Förfarande : 2016/2988(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1294/2016

Ingivna texter :

B8-1294/2016

Debatter :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0476

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 254kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.730v01-00
 
B8-1294/2016

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8-1812/2016, B8-1813/2016 och B8-1814/2016

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om situationen i Italien efter jordskalven (2016/2988(RSP))


Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Italien efter jordskalven (2016/2988(RSP))  
B8-1294/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 2016/369 av den 15 mars 2016 om tillhandahållande av krisstöd inom unionen(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 375/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete)(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd(3),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 11 april 2011 om vidareutveckling av bedömningen av risker inför katastrofhanteringen i Europeiska unionen,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 28 november 2008 om förbättrad civilskyddskapacitet genom ett europeiskt system för ömsesidigt bistånd som bygger på den modulära strategin för civilskydd (16474/08),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2008 om förstärkning av EU:s insatskapacitet vid katastrofer(4),

–  med beaktande av frågorna till kommissionen om situationen i Italien efter jordskalven (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 och O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Efter det förödande jordskalv som drabbade centrala Italien den 24 augusti 2016 kom ytterligare tre större skalv, tillsammans med en mängd efterskalv, som drabbade regionerna i centrala Italien, den 26 oktober med magnituderna 5,5 och 6,1 och den 30 oktober med magnitud 6,5.

B.  Jordbävningar och efterskalv har fortsatt att hemsöka centrala Italien under de senaste månaderna. Det skalv som drabbade Italien den 30 oktober var den kraftigaste jordbävningen i landet sedan 1980.

C.  Vid de senaste jordskalven uppges över 400 personer ha skadats och 290 ha omkommit.

D.  De förödande skalven skulle kunna få en dominoeffekt och tvinga 100 000 personer att lämna sina hem.

E.  De senaste skalven har raserat städer, allvarligt skadat lokal och regional infrastruktur, förstört historiska värden och kulturarv och vållat skada för den ekonomiska verksamheten för i synnerhet små och medelstora företag samt för jordbruket och turist- och restaurangnäringens möjligheter.

F.  I de berörda områdena finns det en deformation som sträcker sig över en yta på ca 130 km2, med en största förskjutning på minst 70 cm.

G.  Hållbara insatser för återuppbyggnad måste samordnas på lämpligt sätt så att de ekonomiska och sociala förlusterna kan åtgärdas.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste solidaritet och medkänsla med alla enskilda personer och familjer i de områden som drabbats av jordbävningarna och med de italienska nationella, regionala och lokala myndigheter som deltar i nödhjälpsinsatserna efter katastrofen.

2.   Europaparlamentet uppskattar de outtröttliga insatser som gjorts av räddningstjänst, civilskyddsstyrkor, frivilliga, organisationer i det civila samhället samt lokala, regionala och nationella myndigheter i de ödelagda områdena för att rädda liv och minimera skadorna.

3.  Europaparlamentet understryker de allvarliga ekonomiska konsekvenserna av de på varandra följande jordbävningarna och den förstörelse de orsakat.

4.  Europaparlamentet noterar den solidaritet som andra medlemsstater, europeiska regioner och internationella aktörer har uttryckt i form av ömsesidigt bistånd i nödsituationer.

5.  Europaparlamentet framhåller problemen med att förutse jordbävningar och den höga seismiska aktiviteten i sydöstra Europa. Det är oroande att tusentals människor omkommit och hundratusentals blivit hemlösa under de senaste 15 åren till följd av förödande jordbävningar som drabbat Europa.

6.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över det stora antal personer som tvingats lämna sina hem och som kommer att utsättas för svåra väderleksförhållanden under den kommande vintern. Parlamentet uppmanar kommissionen att erbjuda de italienska myndigheterna all den hjälp som behövs för att de ska kunna garantera drägliga levnadsvillkor för de personer som förlorat sina hem.

7.  Europaparlamentet betonar vikten av Europeiska unionens civilskyddsmekanism för att främja samarbetet mellan nationella civilskyddsmyndigheter i Europa i svåra situationer och för att minimera följderna av exceptionella händelser. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ytterligare förenkla förfarandena för aktivering av mekanismen så att den snabbt och effektivt kan bli tillgänglig omedelbart efter en katastrof.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att möjliggöra och tillhandahålla snabb finansiering på så hög nivå som möjligt från Europeiska unionens solidaritetsfond.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla tillgängliga instrument inom Sammanhållningsfonden och de regionala fonderna används ändamålsenligt för återuppbyggnad och alla andra nödvändiga insatser i fullt samarbete med de italienska nationella och regionala myndigheterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att använda Europeiska fonden för landsbygdsutveckling för att stödja landsbygdsområden och jordbruksverksamhet som har drabbats av jordbävningarna.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Italiens regering samt de regionala och lokala myndigheterna i de drabbade områdena.

(1)

EUT L 70, 16.3.2016, s. 1.

(2)

EUT L 122, 24.4.2014, s. 1.

(3)

EGT L 163, 2.7.1996, s. 1.

(4)

EUT C 286 E, 27.11.2009, s. 15.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy