Procedūra : 2016/2988(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1294/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1294/2016

Debates :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.21
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0476

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 471kWORD 52k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.730v01-00
 
B8-1294/2016

iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B8-1812/2016 , B8-1813/2016 un B8-1814/2016, uz kuriem jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP))


Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP))  
B8-1294/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 15. marta Regulu (ES) 2016/369 par ārkārtas atbalsta sniegšanu Savienībā(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regulu (ES) Nr. 375/2014, ar ko izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu (iniciatīva “ES palīdzības brīvprātīgie”)(2),

–  ņemot vērā Padomes 1996. gada 20. jūnija Regulu (EK) Nr. 1257/96 par humāno palīdzību(3),

–  ņemot vērā Padomes 2011. gada 12. aprīļa secinājumus par turpmāku riska novērtējuma izstrādi, lai pārvarētu katastrofas Eiropas Savienībā;

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 28. novembra secinājumus, kuros aicina stiprināt civilās aizsardzības spējas, izmantojot uz civilās aizsardzības modulāro pieeju balstītu Eiropas savstarpējās palīdzības sistēmu (16474/08),

–  ņemot vērā 2008. gada 19. jūnija rezolūciju par Eiropas Savienības reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu gadījumos,(4);

–  ņemot vērā jautājumus Komisijai par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 un O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā pēc 2016. gada 24. augustā notikušās postošās zemestrīce, kas skāra Itālijas centrālo daļu, to vēlāk satricināja vēl trīs būtiski grūdieni, proti, 26. oktobrī ar magnitūdu 5,5 un 6,1, bet 30. oktobrī ar magnitūdu 6,5;

B.  tā kā pēdējo mēnešu laikā Itālijas centrālajā daļā vēl joprojām bija vērojamas zemestrīces un pēcgrūdieni; tā kā zemestrīce, kas satricināja Itāliju šī gada 30. oktobrī bija visspēcīgākā zemestrīce, kas skārusi valsti kopš 1980. gada;

C.  tā kā tiek ziņots, ka pēdējās zemestrīcēs ir ievainoti vairāk nekā 400 cilvēku un 290 ir gājuši bojā;

D.  tā kā postošās zemestrīces varētu radīt ķēdes reakciju un izraisīt 100 000 iedzīvotāju pārvietošanu;

E.  tā kā pēdējo zemestrīču rezultātā ir iznīcinātas pilsētas, nopietni bojāta vietējā un reģionālā infrastruktūra, izpostītas vēsturiskais un kultūras mantojums, traucēta saimnieciskā darbība, jo īpaši MVU un lauksaimniecības nozarē, un ir mazināts tūrisma un viesmīlības nozaru potenciāls;

F.  tā kā attiecīgās teritorijas cieš no deformācijas, kas skārusi vairāk nekā 130 kvadrātkilometru lielu platību, kurā vērojama zemes virsma pārvietošanās par vismaz 70 cm;

G.  tā kā ir pienācīgi jākoordinē ilgtspējīgas rekonstrukcijas pasākumi, lai novērstu ekonomiskos un sociālos zaudējumus,

1.  pauž visdziļāko solidaritāti un izsaka līdzjūtību visām personām un viņu ģimenēm, kuras cietušas zemestrīču skartajās teritorijās, kā arī Itālijas valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, kas iesaistītas katastrofas seku likvidēšanā;

2.   atzinīgi vērtē glābšanas vienību, civilās aizsardzības darbinieku, brīvprātīgo, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un vietējo, reģionālo un valsts iestāžu neatslābstošos centienus izpostītajās teritorijās glābt dzīvības un mazināt nodarīto kaitējumu;

3.  uzsver secīgo zemestrīču un to nodarīto postījumu smagās ekonomiskās sekas;

4.  ņem vērā solidaritāti, ko izradījušas citas dalībvalstis, Eiropas reģioni un starptautiskie dalībnieki, sniedzot savstarpēju palīdzību ārkārtas situācijās;

5.  uzsver ar zemestrīču sistēmām saistītās paredzēšanas problēmas un augsto seismisko aktivitāti Dienvidaustrumeiropā; ar bažām norāda ka pēdējo15 gadu laikā postošu zemestrīču rezultāta Eiropā ir gājusi bojā tūkstošiem cilvēku un simtiem tūkstošu ir zaudējuši pajumti;

6.  pauž bažas par lielo skaitu pārvietoto personu, kuras tiks pakļautas tuvojošās ziemas skarbiem laika apstākļiem; aicina Komisiju piedāvāt Itālijas iestādēm visu nepieciešamo palīdzību, lai tās varētu nodrošināt pienācīgus dzīves apstākļus pajumti zaudējušajiem cilvēkiem;

7.  uzsver Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma nozīmi, stiprinot sadarbību nelabvēlīgās situācijās starp valstu civilās aizsardzības iestādēm visā Eiropā un mazinot ārkārtas notikumu radītās sekas; aicina Komisiju un dalībvalstis vēl vairāk vienkāršot šā mehānisma iedarbināšanas procedūras, lai to nekavējoties un efektīvi varētu izmantot tūlīt pēc notikušās katastrofas;

8.  aicina Komisiju sākt visus nepieciešamos pasākumus, lai steidzami paredzētu un sniegtu pēc iespējas lielāku finansējumu no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda;

9.  aicina Komisiju nodrošināt, ka visi pieejamie kohēzijas un reģionālie fondi tiek efektīvi izmantoti rekonstrukcijas darbībām un visām citām nepieciešamajām darbībām pilnīgā sadarbībā ar Itālijas un reģionālajām iestādēm; aicina Komisiju apsvērt iespēju izmantot Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, lai atbalstītu šo zemestrīču skartās lauku teritorijas un lauksaimniecības darbības;

10.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Itālijas valdībai un skarto teritoriju reģionālajām un vietējām pašvaldībām.

(1)

OV L 70, 16.3.2016., 1. lpp.

(2)

OV L  122, 24.4.2014., 1. lpp.

(3)

OV L 163, 2.7.1996. p. 1. lpp.

(4)

OV C 286 E, 27.11.2009., 15. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika