Förfarande : 2016/2988(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1291/2016

Ingivna texter :

B8-1291/2016

Debatter :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0476

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 255kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.727v01-00
 
B8-1291/2016

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8-1812/2016, B8-1813/2016 och B8-1814/2016

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om situationen i Italien efter jordskalven (2016/2988(RSP))


Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Italien efter jordskalven (2016/2988(RSP))  
B8-1291/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 2016/369 av den 15 mars 2016 om tillhandahållande av krisstöd inom unionen(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete)(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd(3),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 11 april 2011 om vidareutveckling av bedömningen av risker inför katastrofhanteringen i Europeiska unionen,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 28 november 2008 om förbättrad civilskyddskapacitet genom ett europeiskt system för ömsesidigt bistånd som bygger på den modulära strategin för civilskydd (16474/08),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2008 om förstärkning av EU:s insatskapacitet vid katastrofer(4),

–  med beaktande av frågorna till kommissionen om situationen i Italien efter jordskalven (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 and O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Efter det förödande jordskalvet i centrala Italien den 24 augusti 2016 kom tre större skalv, tillsammans med en mängd efterskalv, som drabbade olika regioner i centrala Italien den 26 oktober (magnitud 5,5 och 6,1) respektive den 30 oktober (magnitud 6,5).

B.  Jordskalv och efterskalv har fortsatt att drabba centrala Italien under de senaste månaderna. Skalvet som drabbade Italien den 30 oktober var den kraftigaste jordbävningen i landet sedan 1980.

C.  Vid de senaste jordskalven uppges över 400 personer ha skadats och 290 ha dött.

D.  De förödande skalven skulle kunna ge en dominoeffekt som tvingar 100 000 personer att lämna sina hem.

E.  Skalven har raserat städer, skadat lokal och regional infrastruktur allvarligt, utplånat historiska arv och kulturarv samt förstört ekonomisk verksamhet, i synnerhet för små och medelstora företag och jordbruk, och skadat turism- och restaurangbranschens möjligheter.

F.  En deformation som sträcker sig över 130 km2 med en största förskjutning på minst 70 cm finns i de berörda områdena.

G.  Hållbara insatser för återuppbyggnad måste samordnas på ett lämpligt sätt för att åtgärda de ekonomiska och sociala förlusterna.

H.  Återuppbyggnadsprocessen måste ske med beaktande av tidigare erfarenheter och den drabbade befolkningens behov av säkerhet och stabilitet så att den kan fortsätta att leva i dessa regioner. Den hållbara återuppbyggnaden måste ske utan dröjsmål och underlättas med tillräckliga resurser, byråkratisk förenkling och transparens.

I.  Det behövs också ett konkret handlingsprogram om informationsspridning, medvetenhet och utbildning för det förebyggande arbetet.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste solidaritet och medkänsla med alla enskilda personer och familjer som drabbats av jordbävningarna och med de italienska nationella, regionala och lokala myndigheter som deltar i nödhjälpsinsatserna efter katastrofen.

2.  Europaparlamentet uppskattar de outtröttliga insatser som gjorts av räddningstjänst, civilskyddsstyrkor, frivilliga, organisationer i det civila samhället samt lokala, regionala och nationella myndigheter i de ödelagda områdena för att rädda liv och minimera skadorna.

3.  Europaparlamentet understryker de allvarliga ekonomiska återverkningarna av de på varandra följande jordbävningarna och den förstörelse de lämnat efter sig.

4.  Europaparlamentet noterar den solidaritet som uttryckts av andra medlemsstater, europeiska regioner och internationella aktörer, i form av ömsesidigt bistånd i nödsituationer.

5.  Europaparlamentet framhåller problemen med att förutse jordbävningar och den höga seismiska aktiviteten i sydöstra Europa. Det är oroande att tusentals människor omkommit och hundratusentals blivit hemlösa under de senaste 15 åren till följd av förödande jordbävningar som drabbat Europa.

6.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över det stora antal personer som tvingats lämna sina hem och som kommer att utsättas för svåra väderleksförhållanden under den kommande vintern. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att erbjuda de italienska myndigheterna all den hjälp som behövs för att de ska kunna säkerställa anständiga levnadsvillkor för de personer som förlorat sina hem.

7.   Europaparlamentet betonar vikten av Europeiska unionens civilskyddsmekanism för att främja samarbetet mellan nationella civilskyddsmyndigheter i Europa i svåra situationer och för att minimera följderna av jordskalv. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ytterligare förenkla förfarandena för aktivering av mekanismen så att den snabbt och effektivt kan tillgängliggöras omedelbart efter en katastrof.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla åtgärder som behövs för att möjliggöra, och tillhandahålla, en snabb och effektiv finansiering genom Europeiska unionens solidaritetsfond.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram ett europeiskt program för förebyggande åtgärder, vilket skulle begränsa effekterna av ofta dramatiska naturliga händelser som visar ett visst territoriums extrema svaghet och sårbarhet.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla tillgängliga instrument inom Sammanhållningsfonden och regionala fonder används ändamålsenligt för förebyggande verksamhet och för att garantera territoriell säkerhet, återuppbyggnad och alla andra nödvändiga insatser, i fullt samarbete med de italienska nationella och regionala myndigheterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta möjligheten att använda Europeiska fonden för landsbygdsutveckling för att stödja landsbygdsområden och jordbruksverksamhet som har drabbats av jordbävningarna.

11.  Europaparlamentet begär att kommissionen uppmuntrar alla initiativ som avser genomförandet av en plan för att återställa, bevara, skydda och stärka det historiska, konstnärliga och kulturella arv som skadats i jordskalvet i centrala Italien.

12.  Mot bakgrund av den italienska regeringens uppmaning till flexibilitet i samband med denna exceptionella och mycket allvarliga situation uppmanar Europaparlamentet kommissionen att säkerställa att alla resurser som tillhandahålls eller anslås för att mildra situationen verkligen används i detta syfte av den italienska regeringen.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Italiens regering samt de regionala och lokala myndigheterna i de drabbade områdena.

(1)

EUT L 70, 16.3.2016, s. 1.

(2)

EUT L 122, 24.4.2014, s. 1.

(3)

EGT L 163, 2.7.1996, s. 1.

(4)

EUT C 286 E, 27.11.2009, s. 15.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy