Eljárás : 2016/3004(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1304/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1304/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 296kWORD 44k
24.11.2016
PE593.741v01-00
 
B8-1304/2016

az eljárási szabályzat 108. cikkének (6) bekezdése alapján


az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodásnak a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről (2016/3004(RSP))


Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodásnak a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről (2016/3004(RSP))  
B8-1304/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, kivizsgálásával, felderítésével és büntetőeljárás alá vonásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatra,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 218. cikkének (11) bekezdésére,

–  tekintettel a 2016. január 14-én elfogadott jogi véleményére,

–  tekintettel az európai adatvédelmi biztos 2016. február 12-i 1/2016. számú véleményére az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, kivizsgálásával, felderítésével és büntetőeljárás alá vonásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodásról(1),

–  tekintettel a 29. cikk szerinti munkacsoportnak az EU–USA adatvédelmi keretmegállapodásról szóló, 2016. októberi véleményére(2),

–  tekintettel az EUMSZ 16. cikkére, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7.és 8. cikkére, valamint 52. cikke (1) bekezdésére,

–  tekintettel a Bíróság 2015. október 6-i, a Schrems kontra Data Protection Commissioner ügyben hozott ítéletére, amelyben érvénytelennek nyilvánította a védett adatkikötőről szóló határozatot(3),

–  tekintettel a Bíróság főtanácsnokának a Kanada és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatok továbbításáról és feldolgozásáról szóló megállapodásról (PNR-megállapodás) szóló, 2016. szeptember 8-i véleményére(4),

–  tekintettel az Európai Bíróságnak az Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság ügyben hozott 2010. március 9-i ítéletére(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (6) bekezdésére,

A.  mivel a Tanács 2010. december 3-án határozatot fogadott el arról, hogy felhatalmazza a Bizottságot az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között kötendő, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi együttműködés és igazságügyi együttműködés keretében a bűncselekmények – ezen belül a terrorcselekmények – megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy üldözése céljából továbbított és feldolgozott személyes adatok védelméről szóló megállapodásra (a továbbiakban: „átfogó megállapodás”) irányuló tárgyalások megkezdésére;

B.  mivel a megállapodás szövegét 2015. szeptember 8-án parafálták;

C.  mivel az európai adatvédelmi biztos és a 29. cikk szerinti munkacsoport kérdéseket vetett fel az átfogó megállapodás Chartának és a másodlagos uniós adatvédelmi jogszabályokkal való megfelelésével kapcsolatban, különösen ami a bírósági jogorvoslathoz való jogot, a bűnüldöző hatóságok hozzáférését, az érintettek hozzáférési jogának és az adatmegőrzés idejének korlátozását illeti;

D.  mivel az európai adatvédelmi biztos szerint aggodalmakat vet fel, hogy az Egyesült Államokban az adatvédelmi felügyelő hatóságok nem teljesítik a Bíróság azon követelményét, hogy teljes mértékben függetlennek lehessen őket tekinteni és hatékony beavatkozási hatáskörrel rendelkezzenek, mivel kétséges, hogy az adatvédelmi felügyelő hatóságok blokkolni tudnák-e a személyes adatok továbbítását, ha ezek nem felelnének meg az uniós adatvédelmi jogszabályoknak;

E.  mivel az Egyesült Államok bírósági jogorvoslatról szóló törvénye nem vonja kétségbe az érintettek jogait illető meglévő mentességeket, amelyeket az Egyesült Államok magánélet védelméről szóló törvénye értelmében bizonyos adatbázisok az Egyesült Államokban kiadhatnak, mint például a PNR-adatok;

F.  mivel a Parlament Jogi Szolgálata rámutatott arra, hogy az EU és az USA közötti keretmegállapodás (konkrétan az 5. cikk (3) bekezdése) egyfajta megfelelési határozatként szolgál majd, ezzel „de iure” létrehozva azt a jogi vélelmet, hogy az USA megfelel az uniós adatvédelmi normáknak, és esetlegesen veszélyeztetve az uniós adatvédelmi jognak való tényleges megfelelést;

1.  úgy véli, hogy jogbizonytalanság áll fenn azzal kapcsolatosan, hogy a megállapodás tervezete összeegyeztethető-e a Szerződések rendelkezéseivel (az EUMSZ 16. cikke) és az Európai Unió Alapjogi Chartájával (7., 8., cikk és az 52. cikk (1) bekezdése) az egyének személyes adataik védelméhez való joga, és a 47. cikk szerinti hatékony bírói jogorvoslat rendelkezésre állása tekintetében;

2.  úgy határoz, hogy kikéri a Bíróság véleményét a tervezett megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről;

3.  utasítja elnökét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Bíróság véleményének kikérése érdekében és tájékoztatásul továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_EN.pdf

(2)

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20161026_statement_of_the_wp29_on_the_eu_umbrella_agreement_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=HU

(4)

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160089hu.pdf

(5)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1878268

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat