Процедура : 2016/3004(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1304/2016

Внесени текстове :

B8-1304/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 521kWORD 45k
24.11.2016
PE593.741v01-00
 
B8-1304/2016

внесено съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността


с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на предложеното споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личните данни във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (2016/3004(RSP))


Корнелия Ернст, Марина Албиол Гусман, Катержина Конечна, Стелиос Кулоглу от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на предложеното споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личните данни във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (2016/3004(RSP))  
B8-1304/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления,

–  като взе предвид член 218, параграф 11 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид своето правно становище от 14 януари 2016 г.,

–  като взе предвид становище № 1/2016 на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) от 12 февруари 2016 г. относно Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личните данни във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления(1),

–  като взе предвид изявлението на работната група по член 29 от октомври 2016 г.(2) относно рамковото споразумение между ЕС и САЩ,

–  като взе предвид член 16 от ДФЕС и членове 7 и 8 и член 52, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид решението на Съда на ЕС от 6 октомври 2015 г. по дело Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner за отмяна на решението относно сферата на неприкосновеност на личния живот(3),

–  като взе предвид становището на генералния адвокат на Съда на ЕС относно споразумението между ЕС и Канада относно резервационните данни на пътниците (PNR данни) от 8 септември 2016 г.(4),

–  като взе предвид решението на Съда на ЕС от 9 март 2010 г. по дело Европейска комисия/ Федерална република Германия(5),

–  като взе предвид член 108, параграф 6 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 3 декември 2010 г. Съветът прие решение, с което оправомощава Комисията да започне преговори по споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно защитата на личните данни при предаването и обработването им за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления, включително тероризъм, в рамките на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (наричано по-надолу „рамковото споразумение“);

Б.  като има предвид, че текстът на споразумението беше парафиран на 8 септември 2015 г.;

В.  като има предвид, че ЕНОЗД и работната група по член 29 повдигнаха въпроси относно съвместимостта на рамковото споразумение с Хартата и вторичното законодателство на ЕС за защита на данните, особено по отношение на правото на съдебна защита, достъпа на правоприлагащите органи, ограничаването на правата на субектите на данните и сроковете за съхраняване на данните;

Г.  като има предвид, че според ЕНОЗД съществуват опасения, че надзорните органи за защита на данните (ОЗД) в САЩ не отговарят на изискванията на Съда на ЕС, за да се считат за напълно независими и с ефективни правомощия за намеса, тъй като съществуват опасения дали ОЗД ще могат да блокират предаването на лични данни, ако те не спазват законодателството на ЕС за защита на данните;

Д.  като има предвид, че Законът на САЩ за съдебната защита не отменя съществуващите изключения по отношение на правата на субектите на данни, които определени регистри в САЩ могат да предоставят съгласно Закона на САЩ за защита на личните данни, като например PNR данни;

Е.  като има предвид, че Правната служба на Парламента посочи, че рамковото споразумение между ЕС и САЩ (и по-специално член 5, параграф 3) ще послужи като вид решение за адекватност, което ще създаде de iure правна презумпция за съответствие на САЩ със стандартите на ЕС за защита на данните и би могло да подкопае реалното спазване на законодателството на ЕС за защита на данните;

1.  счита, че съществува правна несигурност относно съвместимостта на проекта на споразумение с Договорите (член 16 от ДФЕС), както и с Хартата на основните права на Европейския съюз (членове 7 и 8, както и член 52, параграф 1 от нея по отношение на правото на защита на личните данни на физическите лица и член 47 по отношение на правото на ефективна съдебна защита);

2.  решава да се обърне към Съда на ЕС за становище относно съвместимостта на подготвяното споразумение с Договорите;

3.  възлага на своя председател да вземе необходимите мерки за получаването на становището на Съда на ЕС и да предаде за сведение настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_EN.pdf

(2)

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20161026_statement_of_the_wp29_on_the_eu_umbrella_agreement_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=bg

(4)

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160089bg.pdf

(5)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=bg&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1878268

Правна информация - Политика за поверителност