Návrh usnesení - B8-1294/2016Návrh usnesení
B8-1294/2016

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Itálii po zemětřeseních

23.11.2016 - (2016/2988(RSP))

předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B8-1812/2016, 1813/2016 a B8-1814/2016
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula, Hilde Vautmans za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1285/2016

Postup : 2016/2988(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-1294/2016
Předložené texty :
B8-1294/2016
Přijaté texty :

B8-1294/2016

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Itálii po zemětřeseních

(2016/2988(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/369 ze dne 15. března 2016 o poskytování mimořádné podpory v rámci Unie[1],

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci („iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“)[2],

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci[3],

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 11. dubna 2011 o dalším rozvoji posuzování rizik pro zvládání katastrof v Evropské unii,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 28. listopadu 2008 vyzývající ke zvýšení schopností civilní ochrany prostřednictvím systému evropské vzájemné pomoci založeného na modulovém přístupu k civilní ochraně (16474/08),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2008 o posílení schopnosti Unie reagovat na katastrofy[4],

–  s ohledem na otázky položené Komisi, které se týkají situace v Itálii po zemětřeseních (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 a O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že po ničivém zemětřesení, které otřáslo střední Itálií dne 24. srpna 2016, zasáhla regiony střední Itálie další tři velká zemětřesení spojená s vlnou otřesů, a to dne 26. října o síle 5,5 a 6,1 stupně a dne 30. října o síle 6,5 stupně;

B.  vzhledem k tomu, že střední Itálii v posledních měsících postihla další zemětřesení a následné otřesy; vzhledem k tomu, že otřes, který Itálii zasáhl dne 30. října, byl nejsilnějším zemětřesením v zemi od roku 1980;

C.  vzhledem k tomu, že během nedávných zemětřesení bylo údajně zraněno více než 400 lidí a 290 osob přišlo o život;

D.  vzhledem k tomu, že ničivá zemětřesení by mohla způsobit kumulativní „dominový efekt“ a vést k vysídlení 100 000 obyvatel;

E.  vzhledem k tomu, že nedávné otřesy zničily města, vážně poškodily místní a regionální infrastrukturu, poničily historické a kulturní dědictví, narušily ekonomickou činnost zejména v MSP a poškodily zemědělství a turistický a gastronomický potenciál;

F.  vzhledem k tomu, že dotčená území postihla deformace oblasti o rozloze přibližně 130 km2 a maximální posun dosahuje přinejmenším 70 centimetrů;

G.  vzhledem k tomu, že je nezbytné řádně koordinovat udržitelnou obnovu oblastí, aby bylo možné napravit způsobené hospodářské a sociální ztráty;

1.  vyjadřuje hlubokou účast a soucit se všemi jednotlivci a rodinami v oblastech zasažených zemětřeseními, stejně jako s italskými státními a regionálními orgány, které jsou zapojeny do poskytování humanitární pomoci po této pohromě;

2.   vyjadřuje ocenění záchranářským týmům, pracovníkům civilní ochrany, dobrovolníkům, organizacím občanské společnosti a místním, regionálním a celostátním orgánům za jejich neúnavné úsilí o záchranu životů a omezování rozsahu škod v zasažených oblastech;

3.  zdůrazňuje, že série zemětřesení a zkáza, kterou za sebou zanechala, mají závažné hospodářské dopady;

4.  bere na vědomí solidaritu, kterou projevily ostatní členské státy, evropské regiony a mezinárodní aktéři v podobě vzájemné pomoci při mimořádných situacích;

5.  poukazuje na problémy s předvídáním v rámci systémů včasného varování před zemětřesením a na vysokou seismickou aktivitu v jihovýchodní Evropě; se znepokojením konstatuje, že v posledních 15 letech přišly v důsledku ničivých zemětřesení, která zasáhla Evropu, o život tisíce lidí a statisíce zůstaly bez domova;

6.  vyjadřuje znepokojení nad velkým počtem vysídlených osob, jež jsou vystaveny drsným povětrnostním podmínkám nadcházejícího zimního období; vyzývá Komisi, aby italským orgánům poskytla veškerou potřebnou pomoc, která jim umožní zajistit důstojné životní podmínky osobám, které přišly domov;

7.  zdůrazňuje, že mechanismus civilní ochrany Evropské unie má významnou roli, pokud jde o podporu spolupráce mezi vnitrostátními orgány civilní ochrany v celé Evropě v nepříznivých situacích a minimalizaci dopadů mimořádných událostí; vyzývá Komisi a členské státy, aby dále zjednodušily postupy pro aktivaci mechanismu, aby mohl být rychle a efektivně využit bezprostředně po katastrofě;

8.  vyzývá Komisi k přijetí veškerých potřebných opatření, která umožní a zajistí urychlené financování na co nejvyšší úrovni z Fondu solidarity Evropské unie;

9.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechny dostupné nástroje v rámci Fondu soudržnosti a regionálních fondů budou skutečně využity na rekonstrukci a veškerá další potřebná opatření, a to v plné spolupráci s italskými státními a regionálními orgány; vyzývá Komisi, aby zvážila možnost využít Evropský fond pro rozvoj venkova na podporu venkovských oblastí a zemědělských činností, které byly postiženy zemětřesením;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě Itálie a orgánům regionální a místní samosprávy postižených oblastí.