Postupak : 2016/3004(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1305/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1305/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 268kWORD 80k
24.11.2016
PE593.742v01-00
 
B8-1305/2016

podnesen u skladu s člankom 108. stavkom 2. Poslovnika


o traženju mišljenja Suda o usklađenosti Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela s Ugovorima (2016/3004(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o traženju mišljenja Suda o usklađenosti Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela s Ugovorima  (2016/3004(RSP))  
B8-1305/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove stavke 6. i 11.,

–  uzimajući u obzir prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela,

–  uzimajući u obzir Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela odobren u ime Europske unije,

–  uzimajući u obzir radne dokumente Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove od 19. rujna 2010. o budućem međunarodnom sporazumu između Europske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti osobnih podataka koji se šalju i obrađuju radi sprečavanja, istrage, otkrivanja i progona kaznenih djela, uključujući terorizam, u okviru policijske i sudske suradnje u kaznenim stvarima (DT\830119EN i DT\830120EN),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije naslovljenu „Ponovna uspostava povjerenja u protoku podataka između EU-a i SAD-a” (COM(2013)0846) od 27 studenoga 2013.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. ožujka 2014. o programu nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a (NSA), nadzornim tijelima u različitim državama članicama i njihovu utjecaju na temeljna prava građana EU-a te o transatlantskoj suradnji u pravosuđu i unutarnjim poslovima(1),

–  uzimajući u obzir radni dokument Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove od 14. srpnja 2014. o budućem međunarodnom sporazumu između Europske unije (EU) i SAD-a o zaštiti osobnih podataka koji se šalju i obrađuju radi sprečavanja, istraživanja i otkrivanja kaznenih djela ili kaznenog gonjenja zbog takvih djela, uključujući terorizam, u okviru policijske i sudske suradnje u kaznenim stvarima (DT\1031547HR),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju od 29. listopada 2015. o daljnjem postupanju nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta o elektroničkom masovnom nadzoru građana EU-a 12. ožujka 2014.(2),

–  uzimajući u obzir preliminarno mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka od 12. veljače 2016. o Sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 26. svibnja 2016. o transatlantskom protoku podataka(3),

–  uzimajući u obzir izjavu Radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29. o Krovnom sporazumu između EU-a i SAD-a, usvojenu 26. listopada 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 16. UFEU-a i članke 7., 8., 21., 47. te članak 52. stavak 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir presudu Suda od 9. ožujka 2010. u predmetu C-518/07, Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke,

–  uzimajući u obzir presudu Suda od 6. listopada 2015. u predmetu C-362/14, u kojoj je Odluka Komisije 2000/520 proglašena nevaljanom,

–  uzimajući u obzir mišljenje svoje pravne službe od 14. siječnja 2016. o Krovnom sporazumu između EU-a i SAD-a (SJ-0784/15),

–  uzimajući u obzir mišljenje nezavisnog odvjetnika Suda od 8. rujna 2016. o nacrtu sporazuma između Kanade i Europske unije o prijenosu i obradi podataka iz popisa imena putnika,

–  uzimajući u obzir članak 108. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je kontaktna skupina visoke razine (dalje u tekstu: „HLCG”), koju čine viši dužnosnici Komisije, predstavnici Predsjedništva Vijeća te ministarstva pravosuđa, domovinske sigurnosti i vanjskih poslova SAD-a, osnovana u studenome 2006. u cilju pronalaska načina za bolju i učinkovitiju suradnju EU-a i SAD-a u pogledu razmjene informacija u području kaznenog progona, osiguravajući pritom zaštitu osobnih podataka i privatnosti;

B.  budući da je zaključak završnog izvješća HLCG-a iz listopada 2009. da bi međunarodni sporazum koji bi obvezivao i EU i SAD na primjenu usuglašenih zajedničkih načela zaštite podataka za transatlantske prijenose podataka u području kaznenog progona bio najbolje rješenje;

C.  budući da je Vijeće 3. prosinca 2010. donijelo odluku kojom ovlašćuje Komisiju za otvaranje pregovora o Sporazumu između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti osobnih podataka koji se šalju i obrađuju radi sprečavanja, istrage, otkrivanja i progona kaznenih djela, uključujući terorizam, u okviru policijske i sudske suradnje u kaznenim stvarima;

D.  budući da je Komisija 29. travnja 2016. zatražila od Vijeća da donese odluku o prihvaćanju Sporazuma;

E.  budući da je 19. srpnja 2016. Vijeće od Parlamenta zatražilo suglasnost za sklapanje Sporazuma;

F.  budući da je Sporazum parafiran 9. rujna 2015. i potpisan 2. lipnja 2016.;

G.  budući da je Sud 6. listopada 2015. presudom u predmetu C-362/14 proglasio Odluku Komisije 2000/520 nevaljanom;

H.  budući da bi Sporazum, s obzirom na to da je međunarodnog karaktera, zaista mogao imati prvenstvo nad sekundarnim zakonodavstvom Unije koje je donijela zakonodavna vlast EU-a, a to bi se prvenstvo Krovnog sporazuma EU-a i SAD-a u budućnosti primjenjivalo na paket za zaštitu podataka;

I.  budući da je svrha Sporazuma, kao što je navedeno u njegovu članku 1., osigurati visoku razinu zaštite osobnih informacija i ojačati suradnju između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije i njezinih država članica u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem ili progonom kaznenih djela, uključujući terorizam;

J.  budući da je 12. veljače 2016. Europski nadzornik za zaštitu podataka objavio svoje preliminarno mišljenje o Sporazumu i dao preporuke za ključna poboljšanja kako bi se postigla usklađenost teksta s Poveljom i člankom 16. UFEU-a, a posebice pojašnjenje da se sve mjere za zaštitu primjenjuju na sve pojedince u EU-u, a ne samo na građane EU-a, osiguranje učinkovitosti odredaba koje se odnose na sudsku zaštitu u smislu Povelje te pojašnjenje da se skupni prijenos osjetljivih podataka ne smatra dopuštenim;

K.  budući da je 24. veljače 2016. predsjednik Obama proglasio američki Zakon o sudskoj zaštiti iz 2015. (H.R.1428), čime je Ministarstvo pravosuđa SAD-a ovlašteno odrediti strane zemlje ili organizacije za regionalnu gospodarsku integraciju čiji građani po rođenju mogu na temelju Zakona o privatnosti iz 1974. podnositi građanske tužbe protiv pojedinih agencija Vlade SAD-a u svrhu pristupanja podacima, izmjene podataka ili poduzimanja pravnih koraka zbog nezakonite objave podataka prenesenih iz strane zemlje u Sjedinjene Države kako bi se spriječila, istraživala, otkrivala ili progonila kaznena djela;

L.  budući da Ministarstvo pravosuđa SAD-a može odrediti zemlje ili organizacije čiji građani mogu upotrijebiti takva građanskopravna sredstva zaštite ako njihova zemlja ili organizacija ima odgovarajuću zaštitu privatnosti pri dijeljenju informacija sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao što je predviđeno u sporazumu s SAD-om i kako je to utvrdilo Ministarstvo pravosuđa SAD-a, ako dopušta prijenos osobnih podataka u komercijalne svrhe između svojeg teritorija i SAD-a i ako je uvela politike prijenosa podataka koje je odobrilo Ministarstvo pravosuđa SAD-a i kojima se ne šteti američkim interesima nacionalne sigurnosti;

M.  budući da Ministarstvo pravosuđa SAD-a Europskoj uniji i njezinim državama članicama još uvijek nije dodijelilo status „pokrivene zemlje” čime bi njihovi građani na temelju Zakona o privatnosti 1974. mogli podnositi građanske tužbe protiv određenih agencija Vlade SAD-a;

N.  budući da pravna sredstva predviđena američkim Zakonom o sudskoj zaštiti ne bi vrijedila za državljane trećih zemalja u Uniji čiji se osobni podaci obrađuju i prenose SAD-u u skladu sa Sporazumom;

O.  budući da aktualno zakonodavstvo SAD-a sadržava razna ograničenja i preduvjete u vezi s područjem primjene, predviđenim osnovama za podnošenje tužbi, određivanjem obuhvaćenih agencija i primjenom Zakona o privatnosti iz 1974. pri provođenju zakona;

P.  budući da su osobni podaci koji se obrađuju na temelju Sporazuma o evidenciji imena putnika između EU-a i SAD-a te Sporazuma između EU-a i SAD-a o obradi i prijenosu podataka o izvješćima u vezi s financijskim plaćanjima iz EU-a SAD-u za potrebe programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti trenutačno izuzeti iz primjene odredbi o građanskopravnim sredstvima zaštite propisanima Zakonom o privatnosti iz 1974.;

Q.  budući da je Radna skupina za zaštitu podataka iz članka 29. u svojoj izjavi od 26. listopada 2016. istaknula da će možda biti potrebna izvjesna pojašnjenja kako bi se zajamčilo da razina zaštite osobnih podataka koju pruža Krovni sporazum bude u potpunosti usklađena s pravom EU-a te da bi posebnu pozornost trebalo posvetiti sljedećim točkama: definicije pojmova „osobni podaci” i „obrada podataka” razlikuju se od definicija EU-a; razdoblje zadržavanja podataka trebalo bi se strože definirati u odnosu na željeni cilj; ograničenja prava pristupa pojedinaca vrlo su široka, a pristup bi se mogao poboljšati uspostavom mehanizma za pravo na neizravan pristup;

1.  smatra da postoji pravna nesigurnost u vezi s usklađenosti Sporazuma s odredbama Ugovora (članak 16.) i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima (članci 7., 8., 21., 47. i članak 52. stavak 1.) kada je riječ o pravu fizičkih osoba na zaštitu osobnih podataka, načelu nediskriminacije i pravu na djelotvoran pravni lijek i na pravedno suđenje;

2.  namjerava zatražiti mišljenje Suda o usklađenosti Sporazuma s Ugovorima;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji radi obavijesti te da poduzme potrebne mjere kako bi se od Suda dobilo navedeno mišljenje.

.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0230.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0388.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0233.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti