Postopek : 2016/3004(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1304/2016

Predložena besedila :

B8-1304/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 425kWORD 44k
24.11.2016
PE593.741v01-00
 
B8-1304/2016

v skladu s členom 108(6) Poslovnika


o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti predlaganega Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj s Pogodbama (2016/3004(RSP))


Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou) v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti predlaganega sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj s Pogodbama (2016/3004(RSP))  
B8-1304/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj, v imenu Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 218(11) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju svojega pravnega mnenja z dne 14. januarja 2016,

–  ob upoštevanju Mnenja 1/2016 Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 12. februarja 2016 o sporazumu med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov v zvezi s preprečevanjem, preiskovanjem, odkrivanjem in pregonom kaznivih dejanj(1),

–  ob upoštevanju izjave delovne skupine iz člena 29 o krovnem sporazumu med EU in ZDA iz oktobra 2016(2),

–  ob upoštevanju člena 16 PDEU ter členov 7 in 8 ter člena 52(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju sodbe Sodišča v zadevi Schrems proti Data Protection Commissioner z dne 6. oktobra 2015, ki razveljavlja odločbo o varnem pristanu(3),

–  ob upoštevanju mnenja generalnega pravobranilca Sodišča o sporazumu o prenosu in obdelavi podatkov iz PNR med EU in Kanado z dne 8. septembra 2016(4),

–  ob upoštevanju sodbe Sodišča v zadevi Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji z dne 9. marca 2010(5),

–  ob upoštevanju člena 108(6) Poslovnika,

A.  ker je Svet 3. decembra 2010 sprejel sklep, s katerim je Komisijo pooblastil za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o varstvu osebnih podatkov ob njihovem prenosu ali obdelavi za potrebe preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj, vključno s terorizmom, v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (v nadaljevanju: krovni sporazum);

B.  ker je bilo besedilo sporazuma parafirano 8. septembra 2015;

C.  ker sta Evropski nadzornik za varstvo podatkov in delovna skupina iz člena 29 izrazila dvome glede združljivosti krovnega sporazuma z Listino in sekundarno zakonodajo EU o varstvu podatkov, zlasti glede pravice do sodnega varstva, dostopa do organov kazenskega pregona, omejitve pravic do dostopa za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, in obdobij hrambe podatkov;

D.  ker po mnenju Evropskega nadzornika za varstvo podatkov obstaja zaskrbljenost, da nadzorni organi za varstvo podatkov v ZDA ne izpolnjujejo zahtev Sodišča, na podlagi katerih naj bi se šteli za popolnoma neodvisne in pooblaščene za učinkovito posredovanje, saj je vprašljivo, ali bodo organi za varstvo podatkov lahko blokirali prenose osebnih podatkov, če ti ne bodo v skladu z zakonodajo EU o varstvu podatkov;

E.  ker ameriški zakon o sodnem varstvu ne ovrže obstoječih izjem pri pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih lahko nekateri sistemi evidenc v ZDA določijo v skladu z ameriškim zakonom o zasebnosti, kot so podatki iz evidenc podatkov o potnikih;

F.  ker je pravna služba Parlamenta poudarila, da se bo krovni sporazum med EU in ZDA, zlasti člen 5(3), uporabljal kot oblika sklepa o ustreznosti varstva, ki določa pravno domnevo de iure o skladnosti ZDA s standardi EU na področju varstva podatkov in potencialno ogroža resnično skladnost z zakonodajo EU o varstvu podatkov;

1.  ocenjuje, da obstaja pravna negotovost glede združljivosti predloga sporazuma s Pogodbama (zlasti s členom 16 PDEU) ter z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah (členoma 7 in 8 ter členom 52(1), kar zadeva pravico fizičnih oseb do varstva osebnih podatkov, in členom 47, kar zadeva dostop do učinkovitega pravnega sredstva);

2.  sklene, da bo Sodišče zaprosil za mnenje o skladnosti predlaganega sporazuma s Pogodbama;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj sprejme potrebne ukrepe, potrebne za pridobitev omenjenega mnenja Sodišča, ter to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

(1)

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_EN.pdf

(2)

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20161026_statement_of_the_wp29_on_the_eu_umbrella_agreement_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=sl

(4)

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160089sl.pdf

(5)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=sl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1878268

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov