Procedūra : 2016/3004(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1304/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1304/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 510kWORD 49k
24.11.2016
PE593.741v01-00
 
B8-1304/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu


ar ko tiek lūgts Tiesas atzinums par ierosinātā nolīguma starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem saderību ar Līgumiem (2016/3004(RSP))


Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija, ar ko tiek lūgts Tiesas atzinums par ierosinātā nolīguma starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem saderību ar Līgumiem (2016/3004(RSP))  
B8-1304/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 218. panta 11. punktu,

–  ņemot vērā 2016. gada 14. janvāra juridisko atzinumu,

–  ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) 2016. gada 12. februāra atzinumu Nr. 1/2016 par nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem(1),

–  ņemot vērā 29. panta darba grupas 2016. gada oktobra paziņojumu par ES un ASV jumta nolīgumu(2),

–  ņemot vērā LESD 16. pantu, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu un 52. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Tiesas 2015. gada 6. oktobra spriedumu lietā M. Schrems/ datu aizsardzības komisārs, ar ko tika anulēts lēmums par drošības zonu(3),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāta 2016. gada 8. septembra atzinumu par ES un Kanādas nolīgumu par pasažieru datu reģistru (PDR)(4),

–  ņemot vērā Tiesas 2010. gada 9. marta spriedumu lietā Eiropas Komisija/ Vācijas Federatīvā Republika(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 108. panta 6. punktu,

A.  tā kā 2010. gada 3. decembrī Padome pieņēma lēmumu, ar kuru atļāva Komisijai sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par personas datu aizsardzību, ko pārsūta un apstrādā policijas un tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās ietvaros ar mērķi novērst, izmeklēt, atklāt noziedzīgus nodarījumus, tostarp terorismu, vai saukt pie atbildības par tiem (turpmāk “jumta nolīgums”);

B.  tā kā nolīguma tekstu parafēja 2015. gada 8. septembrī;

C.  tā kā EDAU un 29. panta darba grupa ir uzdevuši jautājumus par jumta nolīguma saderību ar Hartu un sekundārajiem ES datu aizsardzības tiesību aktiem, jo īpaši saistībā ar tiesībām uz tiesisko aizsardzību, tiesībaizsardzības iestāžu pieejamību, datu subjektu piekļuves tiesību ierobežošanu un datu saglabāšanas periodiem;

D.  tā kā saskaņā ar EDAU sniegto informāciju pastāv bažas par to, ka ASV datu aizsardzības uzraudzības iestādes neatbilst Tiesas prasībām, kuru izpildes gadījumā tās varētu uzskatīt par pilnībā neatkarīgām un apveltītām ar efektīvām iejaukšanās pilnvarām, jo tiek apšaubīta šo uzraudzības iestāžu spēja bloķēt personas datu pārsūtīšanu, ja, pārsūtot datus, tiktu pārkāpti ES datu aizsardzības tiesību akti;

E.  tā kā ASV Tiesiskās aizsardzības likums neatceļ spēkā esošos datu subjektu tiesību izņēmumus, ko dažas ASV reģistru sistēmas var paredzēt saskaņā ar ASV Privātuma likumu, piemēram, PDR datu gadījumā;

F.  tā kā Parlamenta Juridiskais dienests ir norādījis, ka ES un ASV jumta nolīgums (konkrēti tā 5. panta 3. punkts) kalpos kā atbilstības lēmumu veids, radot juridisku priekšstatu, ka ASV ievēro ES datu aizsardzības standartus, un potenciāli kavējot ES datu aizsardzības tiesību aktu patiesu ievērošanu,

1.  uzskata, ka pastāv juridiska nenoteiktība par paredzētā nolīguma saderību ar Līguma noteikumiem (LESD 16. pantu) un Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (7. un 8. pantu, kā arī 52. panta 1. punktu attiecībā uz fizisko personu tiesībām uz personas datu aizsardzību un 47. pantu attiecībā uz efektīvas tiesību aizsardzības pieejamību);

2.  nolemj lūgt Tiesai sniegt atzinumu par paredzētā nolīguma saderību ar Līgumiem;

3.  uzdod priekšsēdētājam veikt nepieciešamos pasākumus, lai saņemtu Tiesas atzinumu, un šo rezolūciju informēšanas nolūkā nosūtīt Padomei un Komisijai.

 

(1)

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_EN.pdf

(2)

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20161026_statement_of_the_wp29_on_the_eu_umbrella_agreement_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=lv

(4)

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160089en.pdf

(5)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1878268

Juridisks paziņojums - Privātuma politika