Postup : 2016/3004(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1304/2016

Předložené texty :

B8-1304/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 369kWORD 50k
24.11.2016
PE593.741v01-00
 
B8-1304/2016

předložený v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu


týkající se žádosti o posudek Soudního dvora Evropské unie o slučitelnosti návrhu Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie (2016/3004(RSP))


Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu týkající se žádosti o posudek Soudního dvora Evropské unie o slučitelnosti návrhu Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie (2016/3004(RSP))  
B8-1304/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů jménem Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 218 odst. 11 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na právní stanovisko ze dne 14. ledna 2016,

–  s ohledem na stanovisko 1/2016 evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ) ze dne 12. února 2016 o dohodě mezi USA a Evropskou unií o ochraně osobních údajů v souvislosti s předcházením, vyšetřováním, odhalováním a stíháním trestných činů(1),

–  s ohledem na prohlášení pracovní skupiny zřízené podle článku 29 pro zastřešující dohodu o ochraně údajů mezi EU a USA z října 2016 (2),

–  s ohledem na článek 16 SFEU a články 7, 8 a čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 6. října 2015 ve věci Schrems v. komisař pro ochranu údajů, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o bezpečném přístavu(3),

–  s ohledem na stanovisko generálního advokáta Soudního dvora ze dne 8. září 2016 k dohodě mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících(4),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 9. března 2010 ve věci C-518/07 Evropská komise v. Spolková republika Německo(5),

–  s ohledem na čl. 108 odst. 6 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že 3. prosince 2010 přijala Rada rozhodnutí, kterým zmocnila Komisi k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o ochraně osobních údajů při jejich předávání a zpracovávání pro účely prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů, včetně terorismu, v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (dále jen „zastřešující dohoda“);

B.  vzhledem k tomu, že znění dohody bylo parafováno dne 8. září 2015;

C.  vzhledem k tomu, že evropský inspektor ochrany údajů a pracovní skupina zřízená podle článku 29 pro zastřešující dohodu o ochraně údajů mezi EU a USA vznesli otázky ohledně slučitelnosti zastřešující dohody s Listinou a sekundárními právními předpisy EU týkajícími se ochranu údajů, zejména pokud jde o právo na soudní opravné prostředky, přístup donucovacích orgánů, omezení práv subjektů údajů na přístup a o lhůty pro uchovávání údajů;

D.  vzhledem k tomu, že podle evropského inspektora ochrany údajů existují obavy, že úřady pro ochranu údajů v USA nesplňují požadavky Soudního dvora na to, aby byly považovány za plně nezávislé a aby měly pravomoci účinně zasáhnout, jelikož existují obavy, zda by úřady pro ochranu údajů mohly zastavit přenosy osobních údajů, pokud by nesplňovaly právní předpisy EU o ochraně údajů;

E.  vzhledem k tomu, že zákon Spojených států o soudní nápravě neruší stávající výjimky práv subjektů údajů, které podle zákona USA na ochranu soukromí mohou poskytovat některé systémy uchovávající záznamy, jako jsou údaje jmenné evidence cestujících (PNR);

F.  vzhledem k tomu, že právní služba Parlamentu poukázala na to, že zastřešující dohoda mezi EU a USA (konkrétně její čl. 54 odst. 3) bude sloužit jako svého druhu rozhodnutí o odpovídající ochraně, které bude vytvářet právní „de iure“ domněnku shody standardů ochrany údajů EU a USA a potenciálně podrývat opravdovou shodu s právními předpisy EU na ochranu údajů;

1.  domnívá se, že panuje právní nejistota ve věci slučitelnosti zamýšlené dohody se Smlouvami, (zejména s článkem 16 Smlouvy o fungování Evropské unie, a s Listinou základních práv Evropské unie, zejména s články 7 a 8 a čl. 52 odst. 1 této listiny, pokud jde o právo jednotlivců na ochranu osobních údajů, a s článkem 47, pokud jde o dostupnost účinné soudní nápravy);

2.  rozhodl se požádat Soudní dvůr o posudek ve věci slučitelnosti navrhované dohody se Smlouvami;

3.  pověřuje svého předsedu, aby podnikl všechny kroky nezbytné k získání posudku Soudního dvora a aby předal toto usnesení Radě a Komisi pro informaci.

(1)

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_EN.pdf

(2)

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20161026_statement_of_the_wp29_on_the_eu_umbrella_agreement_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=CS

(4)

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160089en.pdf

(5)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1878268

Právní upozornění - Ochrana soukromí