Eljárás : 2016/3004(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1305/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1305/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 272kWORD 84k
24.11.2016
PE593.742v01-00
 
B8-1305/2016

az eljárási szabályzat 108. cikkének (2) bekezdése alapján


az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről  (2016/3004(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről  (2016/3004(RSP))  
B8-1305/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkére (EUMSZ), különösen annak (6) és (11) bekezdésére,

–  tekintettel az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, kivizsgálásával, felderítésével és büntetőeljárás alá vonásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatra,

–  tekintettel az Európai Unió és tagállamai nevében jóváhagyásra került, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, kivizsgálásával, felderítésével és büntetőeljárás alá vonásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodásra,

–  tekintettel Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében bűncselekmények, köztük terrorcselekmények megelőzése, kivizsgálása, észlelése és ezek nyomán büntetőeljárások megindítása céljából átadott és feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, az Európai Unió (EU) és az Amerikai Egyesült Államok (USA) közötti jövőbeli nemzetközi megállapodásról szóló, 2010. szeptember 19-i munkadokumentumaira (DT\830119HU és DT\830120HU),

–  tekintettel a Bizottságnak az EU–USA adatcserével kapcsolatos bizalom helyreállításáról szóló, 2013. november 27-i közleményére (COM(2013)0846),

–  tekintettel az egyesült államokbeli NSA megfigyelési programjáról, a különféle tagállamokban megfigyelést végző szervekről és az uniós polgárok alapvető jogaira, valamint a transzatlanti bel- és igazságügyi együttműködésre gyakorolt hatásukról szóló, 2014. március 12-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében bűncselekmények, köztük terrorcselekmények megelőzése, kivizsgálása, észlelése és ezek nyomán büntetőeljárások megindítása céljából átadott és feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, az Európai Unió (EU) és az Amerikai Egyesült Államok (USA) közötti jövőbeli nemzetközi megállapodásról szóló, 2014. július 14-i munkadokumentumára (DT\1031547HU),

–  tekintettel az európai uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló 2014. március 12-i európai parlamenti állásfoglalás nyomon követéséről szóló, 2015. október 29-i európai parlamenti állásfoglalásra(2),

–  tekintettel az európai adatvédelmi biztos 2016. február 12-i előzetes véleményére az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, kivizsgálásával, felderítésével és büntetőeljárás alá vonásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodásról,

–  tekintettel a transzatlanti adatáramlások szóló, 2016. május 26-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a 29. cikk szerinti munkacsoportnak az EU–USA adatvédelmi keretmegállapodásról szóló, 2016. október 26-án elfogadott nyilatkozatára,

–  tekintettel az EUMSZ 16. cikkére, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8., 21. és 47. cikkére, valamint 52. cikke (1) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Bíróságnak a C-518/07. sz. Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság ügyben hozott 2010. március 9-i ítéletére,

–  tekintettel a Bíróság 2015. október 6-i, a C-362/14. sz. ügyben hozott ítéletére, amelyben érvénytelennek nyilvánította a 2000/520. számú bizottsági határozatot,

–  tekintettel Jogi Szolgálatának az EU–USA adatvédelmi keretmegállapodásról szóló, 2016. január 14-i véleményére (SJ-0784/15),

–  tekintettel a Bíróság főtanácsnokának a Kanada és az Európai Unió közötti, az utasnyilvántartási adatállomány adatainak továbbításáról és feldolgozásáról szóló megállapodás tervezetéről szóló, 2016. szeptember 8-i véleményére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Bizottság, a Tanács elnökségének és az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának, Belbiztonsági Minisztériumának és Külügyminisztériumának vezető tisztviselőiből álló magas szintű kapcsolattartó csoportot (a továbbiakban: a kapcsolattartó csoport) 2006 novemberében létrehozták azon lehetőségek feltárására, amelyek lehetővé tennék az EU és az Egyesült Államok számára a bűnüldözési információcsere területén a szorosabb és hatékonyabb együttműködést, a személyes adatok és a magánélet védelmének biztosításával egyidejűleg;

B.  mivel a kapcsolattartó csoport 2009. októberi zárójelentése azt a következtetést vonta le, hogy egy, az EU-t és az Egyesült Államokat egyaránt kötelező, a bűnüldözési területen végzett transzatlanti adattovábbítások közösen megállapított adatvédelmi alapelveinek alkalmazására vonatkozó nemzetközi megállapodás a legjobb opció;

C.  mivel a Tanács 2010. december 3-án határozatot fogadott el arról, hogy felhatalmazza a Bizottságot az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között kötendő, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi együttműködés és igazságügyi együttműködés keretében a bűncselekmények – ezen belül a terrorcselekmények – megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy üldözése céljából továbbított és feldolgozott személyes adatok védelméről szóló megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdésére;

D.  mivel 2016. április 29-én a Bizottság felkérte a Tanácsot, hogy hozzon határozatot a megállapodás elfogadásáról;

E.  mivel 2016. július 19-én a Tanács úgy határozott, hogy a Parlament egyetértését kéri a megállapodás megkötéséhez;

F.  mivel a Megállapodást 2015. szeptember 9-én parafálták, majd 2016. június 2-án írták alá;

G.  mivel a Bíróság 2015. október 6-i, a C-362/14. sz. ügyben hozott ítéletében érvénytelennek nyilvánította a 2000/520. számú bizottsági határozatot,

H.  mivel a megállapodás nemzetközi megállapodásként elsőbbséget élvezhet az uniós jogalkotó által elfogadott másodlagos uniós jogszabályokhoz képest, és az EU–USA adatvédelmi keretmegállapodás ezen elsőbbsége így a jövőben alkalmazandó lenne az adatvédelmi csomagra is;

I.  mivel a megállapodás – annak 1. cikkében említett – célja a személyes adatok magas szintű védelmének biztosítása és az együttműködés erősítése az Amerikai Egyesült Államok, valamint az Európai Unió és tagállamai között a bűncselekmények – ezen belül a terrorcselekmények – megelőzésével, nyomozásával, felderítésével vagy a vádeljárás lefolytatásával összefüggésben;

J.  mivel 2016. február 12-én az európai adatvédelmi biztos kiadta a megállapodásról szóló előzetes véleményét, amelyben alapvető javítások végrehajtását javasolja annak érdekében, hogy a megállapodás szövege megfeleljen a Chartának és az EUMSZ 16. cikkének, és különösen kéri annak egyértelműsítését, hogy a biztosítékok – amelyek biztosítják, hogy a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezések a Charta értelmében hatékonyak legyenek – az EU-ban valamennyi személy és nem csak az uniós állampolgárok tekintetében alkalmazandók, illetve kéri annak egyértelműsítését, hogy a tömeges adattovábbítás érzékeny adatok esetében nem engedélyezett;

K.  mivel Obama elnök 2016. február 24-én aláírta a bírósági jogorvoslatról szóló 2015. évi törvényt (H.R. 1428), amely felhatalmazza az Egyesült Államok Igazságügyminisztériumát, hogy kijelöljön külföldi országokat vagy regionális gazdasági integrációs szervezeteket, amelyek állampolgárai az 1974. évi adatvédelmi törvény alapján polgári eljárást indíthatnak bizonyos amerikai kormányzati ügynökségek ellen egy külföldi ország által az Egyesült Államoknak bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása céljából átadott nyilvántartásokhoz való hozzáférés vagy azok módosítása, illetve törvénytelen közzétételük miatti jogorvoslat érdekében;

L.  mivel az Egyesült Államok Igazságügyminisztériuma kijelölhet olyan országokat vagy szervezeteket, amelyek állampolgárai ilyen polgári jogi jogorvoslatot vehetnek igénybe, ha az adott személy országa vagy szervezete a magánélet védelmének megfelelő biztosítékaival rendelkezik az Egyesült Államokkal való információ-megosztás vonatkozásában az Egyesült Államokkal kötött megállapodásban előírtak vagy az Igazságügyminisztérium által meghatározottak szerint, engedélyezi a személyes adatoknak területe és az Egyesült Államok közötti, kereskedelmi célból való továbbítását, valamint olyan, az Igazságügyminisztérium által hitelesített politikákkal rendelkezik az adattovábbításra vonatkozóan, amelyek nem sértik az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekeit;

M.  mivel mindeddig az Európai Uniót vagy tagállamait az Egyesült Államok Igazságügyminisztériuma mindeddig nem jelölte meg „hatály alá tartozóként”, hogy állampolgárai az 1974. évi adatvédelmi törvény alapján polgári eljárást indíthatnának bizonyos amerikai kormányzati ügynökségek ellen;

N.  mivel az Egyesült Államok bírósági jogorvoslatról szóló törvénye által nyújtott bírósági jogorvoslatot nem tennék lehetővé az Unió olyan nem uniós polgárainak, akik személyes adatait a megállapodás szerint kezelik és továbbítják az Egyesült Államokba;

O.  mivel az Egyesült Államok jelenlegi jogszabályai különböző korlátozásokat és feltételeket tartalmaznak az alkalmazási körre, a hivatkozott jogalapra, a hatály alá tartozó ügynökségek kijelölésére, valamint az 1974. évi adatvédelmi törvény bűnüldözési ügyekben való alkalmazására vonatkozóan;

P.  mivel az Egyesült Államok és az Európai Unió között az utas-nyilvántartási adatállományokról (PNR) kötött megállapodás, illetve az Európai Unió és az Egyesült Államok között az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozása felderítését célzó program céljából történő feldolgozásáról és az Egyesült Államok részére való átadásáról szóló megállapodás (TFTP-megállapodás) alapján kezelt személyes adatok jelenleg mentességet élveznek az 1974. évi adatvédelmi törvény jogorvoslatra vonatkozó előírásai alól;

Q.  mivel 2016. október 26-i nyilatkozatában a 29. cikk szerinti munkacsoport hangsúlyozta, hogy további pontosításra lehet szükség annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatoknak az adatvédelmi keretmegállapodás által biztosított védelmi szintje teljes mértékben összhangban legyen az uniós jogszabályokkal, valamint hogy különös figyelmet fordítsanak az alábbiakra: a „személyes adatok” és az „adatkezelés” fogalma eltér az uniós fogalommeghatározástól; az adatmegőrzési időszakot még szigorúbban a kitűzött cél tekintetében kell meghatározni; az egyén hozzáférési jogai vonatkozásában alkalmazott korlátozások nagyon kiterjedtek, és a hozzáférést egy közvetett hozzáférési jogi mechanizmus révén javítani lehetne;

1.  úgy véli, hogy jogbizonytalanság áll fenn azzal kapcsolatosan, hogy a tervezett megállapodás összeegyeztethető-e a Szerződések rendelkezéseivel (16. cikk) és az Európai Unió Alapjogi Chartájával (7., 8., 21., 47. cikk és az 51. cikk (1) bekezdése) az egyének személyes adatainak védelméhez való joga, a megkülönböztetésmentesség elve, illetve a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog tekintetében;

2.  úgy határoz, hogy a megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségét illetően az Európai Bíróság véleményét kéri;

3.  utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, továbbá tegye meg a szükséges lépéseket a Bíróság vonatkozó véleményének beszerzése érdekében.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0230.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0388.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0233.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat