Procedură : 2016/3004(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1304/2016

Texte depuse :

B8-1304/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 503kWORD 44k
24.11.2016
PE593.741v01-00
 
B8-1304/2016

depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură


referitoare la decizia de a solicita avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerii de acord dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal referitoare la prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor (2016/3004(RSP))


Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la decizia de a solicita avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerii de acord dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal referitoare la prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor (2016/3004(RSP))  
B8-1304/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal referitoare la prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor,

–  având în vedere articolul 218 alineatul (11) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere avizul său juridic din 14 ianuarie 2016,

–  având în vedere Avizul 1/2016 al Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) din 12 februarie 2016 cu privire la acordul dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal referitoare la prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a infracțiunilor(1),

–  având în vedere declarația Grupului de lucru „Articolul 29” privind acordul-cadru UE-SUA din octombrie 2016(2),

–  având în vedere articolul 16 din TFUE și articolele 7 și 8, precum și articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere hotărârea Curții de Justiție în cauza Schrems/ Comisarul pentru protecția datelor din 6 octombrie 2015 care anulează Decizia privind sfera de siguranță(3),

–  având în vedere concluziile avocatului general al Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la Acordul UE-Canada privind registrul cu numele pasagerilor (PNR) din 8 septembrie 2016(4),

–  având în vedere hotărârea Curții de Justiție în cauza Comisia Europeană/Republica Federală a Germaniei din 9 martie 2010(5),

–  având în vedere articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 3 decembrie 2010, Consiliul a adoptat o decizie prin care autoriza Comisia să deschidă negocierile pentru un acord între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind protecția datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt transferate și prelucrate în scopul prevenirii, investigării, depistării și urmăririi penale a infracțiunilor, inclusiv a terorismului, în cadrul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală (denumit în continuare „acordul-cadru”);

B.  întrucât textul acordului a fost parafat la 8 septembrie 2015;

C.  întrucât AEPD și Grupul de lucru „Articolul 29” au ridicat întrebări privind compatibilitatea acordului-cadru cu Carta și legislația secundară a Uniunii privind protecția datelor, în special cu privire la dreptul de exercitare a unei căi de atac, accesul agențiilor de aplicare a legii, limitarea dreptului de acces al persoanelor vizate și perioadele de păstrare a datelor;

D.  întrucât, potrivit opiniei AEPD, există preocupări legate de faptul că autoritățile de protecție a datelor (APD) din SUA nu îndeplinesc cerințele Curții de Justiție pentru a fi considerate complet independente și dispunând de competențe efective de intervenție, deoarece există preocupări cu privire la măsura în care APD ar putea bloca transferurile de date personale dacă acestea nu ar respecta legislația UE privind protecția datelor;

E.  întrucât Legea americană privind căile de atac judiciare nu anulează derogările existente de la respectarea drepturilor persoanelor vizate, pe care anumite sisteme de înregistrare din SUA le pot conferi în temeiul Legii SUA privind protecția vieții private, cum ar fi datele PNR;

F.  întrucât Serviciul Juridic al Parlamentului a subliniat faptul că Acordul-cadru UE-SUA [în mod concret articolul 53 alineatul (3)] va servi ca o formă de decizie de adecvare, creând o prezumție juridică „de iure” de respectare a standardelor UE de protecție a datelor de către SUA și subminând, în mod potențial, conformitatea reală cu legislația UE de protecție a datelor,

1.  consideră că există o insecuritate juridică legată de compatibilitatea propunerii de acord cu dispozițiile tratatelor (articolul 16 din TFUE) precum și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene [articolele 7, 8 și articolul 52 alineatul (1) în ceea ce privește dreptul persoanelor fizice de a-și proteja datele cu caracter personal și articolul 47 în ceea ce privește disponibilitatea unei căi eficiente de atac];

2.  decide să solicite Curții de Justiție un aviz cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerii de acord;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a lua măsurile necesare pentru a primi avizul Curții de Justiție și de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta rezoluție spre informare.

(1)

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_EN.pdf

(2)

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20161026_statement_of_the_wp29_on_the_eu_umbrella_agreement_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=ro

(4)

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160089ro.pdf

(5)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=ro&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1878268

Notă juridică - Politica de confidențialitate