Процедура : 2016/2988(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1294/2016

Внесени текстове :

B8-1294/2016

Разисквания :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0476

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 475kWORD 53k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.730v01-00
 
B8-1294/2016

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8-1812/2016, B8-1813/2016 и B8-1814/2016

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно положението в Италия след земетресенията (2016/2988(RSP))


Иван Яковчич, Искра Михайлова, Матейс ван Милтенбьорг, Урмас Пает, Норика Николай, Хану Такула, Хилде Вотманс от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Италия след земетресенията (2016/2988(RSP))  
B8-1294/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета от 15 март 2016 г. относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ )(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ(3),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 11 април 2011 г. относно по-нататъшното разработване на оценката на риска във връзка с управлението на бедствия в Европейския съюз,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 28 ноември 2008 г., в които се призовава за засилване на способностите за гражданска защита чрез европейска система за взаимна помощ, основаваща се на модулния подход за гражданска защита (16474/08),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2008 г. относно повишаване способността на Европейския съюз за реагиране при бедствия(4),

–  като взе предвид въпросите с искане за устен отговор до Комисията относно положението в Италия след земетресенията (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 e O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че след разрушителното земетресение, засегнало Централна Италия на 24 август 2016 г., още три силни земетресения, заедно с поредица от трусове, поразиха централните региони на Италия, на 26 октомври съответно с магнитуд 5,5 г. и 6,1, както и на 30 октомври с магнитуд 6,5;

Б.  като има предвид, че земетресения и вторични трусове продължават да разтърсват Централна Италия през последните месеци; като има предвид, че земетресението, разтърсило Италия на 30 октомври беше най-силното в страната от 1980 г. насам;

В.  като има предвид, че се съобщава, че в неотдавнашните земетресения повече от 400 души са били ранени, а 290 са загинали;

Г.  като има предвид, че последствията от опустошителните земетресения могат да се натрупат в „ефект на доминото“ и да доведат до 100 000 разселени жители;

Д.  като има предвид, че в резултат на последните земетресения бяха разрушени градове, беше сериозно увредена местната и регионалната инфраструктура, разрушено беше историческо и културно наследство и бяха нанесени щети на икономическите дейности, по-специално тези на МСП, на селското стопанство и на туристическия и гастрономически потенциал;

Е.  като има предвид, че въпросните територии са засегнати от деформация, която се простира на площ от около 130 квадратни километра, с максимално отклонение от поне 70 см.;

Ж.  като има предвид, че едни устойчиви усилия за възстановяване трябва да бъдат правилно координирани, за да може да бъдат преодолени икономическите и социалните загуби;

1.  изразява своята най-дълбока солидарност и съпричастност с всички хора и техните семейства в териториите, засегнати от земетресения, както и с италианските национални, регионални и местни органи, които участват в оказването на хуманитарна помощ след бедствието;

2.   високо оценява продължаващите усилия на спасителните екипи, работниците от гражданската защита, доброволците, организациите на гражданското общество, както и на местните, регионалните и националните органи за спасяването на човешки живот и ограничаване на щетите в засегнатите области;

3.  подчертава тежките икономически последици от поредицата земетресения и разрушенията, които остават след тях;

4.  отбелязва солидарността, изразена от други държави членки, европейските региони и от международни участници под формата на взаимопомощ при извънредни ситуации;

5.  подчертава, че проблемите при прогнозирането, свързани със земетръсните системи, и високата сеизмичност на Югоизточна Европа; отбелязва със загриженост, че хиляди хора загубиха живота си, а стотици хиляди останаха без дом през последните 15 години в резултат на разрушителните земетресения, поразили Европа;

6.  изразява загриженост относно големия брой разселени лица, които са изложени на тежки метеорологични условия на предстоящия зимен сезон; призовава Комисията да предостави на италианските органи всичката необходима помощ, за да могат те да гарантират достойни условия на живот на хората, лишени от домовете си;

7.  подчертава значението на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз за насърчаване на сътрудничеството между националните органи за гражданска защита в цяла Европа при природни бедствия и за свеждането до минимум на последствията от извънредни ситуации; призовава Комисията и държавите членки допълнително да опростят процедурите за активиране на Механизма, с цел той да бъде на разположение бързо и ефективно в периода непосредствено след бедствието;

8.  призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки, за да създаде възможност и условия за бързо и възможно най-високо равнище на финансиране от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз;

9.  призовава Комисията да гарантира, че всички налични инструменти в рамките на Кохезионния и регионалните фондове се използват ефективно за дейности по възстановяване и за всички други необходими действия за намеса при условия на пълно сътрудничество с италианските национални и регионални органи; призовава Комисията също така да разгледа възможността за използване на Европейския фонд за развитие на селските райони в подкрепа на селските райони и на селскостопанските дейности, засегнати от земетресенията;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителството на Италия и на регионалните и местни органи на засегнатите райони.

(1)

OВ L 70, 16.3.2016 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 1.

(3)

OВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 286 E, 27.11.2009 г., стр. 15.

Правна информация - Политика за поверителност