Postopek : 2016/3004(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1305/2016

Predložena besedila :

B8-1305/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 398kWORD 80k
24.11.2016
PE593.742v01-00
 
B8-1305/2016

v skladu s členom 108(6) Poslovnika


o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj s Pogodbama  (2016/3004(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj s Pogodbama  (2016/3004(RSP))  
B8-1305/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti njegovih odstavkov 6 in 11,

–  ob upoštevanju predloga sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj, v imenu Evropske unije,

–  ob upoštevanju dejstva, da se Sporazum med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj odobri v imenu Evropske unije,

–  ob upoštevanju delovnih dokumentov svojega Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve z dne 19. septembra 2010 o prihodnjem mednarodnem sporazumu med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o varstvu osebnih podatkov ob njihovem prenosu ali obdelavi za potrebe preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj, vključno s terorizmom, v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (DT\830119SL in DT\830120SL),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. novembra 2013 o obnovitvi zaupanja v pretok podatkov med EU in ZDA (COM(2013)0846),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2014 o programu nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost (NSA), organih nadzora v različnih državah članicah ter njihovem učinku na temeljne pravice državljanov EU in čezatlantsko sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev(1),

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta svojega Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve z dne 14. julija 2014 o prihodnjem mednarodnem sporazumu med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o varstvu osebnih podatkov ob njihovem prenosu ali obdelavi za potrebe preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj, vključno s terorizmom, v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (DT\1031547SL),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. oktobra 2015 o nadaljnjem ukrepanju na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU(2),

–  ob upoštevanju predhodnega mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 12. februarja 2016 o sporazumu med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov v zvezi s preprečevanjem, preiskovanjem, odkrivanjem in pregonom kaznivih dejanj,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. maja 2016 o čezatlantskem pretoku podatkov(3),

–  ob upoštevanju izjave Delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 z dne 26. oktobra 2016 o krovnem sporazumu med EU in ZDA,

–  ob upoštevanju člena 16 PDEU in členov 7, 8, 21 in 47 ter člena 52(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije z dne 9. marca 2010 v zadevi C–518/07 – Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji,

–  ob upoštevanju sodbe Sodišča z dne 6. oktobra 2015 v zadevi C-362/14, v kateri je bila Odločba Komisije 2000/520/ES razglašena za neveljavno,

–  ob upoštevanju mnenja svoje pravne službe z dne 14. januarja 2016 o krovnem sporazumu med EU in ZDA (SJ-0784/15),

–  ob upoštevanju mnenja generalnega pravobranilca Sodišča z dne 8. septembra 2016 o osnutku sporazuma med Kanado in Evropsko unijo o prenosu in obdelavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih,

–  ob upoštevanju člena 108(2) Poslovnika,

A.  ker je bila novembra 2006 ustanovljena kontaktna skupina na visoki ravni, ki jo sestavljajo visoki uradniki Komisije, predsedstva Sveta ter ameriških ministrstev za pravosodje, domovinsko varnost in zunanje zadeve, da bi preučila načine za učinkovitejše in tesnejše sodelovanje EU in ZDA pri izmenjavi podatkov v zvezi s kazenskim pregonom ob hkratnem zagotavljanju varstva osebnih podatkov in zasebnosti;

B.  ker je bilo v končnem poročilu kontaktne skupine na visoki ravni iz oktobra 2009 ugotovljeno, da je sklenitev mednarodnega sporazuma, ki bi EU in ZDA zavezoval k uporabi dogovorjenih skupnih načel varstva podatkov v zvezi s čezatlantskimi prenosi podatkov na področju kazenskega pregona, najboljša možnost;

C.  ker je Svet 3. decembra 2010 sprejel sklep, s katerim je Komisijo pooblastil za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o varstvu osebnih podatkov ob njihovem prenosu ali obdelavi za potrebe preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj, vključno s terorizmom, v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah;

D.  ker je Komisija 29. aprila 2016 pozvala Svet, naj sprejme odločitev o sprejetju sporazuma;

E.  ker je Svet 19. julija 2016 Parlament zaprosil za odobritev sklenitve sporazuma;

F.  ker je bil sporazum parafiran 9. septembra 2015 in podpisan 2. junija 2016;

G.  ker je Sodišče 6. oktobra 2015 v sodbi v zadevi C-362/14 Odločbo Komisije 2000/520/ES razglasilo za neveljavno;

H.  ker bi lahko imel krovni sporazum med EU in ZDA kot mednarodni sporazum prednost pred sekundarno zakonodajo Unije, ki jo je sprejela zakonodajna oblast EU, prednost tega sporazuma pa bi zato v prihodnost veljala tudi za sveženj za varstvo podatkov;

I.  ker je namen sporazuma, kot je navedeno v členu 1, zagotoviti visoko raven varstva osebnih podatkov in okrepiti sodelovanje med Združenimi državami ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami v zvezi s preprečevanjem, preiskovanjem, odkrivanjem ali pregonom kaznivih dejanj, vključno s terorizmom;

J.  ker je Evropski nadzornik za varstvo podatkov 12. februarja 2016 izdal predhodno mnenje o sporazumu, v katerem priporoča bistvene izboljšave besedila, da bi zagotovili njegovo skladnost z Listino in členom 16 PDEU, zlasti pojasnilo, da vsi zaščitni ukrepi veljajo za vse posameznike v EU, ne le državljane EU, s katerim bi zagotovili, da so določbe o sodnem varstvu učinkovite v smislu Listine, ter pojasnilo, da množični prenosi občutljivih podatkov niso dovoljeni;

K.  ker je predsednik Obama 24. februarja 2016 podpisal zakon o sodnem varstvu iz leta 2015 (H.R.1428), s katerim je pooblastil ameriško ministrstvo za pravosodje, da imenuje tuje države ali organizacije za regionalno gospodarsko sodelovanje, katerih fizični državljani bodo lahko v skladu z zakonom o zasebnosti iz leta 1974 vložili civilne tožbe proti nekaterim vladnim agencijam ZDA za namene dostopa do podatkov oziroma njihove spremembe ali za namene sodnega varstva zaradi nezakonitih razkritij evidenc, prenesenih iz tuje države v Združene države za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj;

L.  ker lahko ameriško ministrstvo za pravosodje imenuje države ali organizacije, katerih državljani lahko uporabijo taka civilnopravna sredstva, če ima njihova država ali organizacija ustrezno varstvo zasebnosti pri izmenjavi podatkov z Združenimi državami, kot je določeno v sporazumu z ZDA ali kot določi ameriško ministrstvo za pravosodje, dovoljuje prenos osebnih podatkov za poslovne namene med svojim ozemljem in Združenimi državami ter ima politike o prenosu podatkov, ki jih potrdi ameriško ministrstvo za pravosodje in ne ovirajo interesov državne varnosti ZDA;

M.  ker ameriško ministrstvo za pravosodje Evropske unije ali njenih držav članic do danes ni imenovalo za „zajete države“, da bi lahko njihovi državljani v skladu z zakonom o zasebnosti iz leta 1974 vložili civilne tožbe proti nekaterim vladnim agencijam ZDA;

N.  ker sodna sredstva, ki jih predvideva ameriški zakon o sodnem varstvu, ne bi bila dostopna posameznikom v Uniji, ki niso državljani EU ter katerih osebni podatki se v skladu s Sporazumom obdelujejo in prenašajo v ZDA;

O.  ker sedanja zakonodaja ZDA vključuje različne omejitve in pogoje glede področja uporabe, navedenih vzrokov tožb, imenovanja zajetih agencij ter uporabe zakona o zasebnosti iz leta 1974 v zadevah kazenskega pregona;

P.  ker so osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi sporazuma med EU in ZDA o evidenci podatkov o potnikih ter sporazuma med EU in ZDA o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti, trenutno izvzeti iz določb o civilnopravnih sredstvih v zakonu o zasebnosti iz leta 1974;

Q.  ker je Delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29 v svoji izjavi z dne 26. oktobra 2016 poudarila, da bodo morda potrebna nekatera pojasnila, da bi zagotovili popolno skladnost ravni varstva osebnih podatkov, ki jo predvideva krovni sporazum, s pravom EU, pozornost pa bi bilo treba nameniti predvsem naslednjim točkam: opredelitvi pojmov „osebni podatki“ in „obdelava podatkov“ se razlikujeta od opredelitev, ki jih uporablja EU; obdobje hrambe podatkov bi bilo treba natančneje opredeliti glede na namen; omejitve pravic posameznika do dostopa so zelo široke, dostop pa bi bilo mogoče izboljšati z vzpostavitvijo mehanizma pravice do posrednega dostopa;

1.  ocenjuje, da obstaja pravna negotovost glede združljivosti sporazuma s Pogodbama, zlasti s členom 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ter z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti s členi 7, 8, 21 in 47 ter členom 52(1), kar zadeva pravico fizičnih oseb do varstva osebnih podatkov, načelo prepovedi diskriminacije ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča;

2.  sklene pridobiti mnenje Sodišča o združljivosti sporazuma s Pogodbama;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj sprejme potrebne ukrepe za pridobitev mnenja Sodišča in to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0230.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0388.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0233.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov