Návrh uznesenia - B8-1291/2016Návrh uznesenia
B8-1291/2016

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Taliansku po zemetraseniach

23.11.2016 - (2016/2988(RSP))

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-1812/2016, B8-1813/2016 a B8-1814/2016
v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1285/2016

Postup : 2016/2988(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-1291/2016
Predkladané texty :
B8-1291/2016
Prijaté texty :

B8-1291/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Taliansku po zemetraseniach

(2016/2988(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2016/369 z 15. marca 2016 o poskytovaní núdzovej podpory v rámci Únie[1],

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 375/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc („iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ“)[2],

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci[3],

–  so zreteľom na závery Rady z 11. apríla 2011 o ďalšom rozvoji hodnotenia rizík v súvislosti so zvládaním katastrof v Európskej únii,

–  so zreteľom na závery Rady z 28. novembra 2008, v ktorých sa vyzýva k zlepšeniu spôsobilostí civilnej ochrany prostredníctvom európskeho systému vzájomnej pomoci založeného na modulárnom prístupe v oblasti civilnej ochrany (16474/08),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008 o zvýšení kapacity Únie v oblasti reakcie na katastrofy[4],

–  so zreteľom na otázky Komisii o situácii v Taliansku po zemetraseniach (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 a O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže po zničujúcom zemetrasení, ktoré 24. augusta 2016 zasiahlo stredné Taliansko, 26. októbra 2016, resp. 30. októbra, postihli regióny stredného Talianska ďalšie tri silné zemetrasenia v podobe vlny silných otrasov o sile 5,5 a 6,1, resp. 6,5 stupňa;

B.  keďže zemetrasenia a následné otrasy aj v ďalších mesiacoch pustošili stredné Taliansko; keďže otrasy, ktoré zasiahli Taliansko 30. októbra, boli najsilnejším zemetrasením, ktoré zasiahlo krajinu od roku 1980;

C.  keďže nedávne zemetrasenia údajne spôsobili zranenia viac než 400 ľuďom a usmrtili 290 ľudí;

D.  keďže ničivé zemetrasenia by mohli viesť k tzv. dominovému efektu a viesť k presídleniu 100 000 miestnych obyvateľov;

E.  keďže vplyvom najnovších zemetrasení boli zničené mestá, vážne poškodená miestna a regionálna infraštruktúra, zdevastované historické a kultúrne dedičstvo, narušená hospodárska činnosť, a to najmä v prípade MSP, poľnohospodárstvo a potenciál v oblasti cestovného ruchu a pohostinstva;

F.  keďže dotknuté územia postihla deformácia zahrňujúca oblasť v rozsahu viac ako 130 kilometrov štvorcových, keď maximálna miera posunu predstavuje najmenej 70 centimetrov;

G.  keďže udržateľné rekonštrukčné práce treba dobre koordinovať, aby sa odstránili hospodárske a sociálne straty;

H.  keďže proces obnovy musí zohľadňovať minulé skúsenosti a potrebu zaistiť bezpečnosť a stabilitu postihnutého obyvateľstva, aby sa zabezpečilo, že bude môcť aj naďalej žiť v týchto regiónoch, a keďže trvalo udržateľná obnova musí prebehnúť čo najrýchlejšie, pričom by jej mali napomôcť primerané zdroje, zjednodušenie byrokracie a transparentnosť;

I.  keďže prevencia si vyžaduje aj konkrétny akčný program na šírenie informácií, informovanosti a vzdelávania;

1.  vyjadruje svoj najhlbší súcit a solidaritu so všetkými jednotlivcami postihnutými zemetrasením a ich rodinami, ako aj s talianskymi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi zapojenými do zmierňovania následkov katastrofy;

2.  oceňuje neúnavné úsilie záchranných jednotiek, pracovníkov civilnej ochrany, dobrovoľníkov, organizácií občianskej spoločnosti a miestnych, regionálnych a vnútroštátnych orgánov zamerané na záchranu životov a obmedzenie škôd v zdevastovaných oblastiach;

3.  zdôrazňuje, že séria zemetrasení a skaza, ktorú po sebe tieto zemetrasenia zanechávajú, vážne ovplyvňujú hospodárstvo;

4.  berie na vedomie solidaritu, ktorú prejavili ostatné členské štáty, európske regióny a medzinárodní aktéri vo forme vzájomnej pomoci v núdzových situáciách;

5.  zdôrazňuje problémy v oblasti predvídania v systémoch monitorovania zemetrasení a vysokú seizmickú aktivitu v juhovýchodnej Európe; so znepokojením konštatuje, že počas uplynulých 15 rokov v dôsledku ničivých zemetrasení, ktoré postihli Európu, tisíce ľudí zomreli a státisíce zostali bez domova;

6.  vyjadruje svoje obavy z veľkého počtu vysídlených osôb vystavených drsným poveternostným podmienkam blížiaceho sa zimného obdobia; vyzýva preto Komisiu, aby ponúkla talianskym orgánom všetku pomoc potrebnú na zabezpečenie dôstojných životných podmienok pre osoby, ktoré prišli o svoje domovy;

7.   zdôrazňuje význam mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany pri podpore spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi civilnej ochrany v celej Európe v nepriaznivých situáciách a pri obmedzovaní dôsledkov zemetrasení; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ešte viac zjednodušili postupy na aktiváciu mechanizmu, aby ho bolo možné rýchlo a efektívne použiť bezprostredne po katastrofe;

8.  vyzýva Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom umožniť a zabezpečiť rýchle a účinné financovanie z Fondu solidarity Európskej únie;

9.  nabáda Komisiu, aby vypracovala európsky program prevencie rizík, ktorý by zmiernil vplyvy často dramatických prírodných udalostí, ktoré dané územie vystavujú krajnej nestabilite a zraniteľnosti;

10.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že všetky nástroje dostupné v rámci Kohézneho fondu a regionálnych fondov sa v plnej spolupráci s talianskymi štátnymi a regionálnymi orgánmi účinne využijú na preventívne opatrenia, zabezpečenie bezpečnosti územia, rekonštrukciu a všetky ostatné potrebné opatrenia; vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť použiť Európsky fond pre rozvoj vidieka na podporu vidieckych oblastí a poľnohospodárskej činnosti, ktoré boli postihnuté zemetrasením;

11.  vyzýva Komisiu, aby podporila všetky iniciatívy zamerané na zabezpečenie vykonávania plánu na obnovu, zachovanie, ochrana a podpora historického, umeleckého a kultúrneho dedičstva, ktoré bolo poškodené nedávnym zemetrasením v strednom Taliansku.

12.  vzhľadom na výzvu talianskej vlády na flexibilitu z dôvodu výnimočnej a veľmi vážnej situácie vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že talianska vláda skutočne používa všetky prostriedky poskytnuté alebo zamerané na zmiernenie situácie na tento konkrétny účel;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde Talianska a regionálnym a miestnym orgánom v postihnutých oblastiach.