Procedure : 2016/2988(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1294/2016

Indgivne tekster :

B8-1294/2016

Forhandlinger :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Afstemninger :

PV 01/12/2016 - 6.21
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0476

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 256kWORD 52k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.730v01-00
 
B8-1294/2016

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-1812/2016, B8-1813/2016 og B8-1814/2016

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om situationen i Italien efter jordskælvene (2016/2988(RSP))


Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Italien efter jordskælvene (2016/2988(RSP))  
B8-1294/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 2016/369 af 15. marts 2016 om ydelse af nødhjælp i Unionen(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 375/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af det frivillige europæiske korps for humanitær bistand ("initiativet EU-bistandsfrivillige")(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand(3),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 11. april 2011 om videreudvikling af risikovurdering med henblik på katastrofehåndtering i Den Europæiske Union,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 28. november 2008 med opfordring til at fremme civilbeskyttelseskapaciteterne ved hjælp af et europæisk system til gensidig bistand, der bygger på en modulbaseret tilgang til civilbeskyttelse (16474/08),

–  der henviser til sin beslutning af 19. juni 2008 om styrkelse af EU's katastrofeberedskab(4),

–  der henviser til forespørgsler til Kommissionen om situationen i Italien efter jordskælvene (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 og O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at det ødelæggende jordskælv, der ramte det centrale Italien den 24. august 2016, blev efterfulgt af yderligere tre kraftige jordskælv med voldsomme rystelser i Italiens centrale regioner den 26. oktober med styrker på 5,5 og 6,1 og den 30. oktober med en styrke på 6,5;

B.  der henviser til, at skælv og efterskælv er fortsat med at hamre løs på det centrale Italien gennem de seneste måneder; der henviser til, at den rystelse, der har ramte Italien den 30. oktober, var det kraftigste jordskælv i landet siden 1980;

C.  der henviser til, at over 400 mennesker meldes sårede og 290 døde i de seneste skælv;

D.  der henviser til, at de altødelæggende jordskælv tilsammen kan skabe en dominoeffekt og føre til 100 000 fordrevne indbyggere;

E.  der henviser til, at skælvene har tilintetgjort byer, forårsaget alvorlige ødelæggelser på lokal og regional infrastruktur, ødelagt historisk arv og kulturarv og skadet økonomisk aktivitet, navnlig for SMV'er, landbruget og det turistmæssige og gastronomiske potentiale;

F.  der henviser til, at de berørte områder er blevet udsat for en deformering, der strækker sig over et areal på omkring 130 kvadratkilometer med en maksimumsforskydning på mindst 70 cm;

G.  der henviser til, at der skal sikres en behørig koordinering af genopbygningsindsatsen med henblik på at rette op på de økonomiske og sociale tab;

1.  udtrykker sin dybeste solidaritet og medfølelse med alle enkeltpersoner og familier i de områder, der er blevet ramt af jordskælvene, og med de nationale, regionale og lokale myndigheder i Italien, som er involveret i hjælpearbejdet efter katastrofen;

2.   værdsætter den utrættelige indsats, der gøres af redningsstyrkerne, civilbeskyttelsesfolk, frivillige, civilsamfundsorganisationer og de lokale, regionale og nationale myndigheder for at redde liv og begrænse skadernes omfang i de ødelagte områder;

3.  fremhæver de alvorlige økonomiske konsekvenser af de mange på hinanden følgende jordskælv og den ødelæggelse, de har medført;

4.  noterer sig den solidaritet, som andre medlemsstater, europæiske regioner og internationale aktører har givet udtryk i form af gensidig bistand i nødsituationer;

5.  peger på problemerne med forudsigelser i forbindelse med jordskælvssystemer og den høje seismiske aktivitet i Sydøsteuropa; bemærker med bekymring, at tusindvis af mennesker er døde og hundredetusindvis blevet hjemløse i de seneste 15 år som følge af ødelæggende jordskælv, der har ramt Europa;

6.  udtrykker bekymring over det store antal fordrevne personer, som vil blive udsat for barske vejrforhold i den forestående vinter; opfordrer Kommissionen til at yde al den bistand til de italienske myndigheder, der er nødvendig for, at de kan sikre ordentlige levevilkår for dem, der er blevet hjemløse;

7.  understreger den vigtige rolle, EU's civilbeskyttelsesmekanisme spiller med at fremme samarbejde mellem nationale civilbeskyttelsesmyndigheder i hele Europa i ugunstige situationer og med at minimere konsekvenserne af usædvanlige begivenheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forenkle procedurerne for aktivering af mekanismen yderligere, så den kan benyttes hurtigt og effektivt umiddelbart efter en katastrofe;

8.  opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at muliggøre og sikre hurtig finansiering på det højest mulige niveau fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond;

9.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle tilgængelige instrumenter inden for samhørigheds- og regionalfondene rent faktisk anvendes til genopbygning og alle andre nødvendige foranstaltninger i fuldt samarbejde med de italienske nationale og regionale myndigheder; opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden for at anvende Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til at støtte de landdistrikter og landbrugsaktiviteter, der er ramt af jordskælvene;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Italiens regering og de regionale og lokale myndigheder i de berørte områder.

(1)

EUT L 70 af 16.3.2016, s. 1.

(2)

EUT L 122 af 24.4.2014, s. 1.

(3)

EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1.

(4)

EUT C 286 E af 27.11.2009, s. 15.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik