Procedure : 2016/3004(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-1304/2016

Ingediende teksten :

B8-1304/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 01/12/2016 - 6.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 292kWORD 50k
24.11.2016
PE593.741v01-00
 
B8-1304/2016

ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 6, van het Reglement


met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid met de Verdragen van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten (2016/3004(RSP))


Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou namens de GUE/NGL-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid met de Verdragen van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten (2016/3004(RSP))  
B8-1304/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van een Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten,

–  gezien artikel 218, lid 11, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

–  gezien zijn juridisch advies van 14 januari 2016,

–  gezien advies 1/2016 van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming van 12 februari 2016 over de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten(1),

–  gezien de verklaring van de Werkgroep artikel 29 van oktober 2016 over de raamovereenkomst tussen de EU en de VS(2),

–  gezien artikel 16 VWEU en de artikelen 7 en 8 en artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

–  gezien het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Schrems/Data Protection Commissioner van 6 oktober 2015, waarmee het veiligehavenbesluit ongeldig werd verklaard(3),

–  gezien de conclusie van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie van 8 september 2016 met betrekking tot de overeenkomst tussen Canada en de EU inzake de persoonsgegevens van passagiers (PNR-overeenkomst)(4),

–  gezien het arrest van het Hof van Justitie van 9 maart 2010 in de zaak Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland(5),

–  gezien artikel 108, lid 6, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Raad op 3 december 2010 een besluit heeft aangenomen waarbij de Commissie werd gemachtigd onderhandelingen te openen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de bescherming van persoonsgegevens bij doorgifte en verwerking daarvan met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten, waaronder terrorisme, in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (hierna: "overkoepelende overeenkomst");

B.  overwegende dat de tekst van de overeenkomst op 8 september 2015 is geparafeerd;

C.  overwegende dat de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en de Werkgroep artikel 29 vraagtekens hebben gezet bij de verenigbaarheid van de kaderovereenkomst met het Handvest en met secundaire EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, met name wat betreft het recht op voorziening in rechte, de toegang tot wetshandhavingsinstanties, de beperking van het recht op toegang van betrokkenen tot hun gegevens en de bewaartermijnen;

D.  overwegende dat er volgens de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming twijfels zijn gerezen over de vraag of de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming in de VS voldoen aan de vereisten van het Hof van Justitie met betrekking tot volledige onafhankelijkheid en effectieve handhavingsbevoegdheden, aangezien er bezorgdheid bestaat over de mate waarin deze autoriteiten in staat zouden zijn de overdracht van persoonsgegevens tegen te houden wanneer niet aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming wordt voldaan;

E.  overwegende dat de Amerikaanse wet inzake gerechtelijk beroep geen afbreuk doet aan de bestaande uitzonderingen ten aanzien van de rechten van betrokkenen waarin bepaalde registratiesystemen in de VS, onder meer voor de persoonsgegevens van passagiers, uit hoofde van de Amerikaanse Privacy Act kunnen voorzien;

F.  overwegende dat de Juridische Dienst van het Parlement erop heeft gewezen dat de raamovereenkomst tussen de EU en de VS (met name artikel 5, lid 3) als een soort adequaatheidsbesluit zal dienen, waarmee ten onrechte het juridische vermoeden wordt gepostuleerd dat de VS aan de gegevensbeschermingsnormen van de EU voldoet en daadwerkelijke naleving van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming kan worden ondermijnd;

1.  is van mening dat er juridische onzekerheid bestaat over de verenigbaarheid van de ontwerpovereenkomst met de Verdragen (artikel 16 VWEU) en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (artikelen 7 en 8 en artikel 52, lid 1, voor wat betreft het recht van natuurlijke personen op bescherming van hun persoonsgegevens en artikel 47 voor wat betreft de beschikbaarheid van een doeltreffende voorziening in rechte);

2.  besluit het Hof van Justitie om een advies over de verenigbaarheid van de voorgenomen overeenkomst met de Verdragen te verzoeken;

3.  verzoekt zijn Voorzitter de nodige maatregelen te nemen om het advies van het Hof van Justitie in te winnen en deze resolutie ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_EN.pdf

(2)

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20161026_statement_of_the_wp29_on_the_eu_umbrella_agreement_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=NL

(4)

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160089nl.pdf

(5)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1878268

Juridische mededeling - Privacybeleid