Procedūra : 2016/2988(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1294/2016

Pateikti tekstai :

B8-1294/2016

Debatai :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Balsavimas :

PV 01/12/2016 - 6.21
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0476

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 403kWORD 52k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.730v01-00
 
B8-1294/2016

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B8-1812/2016, B8-1813/2016 ir B8-1814/2016

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/2988(RSP))


Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/2988(RSP))  
B8-1294/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/369 dėl skubios paramos teikimo Sąjungoje(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanorių iniciatyva)(2),

–  atsižvelgdamas į 1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos(3),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 11 d. Tarybos išvadas dėl tolesnio rizikos vertinimo nelaimių valdymo srityje plėtojimo Europos Sąjungoje,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos išvadas, kuriomis raginama stiprinti civilinės saugos pajėgumus pasitelkiant Europos savitarpio pagalbos sistemą, grindžiamą civilinės saugos modulių metodu (16474/08),

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl ES pajėgumo reaguoti į nelaimes gerinimo(4),

–  atsižvelgdamas į klausimus Komisijai dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 ir O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi po 2016 m. rugpjūčio 24 d. centrinę Italiją nuniokojusio žemės drebėjimo dar trys dideli žemės drebėjimai kartu su požeminių smūgių banga sukrėtė centrinės Italijos regionus – 5,5 ir 6,1 balų stiprumo žemės drebėjimai spalio 26 d. ir 6,5 balų – spalio 30 d.;

B.  kadangi pastaruosius mėnesius žemės drebėjimai ir juos lydintys požeminiai smūgiai ir toliau krėtė centrinę Italiją; kadangi spalio 30 d. Italiją sukrėtęs žemės drebėjimas – galingiausiais šią šalį sukrėtęs žemės drebėjimas nuo 1980 m.;

C.  kadangi pranešta, jog per pastaruosius žemės drebėjimus daugiau kaip 400 žmonių buvo sužeista ir 290 žuvo;

D.  kadangi šie itin dideli žemės drebėjimai galėtų sukelti domino efektą ir dėl to reikėtų perkelti 100 000 gyventojų;

E.  kadangi dėl pastarųjų žemės drebėjimų buvo sugriauti miestai, smarkiai pakenkta vietos ir regionų infrastruktūrai, sunaikinti istorijos ir kultūros paveldo objektai ir pakenkta ekonominei veiklai, visų pirma MVĮ ir žemės ūkio ekonominei veiklai, taip pat turizmo ir gastronomijos galimybėms;

F.  kadangi atitinkamos teritorijos patyrė deformaciją, kuri išplito apie 130 kvadratinių kilometrų teritorijoje ir kurios didžiausias poslinkis – bent 70 cm.;

G.  kadangi reikia tinkamai koordinuoti tvaraus atstatymo darbus siekiant atitaisyti ekonominius ir socialinius nuostolius;

1.  reiškia didžiausią solidarumą ir užuojautą visiems nuo žemės drebėjimų nukentėjusiose teritorijose gyvenantiems asmenims ir šeimoms bei Italijos nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijoms, dalyvaujančioms teikiant pagalbą po šios nelaimės;

2.   palankiai vertina nepaliaujamas gelbėjimo tarnybų padalinių, civilinės saugos darbuotojų, savanorių, pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos, regionų ir nacionalinės valdžios institucijų dedamas pastangas siekiant išgelbėti gyvybes ir nebeleisti plisti žalai nuniokotuose regionuose;

3.  pabrėžia rimtą vienas po kito sekusių žemės drebėjimų ekonominį poveikį ir jų pražūtingus padarinius;

4.  pažymi solidarumą, kurį išreiškė kitos valstybės narės, Europos regionai ir tarptautinio masto veikėjai, kaip savitarpio pagalbą nepaprastosios padėties atvejais;

5.  atkreipia dėmesį į numatymo problemas, susijusias su perspėjimo apie žemės drebėjimus sistemomis, ir didelį Pietryčių Europos seisminį aktyvumą; susirūpinęs pažymi, kad per pastaruosius penkiolika metų dėl visa griaunančių žemės drebėjimų, nuo kurių nukentėjo Europa, žuvo tūkstančiai ir be namų liko šimtai tūkstančių žmonių;

6.  išreiškia susirūpinimą dėl didžiulio perkeltųjų asmenų, paliktų gyventi atšiauriomis artėjančio žiemos sezono oro sąlygomis, skaičiaus; ragina Komisiją suteikti visą būtiną pagalbą Italijos valdžios institucijoms, kad jos galėtų užtikrinti deramas gyvenimo sąlygas namų netekusiems asmenims;

7.  pabrėžia Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmo svarbą skatinant visos Europos nacionalinių civilinės saugos institucijų bendradarbiavimą sudėtingose situacijose ir mažinant ypatingų įvykių poveikį; ragina Komisiją ir valstybes nares dar labiau supaprastinti šio mechanizmo taikymo procedūras, kad jomis būtų galima greitai ir veiksmingai pasinaudoti iškart po nelaimės;

8.  ragina Komisiją imtis visų būtinų priemonių, siekiant leisti ir numatyti kuo didesnį skubų finansavimą Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšomis;

9.  ragina Komisiją užtikrinti, kad visos turimos sanglaudos ir regioninių fondų priemonės būtų veiksmingai naudojamos atkūrimo veiklai ir visiems kitiems būtiniems veiksmams, visapusiškai bendradarbiaujant su Italijos nacionalinės ir regionų valdžios institucijomis; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai panaudoti žemės drebėjimų paveiktoms kaimo vietovėms ir žemės ūkio veiklai paremti;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Italijos vyriausybei ir nuo nelaimių nukentėjusių sričių regioninėms ir vietos valdžios institucijoms.

(1)

OL L 70, 2016 3 16, p. 1.

(2)

OL L 122, 2014 4 24, p. 1.

(3)

OL L 163, 1996 7 2, p. 1.

(4)

OL C 286 E, 2009 11 27, p. 15.

Teisinė informacija - Privatumo politika