Procedura : 2016/2988(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1291/2016

Teksty złożone :

B8-1291/2016

Debaty :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.21
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0476

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 333kWORD 53k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.727v01-00
 
B8-1291/2016

złożony w następstwie pytań wymagających odpowiedzi ustnej B8-1812/2016, B8-1813/2016 i B8-1814/2016

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (2016/2988(RSP))


Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (2016/2988(RSP))  
B8-1291/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2016/369 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej („inicjatywa »Wolontariusze pomocy UE«”)(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy humanitarnej(3),

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie dalszego opracowywania oceny ryzyka na potrzeby zarządzania katastrofami w Unii Europejskiej,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 28 listopada 2008 r. zawierające apel o wzmocnienie zdolności w zakresie ochrony ludności dzięki europejskiemu systemowi wzajemnej pomocy wykorzystującemu podejście oparte na modułach ochrony ludności (16474/08),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia zdolności Unii do reagowania w przypadku katastrof(4),

–  uwzględniając pytania do Komisji w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 i O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że po trzęsieniu ziemi o niszczycielskiej sile, które miało miejsce w środkowej części Włoch w dniu 24 sierpnia 2016 r., trzy inne poważne trzęsienia w postaci fali gwałtownych wstrząsów uderzyły w regiony położone w środkowych Włoszech z siłą 5,5 i 6,1 w dniu 26 października oraz z siłą 6,5 w dniu 30 października;

B.  mając na uwadze, że trzęsienia i wstrząsy następcze nadal nawiedzały środkowe Włochy w ostatnich miesiącach; mając na uwadze, że wstrząs, który uderzył we Włochy w dniu 30 października, był najsilniejszym trzęsieniem ziemi, jakie dotknęło ten kraj od 1980 r.;

C.  mając na uwadze doniesienia, zgodnie z którymi wskutek ostatnich trzęsień 400 osób zostało rannych, a śmierć poniosło 290 osób;

D.  mając na uwadze, że te niszczycielskie trzęsienia ziemi mogą spowodować tzw. efekt domina i doprowadzić do przesiedlenia 100 000 mieszkańców;

E.  mając na uwadze, że te niedawne trzęsienia zniszczyły miasta, poważnie uszkodziły infrastrukturę o znaczeniu lokalnym i regionalnym, spustoszyły miejsca związane z dziedzictwem historycznym i kulturowym, a także zaszkodziły działalności gospodarczej, zwłaszcza w przypadku MŚP, rolnictwu oraz potencjałowi branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej;

F.  mając na uwadze, że dotknięte obszary ucierpiały w wyniku deformacji obejmującej powierzchnię o wielkości ok. 130 km kw., przy czym maksymalne przesunięcie wynosi co najmniej 70 cm;

G.  mając na uwadze, że trwała odbudowa wymaga właściwej koordynacji w celu likwidacji strat gospodarczych i społecznych;

H.  mając na uwadze, że proces odbudowy musi uwzględniać wcześniejsze doświadczenia oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności mieszkańcom dotkniętym katastrofą, aby dopilnować, by mogli oni nadal żyć w tych regionach, a także mając na uwadze, że trwałej odbudowy należy dokonać jak najszybciej, a ułatwić ją muszą odpowiednie zasoby, uproszczenia procedur biurokratycznych i przejrzystość;

I.  mając na uwadze, że zapobieganie wymaga również konkretnego programu działań w zakresie rozpowszechniania informacji, uświadamiania i edukacji;

1.  wyraża najgłębszą solidarność i przekazuje wyrazy współczucia wszystkim osobom dotkniętym trzęsieniem ziemi oraz ich rodzinom, a także włoskim władzom krajowym, regionalnym i lokalnym zaangażowanym w działania pomocowe po katastrofie;

2.  docenia niesłabnące starania jednostek ratunkowych, służb ochrony ludności, wolontariuszy, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także władz lokalnych, regionalnych i krajowych na rzecz ratowania życia i powstrzymania szkód na zdewastowanych terenach;

3.  podkreśla poważne skutki gospodarcze następujących po sobie trzęsień ziemi oraz zniszczenia powstałe w ich następstwie;

4.  zauważa solidarność ze strony innych państw członkowskich, regionów europejskich i podmiotów międzynarodowych wyrażoną w formie wzajemnej pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych;

5.  podkreśla problemy związane z systemami przewidywania trzęsień ziemi oraz wysoką aktywność sejsmiczną w Europie Południowo-Wschodniej; z niepokojem stwierdza, że w ciągu ostatnich 15 lat wskutek niszczycielskich trzęsień ziemi nawiedzających Europę tysiące ludzi zginęło, a setki tysięcy osób zostało pozbawionych dachu nad głową;

6.  wyraża zaniepokojenie dużą liczbą osób przesiedlonych, narażonych na trudne warunki pogodowe z związku z nadchodzącą zimą; wzywa zatem Komisję do zaoferowania wszelkiej niezbędnej pomocy władzom Włoch, aby umożliwić im zagwarantowanie godziwych warunków życia ludziom pozbawionym dachu nad głową;

7.   podkreśla znaczenie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności dla zacieśniania współpracy między krajowymi organami ochrony ludności w całej Europie w razie niekorzystnej sytuacji oraz dla minimalizowania skutków trzęsień ziemi; wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszego uproszczenia procedur uruchamiania tego mechanizmu, aby udostępniać go szybko i skutecznie w bezpośrednim następstwie katastrofy;

8.  wzywa Komisję do podjęcia wszelkich środków niezbędnych do umożliwienia i zapewnienia szybkiego i skutecznego finansowania za pośrednictwem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej;

9.  zachęca Komisję do opracowania europejskiego programu poświęconego kulturze zapobiegania, który ograniczyłby skutki często dramatycznych zjawisk przyrodniczych ukazujących niezwykłą słabość i podatność danego terytorium;

10.  zwraca się do Komisji o dopilnowanie, by wszystkie instrumenty dostępne w ramach Funduszu Spójności i funduszy regionalnych były rzeczywiście wykorzystywane na działania zapobiegawcze oraz na zapewnianie bezpieczeństwa terytorialnego, na działania w zakresie odbudowy i na wszelkie inne konieczne interwencje, w pełnej współpracy z włoskimi władzami krajowymi i regionalnymi; wzywa Komisję, aby rozważyła możliwość wykorzystania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do wspierania obszarów wiejskich i utrzymania działalności rolniczej na obszarach, które zostały dotknięte trzęsieniem ziemi;

11.  wzywa Komisję, by wspierała wszystkie inicjatywy mające na celu zapewnienie realizacji planu na rzecz odzyskiwania, zachowania, ochrony i rozwijania dziedzictwa historycznego, artystycznego i kulturowego uszkodzonego przez ostatnie trzęsienie ziemi w centralnej części Włoch;

12.  biorąc pod uwagę apel rządu Włoch o elastyczność w świetle tej wyjątkowej i bardzo poważnej sytuacji, zwraca się do Komisji o dopilnowanie, by wszystkie zasoby przeznaczone lub skierowane na załagodzenie sytuacji zostały rzeczywiście wykorzystane przez rząd Włoch na ten konkretny cel;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi Włoch oraz władzom regionalnym i lokalnym na obszarach dotkniętych klęską.

(1)

Dz.U. L 70 z 16.3.2016, s. 1.

(2)

Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 1.

(3)

Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 1.

(4)

Dz.U. C 286 E z 27.11.2009, s. 15.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności