Menetlus : 2016/2988(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1294/2016

Esitatud tekstid :

B8-1294/2016

Arutelud :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.21
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0476

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 251kWORD 52k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.730v01-00
 
B8-1294/2016

suuliselt vastatavate küsimuste B8-1812/2016, B8-1813/2016 ja B8-1814/2016 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP))


Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP))  
B8-1294/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 15. märtsi 2016. aasta määrust (EL) nr 2016/369 erakorralise toetuse andmise kohta liidus(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 375/2014, millega asutatakse Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus (ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus)(2),

–  võttes arvesse nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta(3),

–  võttes arvesse nõukogu 11. aprilli 2011. aasta järeldusi, milles käsitletakse katastroofide ohjamise tarbeks riskide hindamise edasiarendamist Euroopa Liidus,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2008. aasta järeldusi, millega kutsutakse üles tugevdama kodanikukaitse suutlikkust Euroopa vastastikuse abistamise süsteemi kaudu, mis lähtub modulaarsest lähenemisviisist kodanikukaitsele (16474/08),

–  võttes arvesse oma 19. juuni 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu katastroofidele reageerimise suutlikkuse suurendamise kohta(4),

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimusi olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 ja O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et pärast 24. augusti 2016. aasta laastavat maavärinat tabas Kesk-Itaalia piirkondi lisaks arvukatele väiksematele tõugetele veel kolm tugevat maavärinat: 26. oktoobril magnituudiga 5,5 ja 6,1 ning 30. oktoobril magnituudiga 6,5;

B.  arvestades, et maavärinad ja järeltõuked on Kesk-Itaaliat viimaste kuude jooksul pidevalt raputanud; arvestades, et 30. oktoobril Itaaliat vapustanud maavärin oli tugevaim, mis on seda riiki pärast 1980. aastast tabanud;

C.  arvestades, et teadete kohaselt sai hiljutistes maavärinates vigastada üle 400 inimese ja hukkus 290 inimest;

D.  arvestades, et hävitavad maavärinad võivad kuhjuda nn doominoefektiks ja kaasa tuua 100 000 elaniku ümberasumise;

E.  arvestades, et hiljutiste maavärinate tagajärjed on hävitanud linnu, tõsiselt kahjustanud kohalikku ja piirkondlikku infrastruktuuri, hävitanud ajaloo- ja kultuuripärandit ning kahjustanud eelkõige VKEde majandustegevust, samuti põllumajandust ning turismi- ja gastronoomiapotentsiaali;

F.  arvestades, et kahjustatud piirkond on deformeerunud ligikaudu 130 ruutkilomeetri ulatuses ning suurim nihe on vähemalt 70 sentimeetrit;

G.  arvestades, et majandusliku ja sotsiaalse kahju heastamiseks tuleb jätkusuutlikke taastamispüüdlusi asjakohaselt kooskõlastada;

1.  väljendab suurt solidaarsust ja sügavat kaastunnet kõigile maavärinapiirkonna elanikele ja perekondadele, samuti Itaalia riigi-, piirkondlikele ja kohalikele asutustele, kes katastroofijärgses abis osalevad;

2.   tunnustab päästeüksuste, kodanikukaitse töötajate, vabatahtlike, kodanikuühiskonna organisatsioonide ning kohalike, piirkondlike ja riigiasutuste väsimatuid jõupingutusi inimeste elu päästmisel ja kahju piiramisel laastatud aladel;

3.  toonitab, et järjestikused maavärinad on raskete majanduslike tagajärgedega ja on tekitanud suuri purustusi;

4.  märgib, et teised liikmesriigid, Euroopa piirkonnad ja rahvusvahelised osalejad on ilmutanud solidaarsust hädaolukordades antava vastastikuse abi vormis

5.  rõhutab probleeme, mis on seotud maavärinate ennustamise süsteemidega, ja Kagu-Euroopa suurt seismilist aktiivsust; märgib murelikult, et viimase 15 aasta jooksul Euroopat tabanud laastavate maavärinate tagajärjel on tuhandeid inimesi hukkunud ja sajad tuhanded on jäänud peavarjuta;

6.  väljendab muret arvukate ümberasustatud inimeste pärast, kes on eelseisva talve karmide ilmastikuolude ees kaitsetud; palub komisjonil pakkuda Itaalia ametivõimudele igakülgset abi, et tagada kodutuks jäänud inimestele inimväärsed elamistingimused;

7.  rõhutab Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanismi tähtsust hädaolukordades kogu Euroopa riiklike kodanikukaitseasutuste koostöö edendamisel ja erakorraliste sündmuste tagajärgede minimeerimisel; palub komisjonil ja liikmesriikidel selle mehhanismi käivitamise menetlust veelgi lihtsustada, et teha see vahetult pärast katastroofi kiiresti ja tõhusalt kättesaadavaks;

8.  palub komisjonil võtta kõik vajalikud meetmed, et Euroopa Liidu Solidaarsusfondist (ELSF) võimalikult kiiresti ja suures ulatuses abi anda;

9.  palub komisjonil tagada, et täielikus koostöös Itaalia riiklike ja piirkondlike ametiasutustega kasutataks tõhusalt kõiki kättesaadavaid ühtekuuluvus- ja piirkondlike fondide vahendeid ülesehitustöödeks ja kõigiks muudeks vajalikeks meetmeteks; soovitab komisjonil kaaluda ka Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kasutamist, et toetada maavärinates kannatanud maapiirkondi ja põllumajandustegevust;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Itaalia valitsusele ning kannatada saanud alade piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele.

(1)

ELT L 70, 16.3.2016, lk 1.

(2)

ELT L 122, 24.4.2014, lk 1.

(3)

ELT L 163, 2.7.1996, lk 1.

(4)

ELT C 286 E, 27.11.2009, lk 15.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika