Menetlus : 2016/2988(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1296/2016

Esitatud tekstid :

B8-1296/2016

Arutelud :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.21
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0476

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 167kWORD 47k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1285/2016
23.11.2016
PE593.733v01-00
 
B8-1296/2016

suuliselt vastatavate küsimuste B8-1812/2016, B8-1813/2016 ja B8-1814/2016 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid  (2016/2988(RSP))


Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid  (2016/2988(RSP))  
B8-1296/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 15. märtsi 2016. aasta määrust (EL) nr 2016/369 erakorralise toetuse andmise kohta liidus(1),

–  võttes arvesse nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta(2),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 661/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/99/EÜ keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu(4),

–  võttes arvesse nõukogu 11. aprilli 2011. aasta järeldusi, milles käsitletakse katastroofide ohjamise tarbeks riskide hindamise edasiarendamist Euroopa Liidus,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2008. aasta järeldusi, millega kutsutakse üles tugevdama kodanikukaitse suutlikkust Euroopa vastastikuse abistamise süsteemi kaudu, mis lähtub modulaarsest lähenemisviisist kodanikukaitsele,

–  võttes arvesse oma 19. juuni 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu katastroofidele reageerimise suutlikkuse suurendamise kohta(5),

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimusi olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 ja O-000141/2016 – B8-1814/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et pärast hävitavat maavärinat 24. augustil 2016 tabasid Kesk-Itaalia piirkondi lisaks väiksematele maavärinatele veel kolm tugevat maavärinat: 26. oktoobril magnituudidega 5,5 ja 6,1 ning 30. oktoobril magnituudiga 6,5;

B.  arvestades, et maavärinad ja järeltõuked on Kesk-Itaaliat viimaste kuude jooksul pidevalt raputanud; arvestades, et 30. oktoobril Itaaliat vapustanud maavärin oli tugevaim, mis on seda riiki pärast 1980. aastat tabanud;

C.  arvestades, et teadete kohaselt sai hiljutistes maavärinates vigastada üle 400 inimese ja hukkus 290 inimest;

D.  arvestades, et hävitavad maavärinad võivad vallandada doominoefekti ja sundida 100 000 inimest mujale elama asuma;

E.  arvestades, et hiljutiste maavärinate tagajärjed on hävitanud linnu, tõsiselt kahjustanud kohalikku ja piirkondlikku infrastruktuuri, hävitanud ajaloo- ja kultuuripärandit ning kahjustanud eelkõige VKEde majandustegevust, samuti põllumajandust ning turismi- ja gastronoomiapotentsiaali;

F.  arvestades, et kannatada saanud ala suurus on ligikaudu 130 ruutkilomeetrit ja maksimaalne nihe on vähemalt 70 sentimeetrit, ning arvestades, et ettearvamatu hüdrogeoloogiline mõju võib talvistes karmides ilmastikuoludes viia teiste loodusõnnetusteni, nagu üleujutused ja maalihked, ning kahju kumuleerumiseni;

G.  arvestades, et majandusliku ja sotsiaalse kahju heastamiseks tuleb jätkusuutlikke taastamispüüdlusi asjakohaselt kooskõlastada;

H.  arvestades, et mõned Euroopa Liidu piirkonnad on kaitsetumad ja suure maavärinaohuga; arvestades, et neid piirkondi võivad tabada mitmesugused loodusõnnetused ka korduvalt, mõnikord vähem kui aastase vahega, nagu on hiljuti juhtunud Itaalias, Portugalis, Kreekas ja Küprosel;

I.  arvestades, et ennetamine peab olema katastroofide haldamise tsüklis üha olulisem etapp ja see tuleks ühiskonnas tähtsamale kohale seada;

J.  arvestades, et kehtivad katastroofide ennetamise meetmed on osutunud ebapiisavateks ja Euroopa Parlamendi varasemaid ettepanekuid ei ole veel täielikult ellu viidud, mis takistab loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamise ühtse strateegia rakendamist ELi tasandil;

K.  arvestades, et loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide põhjustatud kahju saaks sageli suures osas ära hoida; arvestades, et ELi poliitika peab lisaks tagama riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele püsivad stiimulid, et arendada, rahastada ja rakendada tõhusamat ennetus- ja kaitsepoliitikat;

1.  väljendab suurt solidaarsust ja sügavat kaastunnet kõigile inimestele, kes maavärinate tõttu kannatasid, ja nende peredele, samuti Itaalia riigi-, piirkondlikele ja kohalikele asutustele, kes osalevad katastroofijärgses abiosutamises;

2.  tunnustab päästeüksuste, kodanikukaitse töötajate, vabatahtlike, kodanikuühiskonna organisatsioonide ning kohalike, piirkondlike ja riigiasutuste väsimatuid jõupingutusi elude päästmisel ja kahju piiramisel laastatud aladel;

3.  rõhutab järjestikuste maavärinate raskeid majanduslikke tagajärgi ja tekitatud purustusi;

4.  võtab teadmiseks solidaarsuse, mida teised liikmesriigid, Euroopa piirkonnad ja rahvusvahelised osalejad on ilmutanud hädaolukordades antava vastastikuse abi vormis;

5.  rõhutab probleeme, mis on seotud maavärinate ennustamise süsteemidega, ja Kagu-Euroopa suurt seismoaktiivsust; märgib murelikult, et viimase 15 aasta jooksul Euroopat tabanud hävitavate maavärinate tagajärjel on tuhanded inimesed hukkunud ja sajad tuhanded jäänud peavarjuta;

6.  väljendab muret arvukate kodutuksjäänute pärast, kes on eelseisva talve karmide ilmastikuolude ees kaitsetud; palub komisjonil pakkuda Itaalia ametivõimudele igakülgset abi, et tagada kodutuks jäänud inimestele inimväärsed elamistingimused;

7.  rõhutab Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanismi tähtsust hädaolukordades kogu Euroopa riiklike kodanikukaitseasutuste koostöö edendamisel ja erakorraliste sündmuste tagajärgede minimeerimisel; palub komisjonil ja liikmesriikidel lihtsustada veelgi mehhanismi käivitamise menetlust, et teha see vahetult pärast katastroofi kiiresti ja tõhusalt kättesaadavaks;

8.  palub komisjonil võtta kõik vajalikud meetmed, et Euroopa Liidu Solidaarsusfondist võimalikult kiiresti ja suures ulatuses abi anda; rõhutab piirkondlike ja kohalike asutuste rolli ja suurt vastutust rahaliste vahendite haldamisel ja jaotamisel, toetades samal ajal uuendatud jätkusuutlikku majanduskasvu ja sotsiaalset sidusust oma territooriumil;

9.  palub komisjonil kaaluda Solidaarsusfondi toetuse arvutamisel, mis praegu lähtub ühe katastroofilise juhtumi põhjustatud kahjude mõjust, selle laiendamist, nii et ühe aasta jooksul samas piirkonnas aset leidnud mitme looduskatastroofi põhjustatud kahjud arvutatakse kokku kumulatiivselt;

10.  palub komisjonil tagada, et kõiki kättesaadavaid ühtekuuluvus- ja piirkondlike fondide vahendeid tõhusalt kasutataks ülesehitustöödeks ja kõigiks muudeks vajalikeks meetmeteks, tehes Itaalia riiklike ja piirkondlike ametiasutustega täielikku koostööd; soovitab komisjonil kaaluda ka Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi kasutamist, et toetada maavärinates kannatanud maapiirkondi ja põllumajandustegevust;

11.  juhib tähelepanu sellele, et ühtekuuluvuspoliitika on loodusõnnetuse riskide ennetamisel väga oluline vahend; on seisukohal, et eri fonde ja vahendeid peab saama kasutada paindlikult ja koordineeritult, et parandada selle poliitika toimivust ja tulemuslikkust; rõhutab, et riskiennetamist tuleb koordineerida ka ülejäänud poliitiliste meetmetega, mida ennetamise valdkonnas rakendatakse, et vältida meetmete killustamist ja suurendada nende tulemuslikkust ja lisaväärtust;

12.  rõhutab, et hädatarvilik on avaliku sektori investeeringute kava ennetuspoliitika valdkonnas ja maavärinavastaseks renoveerimiseks kõige suurema maavärina- ja hüdrogeoloogilise ohuga piirkondades; on seisukohal, et sellised kulud tuleb asjaomase liikmesriigi eelarvepuudujäägi piirmäära arvutamisest välja jätta;

13.  kutsub komisjoni üles ergutama katastroofide ennetamise alaste heade tavade vahetamist liikmesriikide vahel ning kutsub liikmesriike üles tagama, et piirkondlikes omavalitsustes toimuksid katastroofide ohjamise alased koolitused;

14.  rõhutab, kui oluline on vaadelda ennetamist valdkondi läbivas perspektiivis, kaasates ennetamise asjakohastesse valdkondlikesse poliitikameetmetesse, et edendada tasakaalustatud maakasutust ning sidusat majanduslikku ja sotsiaalset arengut harmoonias loodusega;

15.  rõhutab riikliku teadus- ja arendustegevuse tähtsust katastroofide ennetamisel ja ohjamisel ning nõuab suuremat koordineerimist ja koostööd liikmesriikide teadus- ja arendusasutuste vahel, eriti nendes liikmesriikides, kus esinevad sarnased riskid; nõuab varajase hoiatamise süsteemide tugevdamist liikmesriikides ning eri varajase hoiatamise süsteemide vaheliste ühenduste loomist ja tugevdamist; soovitab komisjonil neid vajadusi nõuetekohaselt arvestada ja tagada piisav rahastamine;

16.  rõhutab vajadust valmistada liikmesriikide tervishoiusüsteemid ette inimressursside struktuuri, hea tava ja riskiteadlikkuse seisukohast, et nad suudaksid katastroofiolukordadega toime tulla;

17.  rõhutab, et oluline on omada ulatuslikku andme- ja teabekogu katastroofiriskide ja nendega seotud kulude kohta ning jagada seda ELi tasandil, et teha võrdlusuuringuid ja määrata kindlaks katastroofide tõenäoline piiriülene mõju, et liikmesriigid saaksid koondada ühiskasutuseks teabe riikide tsiviilvõimekuse ja arstiabi ressursside kohta, ning rõhutab, et uute struktuuride loomise asemel tuleks kasutada ja edasi arendada selliseid juba olemasolevaid struktuure nagu järelevalve- ja teabekeskus (MIC);

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Itaalia valitsusele ning kannatada saanud alade piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele.

(1)

ELT L 70, 16.3.2016, lk 1.

(2)

EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1.

(3)

ELT L 189, 27.6.2014, lk 143.

(4)

ELT L 328, 6.12.2008, lk 28.

(5)

ELT C 286 E, 27.11.2009, lk 15.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika