastrofas Eiropas Savienībā,

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 27. novembra secinājumus, kuros aicina stiprināt civilās aizsardzības spējas, izmantojot uz civilās aizsardzības modulāro pieeju balstītu Eiropas savstarpējās palīdzības sistēmu (16474/08),

–  ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 19. jūniju rezolūciju par Eiropas Savienības reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu gadījumos(4),

–  ņemot vērā jautājumus Komisijai par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 un O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā pēc 2016. gada 24. augustā notikušās postošās zemestrīces, kas skāra Itālijas centrālo daļu, valsts centrālajā daļā vēlāk notika vēl trīs spēcīgas zemestrīces, proti, 26. oktobrī ar magnitūdu 5,5 un 6,1 un 30. oktobrī ar magnitūdu 6,5, kā arī vairāki citi mazāk spēcīgi zemes satricinājumi;

B.  tā kā iepriekšējos mēnešos Itālijas centrālajā daļā turpinājās zemestrīces un bija jūtami pēcgrūdieni; tā kā satricinājums, kas skāra Itāliju šī gada 30. oktobrī, bija visspēcīgākā šajā valstī kopš 1980. gada notikusī zemestrīce;

C.  tā kā tiek ziņots, ka pēdējās zemestrīcēs ir ievainoti vairāk nekā 400 cilvēku un 290 ir miruši;

D.  tā kā postošās zemestrīces varētu radīt ķēdes reakciju un izraisīt līdz pat 100 000 iedzīvotāju pārvietošanu;

E.  tā kā pēdējo zemestrīču rezultātā ir izpostītas pilsētas, ir nopietni bojāta vietējā un reģionālā infrastruktūra, izpostīts vēsturiskais un kultūras mantojums, traucēta saimnieciskā darbība, jo īpaši MVU un lauksaimniecības nozares darbība, un ir mazināts tūrisma un viesmīlības nozaru potenciāls;

F.  tā kā attiecīgās teritorijas cieš no deformācijas, kas skārusi vairāk nekā 130 kvadrātkilometru lielu platību, kurā vērojama zemes virsmas maksimālā pārvietošanās par vismaz 70 cm;

G.  tā kā ir pienācīgi jākoordinē ilgtspējīgas rekonstrukcijas pasākumi, lai novērstu ekonomiskos un sociālos zaudējumus;

H.  tā kā rekonstrukcijas procesā ir jāņem vērā iepriekšējā pieredze un nepieciešamība nodrošināt zemestrīču skarto iedzīvotāju drošību un stabilitāti, lai panāktu, ka viņi var turpināt dzīvot šajos reģionos, un tā kā ilgtspējīga atjaunošana ir jāveic pēc iespējas ātri un jāveicina ar atbilstošiem resursiem, birokrātijas atvieglojumiem un pārredzamību;

I.  tā kā profilakses īstenošanai ir vajadzīga arī konkrēta rīcības programma informācijas izplatīšanas, izpratnes veidošanas un izglītošanas jomā,

1.  pauž visdziļāko solidaritāti un izsaka līdzjūtību visām personām un viņu ģimenēm, kuras skārusi zemestrīce, kā arī Itālijas valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, kas iesaistītas katastrofas seku likvidēšanā;

2.  atzinīgi vērtē glābšanas vienību, civilās aizsardzības darbinieku, brīvprātīgo, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un vietējo, reģionālo un valsts iestāžu neatslābstošos centienus glabāt dzīvības un mazināt nodarīto kaitējumu izpostītajās teritorijās;

3.  uzsver secīgo zemestrīču smagās ekonomiskās sekas un to nodarītos postījumus;

4.  atzīmē citu dalībvalstu, Eiropas reģionu un starptautisko dalībnieku pausto solidaritāti, kas izpaudās kā savstarpēja palīdzība ārkārtas situācijās;

5.  uzsver prognozējamības problēmas saistībā ar zemestrīču sistēmām un augsto seismisko aktivitāti Dienvidaustrumeiropā; ar bažām norāda, ka pēdējo 15 gadu laikā postošu zemestrīču rezultātā Eiropā ir gājuši bojā tūkstošiem cilvēku un simtiem tūkstošu ir zaudējuši pajumti;

6.  pauž bažas par lielo skaitu pārvietoto personu, kuras tiks pakļautas gaidāmās ziemas skarbajiem laikapstākļiem; tādēļ aicina Komisiju piedāvāt Itālijas iestādēm visu nepieciešamo palīdzību, lai tās varētu nodrošināt pienācīgus dzīves apstākļus pajumti zaudējušajiem cilvēkiem;

7.   uzsver Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma nozīmi, nelabvēlīgās situācijās stiprinot sadarbību starp valstu civilās aizsardzības iestādēm visā Eiropā un mazinot zemestrīču radītās sekas; aicina Komisiju un dalībvalstis vēl vairāk vienkāršot šā mehānisma iedarbināšanas procedūras, lai to ātri un efektīvi varētu izmantot uzreiz pēc katastrofas;

8.  aicina Komisiju veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai ātri un efektīvi sniegtu atļauju un piešķirtu finansējumu no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda;

9.  mudina Komisiju izstrādāt Eiropas prevencijas kultūras programmu, ar kuru ierobežot bieži vien šausminošo dabas parādību sekas, kas parāda attiecīgās teritorijas ārkārtīgo trauslumu un neaizsargātību;

10.  aicina Komisiju nodrošināt, ka visi pieejamie kohēzijas un reģionālo fondu instrumenti tiek efektīvi izmantoti preventīvām darbībām un teritoriju aizsardzības nodrošināšanai, rekonstrukcijas darbībām un visām citām nepieciešamajām darbībām, pilnībā sadarbojoties ar Itālijas un reģionālajām iestādēm; aicina Komisiju apsvērt iespēju izmantot Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, lai atbalstītu šajās zemestrīcēs skartās lauku teritorijas un lauksaimniecības darbības;

11.  aicina Komisiju veicināt visas iniciatīvas, kuru mērķis ir nodrošināt, kas tiek īstenots plāns tā vēsturiskā, mākslas un kultūras mantojuma atjaunošanai, saglabāšanai, aizsardzībai un uzlabošanai, kas cietis nesenajā, Itālijas centrālajā daļā notikušajā zemestrīcē;

12.  ņemot vērā Itālijas valdības prasību saistībā ar šo ārkārtas un ļoti smago situāciju piemērot elastīgumu, aicina Komisiju nodrošināt, ka Itālijas valdība visus resursus, kas sniegti vai vērsti uz to, lai novērstu šo situāciju, faktiski izmantotu tieši minētajam nolūkam;

13.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Itālijas valdībai un zemestrīcēs skarto teritoriju reģionālajām un vietējām pašvaldībām.

(1)

OV L 70, 16.3.2016., 1. lpp.

(2)

OV L 122, 24.4.2014., 1. lpp.

(3)

OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.

(4)

OV C 286 E, 27.11.2009., 15. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika