Procedure : 2016/3001(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1310/2016

Indgivne tekster :

B8-1310/2016

Forhandlinger :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Afstemninger :

PV 01/12/2016 - 6.24
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0479

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 266kWORD 48k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.747v01-00
 
B8-1310/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Den Demokratiske Republik Congo  (2016/3001(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Den Demokratiske Republik Congo  (2016/3001(RSP))  
B8-1310/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo (DRC),

–  der henviser til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU’s beslutning af 15. juni 2016 om situationen forud for valget og den sikkerhedsmæssige situation i DRC,

–  der henviser til den fælles pressemeddelelse fra FN, Den Afrikanske Union, Den Europæiske Union og Den Internationale Organisation af Frankofone Lande af 16. februar 2016,

–  der henviser til udtalelserne fra Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og dennes repræsentant om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til erklæringerne fra EU’s delegation til Den Demokratisk Republik Congo om menneskerettighedssituationen i landet, valgprocessen og den såkaldte nationale dialog,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 17. oktober 2016 og 23. maj 2016 om Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til erklæringen af 2. september 2015 fra gruppen af internationale udsendinge og repræsentanter for De Store Søers Område om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til erklæringerne af 2. november 2016 og 15. august 2016 fra de internationale udsendinge for De Store Søers Område om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til den fælles pressemeddelelse af 12. februar 2015 fra Den Afrikanske Unions (AU's) særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere og Den Afrikanske Unions særlige rapportør om fængsler og forholdene i tilbageholdelsescentre i Afrika og om menneskerettighedssituationen efter begivenhederne i forbindelse med ændring af valgloven i DRC,

–  der henviser til den foreløbige undersøgelsesrapport fra FN's fælles kontor for menneskerettigheder MONUSCO-OHCHR om krænkelser af menneskerettighederne under demonstrationer i Kinshasa den 19.-21. september 2016,

–  der henviser til pressemeddelelsen fra formanden for Underudvalget om Menneskerettigheder i Europa-Parlamentet af 16. februar 2016 om anholdelsen af unge aktivister i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til beretningen af 27. juli 2015 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen og de aktiviteter, der gennemføres af FN's fælles kontor for menneskerettigheder i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til rapporten af 12. januar 2015 fra FN's ekspertgruppe om DRC,

–  der henviser til rammeaftalen om fred, sikkerhed og samarbejde for DRC og regionen, der blev undertegnet i Addis Abeba i februar 2013,

–  der henviser til FN's generalsekretærs rapport af 9. marts 2016 om FN's stabiliseringsmission i DRC og gennemførelsen af rammen for fred, sikkerhed og samarbejde for DRC og regionen,

–  der henviser til Cotonoupartnerskabsaftalen, der blev undertegnet den 23. juni 2000 og ændret den 25. juni 2005 og den 22. juni 2010,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til Nairobi-erklæringerne fra december 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at i overensstemmelse med den congolesiske forfatning, skal der afholdes valg i 2016;

B.  der henviser til, at der står i forfatningen, at præsidenten ikke kan sidde i mere end to mandatperioder; der henviser til, at den nuværende præsident, Joseph Kabila, ikke kan være præsident i en tredje mandatperiode;

C.  der henviser til, at Joseph Kabila har gjort store bestræbelser på at udsætte disse valg, og at han endnu ikke har erklæret offentligt, at han vil træde tilbage;

D.  der henviser til, at præsident Kabila har argumenteret for, at vejen til valg går gennem en national inklusiv dialog; der henviser til, at en stor del af civilsamfundet og den politiske opposition har forkastet denne dialog som en ventetaktik;

E.  der henviser til, at den congolesiske regering har sagt, at præsidentvalget, der skal afholdes i november 2016, vil blive forsinket i op til fire år, idet den erklærer, at landet ikke er klart til at gå til valg;

F.  der henviser til, at Den Internationale Organisation af Frankofone Lande tværtimod har angivet, at det ville være muligt at opdatere valglisterne inden for tre måneder;

G.  der henviser til, at der i resolution 2277 (2016) fra FN's Sikkerhedsråd var en opfordring til den congolesiske nationale valgkommission, kendt under det franske akronym CENI, til at offentliggøre en revideret samlet kalender, der omfatter hele valgcyklussen, og den congolesiske regering blev anmodet om hurtigt at etablere et budget og en adfærdskodeks for valget og opdatere valglisterne, således at det er muligt at afholde det pågældende valg inden for de forfatningsmæssigt aftalte tidsfrister;

H.  der henviser til, at deltagerne i den såkaldte nationale dialog besluttede at udsætte valget til i hvert fald april 2018; der henviser til, at oppositionspartierne og civilsamfundets organisationer har afvist denne konklusion og insisterer på, at det vil være muligt at registrere vælgerne i begyndelsen af 2017 og afholde valg samme år;

I.  der henviser til, at Den Europæiske Union har accepteret at udsætte valget indtil 2017, på betingelse af, at denne afgørelse træffes inden for rammerne af en inklusiv, upartisk og gennemsigtig politisk dialog blandt congolesiske parter inden udgangen af præsident Kabila's mandatperiode i december 2016;

J.  der henviser til, at protesterne i september mod, at præsident Kabila holder fast ved magten, har ført til brutale overgreb mod demonstranter og oppositionen; der henviser til, at FN beretter om, at 422 mennesker er blevet ofre for menneskerettighedskrænkelser i Kinshasa af statslige repræsentanter, herunder er 48 blevet dræbt, 143 såret, 8 journalister og 288 andre arresteret og tilbageholdt ulovligt og lokaler tilhørende politiske partier er ødelagt;

K.  der henviser til, at et forsøg på at ændre valgloven, der ville gøre afholdelse af valg afhængig af en forudgående national folketælling, hvilket ville have udsat valgene, allerede var mislykkedes i 2015 efter protester i hovedstaden, Kinshasa og andre byer;

L.  der henviser til, at ifølge de congolesiske myndigheder, døde 27 mennesker under demonstrationerne i januar 2015, herunder to politibetjente, og 350 personer blev anholdt efter sammenstød mellem demonstranter og politiet og den republikanske gardes soldater;

M.  der henviser til, at den 26. januar 2016 blev to tv-kanaler i Haut-Katanga-provinsen, Nyota TV and Radio og Télévision Mapendoadio, lukket under påskud af manglende betaling af skatter og afgifter; der henviser til, at begge tv-kanaler ejes af Moïse Katumbi, den tidligere guvernør for Katanga-provinsen, som plejede at støtte Kabila, men han trådte ud af det regerende parti i september 2015 og modsætter sig nu, at præsidenten sidder i en tredje mandatperiode;

N.  der henviser til, at forsinkelserne med afholdelsen af valget førte til en landsdækkende strejke ("Ville morte") den 16. februar 2016;

O.  der henviser til, at den 16. februar, dagen for "Ville morte"-operationen, blev radiosignalet fra Radio France Internationale, der er en af de mest hørte radiostationer i DRC, afbrudt tidligt på morgenen, hvilket var et åbenlyst forsøg på at forstyrre strejken; der henviser til, at adskillige aktivister fra oppositionen blev vilkårligt anholdt og tilbageholdt forud for strejken, herunder et medlem af parlamentet, som angiveligt blev slået under hans tilbageholdelse;

P.  der henviser til, at menneskerettighedssituationen i landet er forværret betydeligt i de sidste to år; der henviser til, at oppositionsledere og aktivister udsættes for konstant chikane fra de congolesiske sikkerhedsstyrker, herunder vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser i isolation, overfald og forstyrrelser af møder og politisk motiverede retssager;

Q.  der henviser til, at ytrings- og forsamlingsfriheden i landet er blevet kraftigt begrænset, herunder gennem brug af overdreven magt mod fredelige demonstranter, journalister, politiske ledere og andre, der modsætter sig forsøget på at give præsident Joseph Kabila muligheden for at forblive ved magten ud over den forfatningsmæssigt fastsatte grænse på to mandatperioder;

R.  der henviser til, at den FN-støttede radiostation Radio Okapi og den belgiske radio- og fjernsynsselskab for det franske fællesskab (RTBF) er blevet midlertidigt blokeret; der henviser til, at Radio France International (RFI) i Kinshasa er blevet lukket;

S.  der henviser til, at efter demonstrationer i september er et forbud mod alle politiske demonstrationer i Kinshasa, Kalemie og Lubumbashi trådt i kraft;

T.  der henviser til, at FN og flere menneskerettighedsorganisationer har erklæret, at embedsmænd har begået en lang række krænkelser af menneskerettighederne, og at der kun er opnået begrænsede fremskridt med hensyn til at bringe de ledende gerningsmænd for en domstol;

1.  beklager dybt forsinkelserne i afholdelsen af det næste præsidentvalg og parlamentsvalg i Den Demokratiske Republik Congo, hvilket udgør en alvorlig krænkelse af den congolesiske forfatning;

2.  mener, at præsident Kabila og den congolesiske regering er eneansvarlige for denne situation på grund af deres forsøg på at udsætte valgene; mener at præsident Kabila og hans regerings handlinger skaber en alvorlig trussel for fred og sikkerhed i DRC;

3.  opfordrer indtrængende den congolesiske regering til øjeblikkeligt at tage fat på de udestående spørgsmål i forbindelse med tidsplanen for afholdelse af valget, dets budget og ajourføringen af valglisten med henblik på at sikre, at frie, retfærdige og gennemsigtige valg kan løbe af stablen inden for de kommende måneder;

4.  minder om, at den uafhængige nationale valgkommission bør være en upartisk og inklusiv institution med tilstrækkelige ressourcer til at muliggøre en bred og gennemsigtig fremgangsmåde;

5.  opfordrer de congolesiske myndigheder til at ratificere det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse hurtigst muligt;

6.  beklager, at situationen i DRC er forværret i løbet af de sidste to år, hvad angår ytrings-, presse- og foreningsfrihed; anser dette for at have en klar forbindelse til regeringens forsøg på at udsætte valget og forlænge præsidentens mandatperiode;

7.  minder om det tilsagn, som DRC har afgivet under Cotonouaftalen om at respektere demokratiet, principperne for retsstaten og menneskerettighederne, inklusive ytrings- og mediefrihed, forsvarlig regeringsførelse og gennemsigtighed for politiske hverv; opfordrer indtrængende den congolesiske regering til at håndhæve disse bestemmelser i overensstemmelse med artikel 11b, 96 og 97 i Cotonouaftalen;

8.  opfordrer indtrængende de congolesiske myndigheder til at genoprette et gunstigt miljø for den frie og fredelig udøvelse af ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden og pressefriheden;

9.  mener, at dette skridt er meget vigtigt med henblik på at de planlagte valg kan blive frie og retfærdige, hvis de i sidste ende finder sted;

10.  opfordrer indtrængende de congolesiske myndigheder til at ophæve det forbud mod fredelige demonstrationer i Kinshasa, Kalemie og Lubumbashi, der blev indført i september 2016;

11.  opfordrer til omgående relancering af Radio France International's aktiviteter (RFI) i Kinshasa og til at standse brugen af støjsendere til at forstyrre radiosignaler fra uafhængige medier;

12.  opfordrer den congolesiske regering til øjeblikkeligt at tilbagekalde den ministerielle bekendtgørelse nr. 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016 af 12. november 2016 om regulering af udenlandske enheders radio- og tv-programmer, da den indfører uberettigede begrænsninger af retten til information, som denne er fastsat i artikel 24 den congolesiske forfatning;

13.  opfordrer de congolesiske myndigheder til at garantere uafhængigheden og ansvarligheden af de congolesiske sikkerhedsstyrker, herunder den nationale efterretningstjeneste og politiet; opfordrer i denne sammenhæng EU til at bruge sine nuværende retlige og sikkerhedsmæssige programmer i DRC som løftestang for en dialog med de congolesiske myndigheder om den fortsatte undertrykkelse, som sikkerhedsstyrkerne udfører, og til at overveje at stoppe disse programmer, hvis der ikke sker fremskridt;

14.  opfordrer de congolesiske myndigheder til at efterforske, retsforfølge og på passende vis straffe sikkerhedsstyrker og efterretningsmedarbejdere og andre ansvarlige for de voldelige og ulovlige angreb på aktivister og oppositionsledere og andre, der har modsat sig præsident Kabilas forsøg på at forblive ved magten;

15.  opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle fanger, der sidder fængslet af politiske årsager, navnlig Jean-Claude Muyambo, Norbert Luyeye, Nsiala Bukaka, Paul Yoka, Nathan Lusela, Totoro Mukenge, Yannick Kibinga, Franck Mwashila, Sefu Idi, Gédeon Butandu, Fiston Malanga, Aaron Ngwashi, Augustin Kabamba, Bruno Vumbi, Ndol Tshamundj, Gabriel Tambwe, Philippe Namputu, Lwembe Munika, Mukonde Kapenda, Moïse Moni Della, Bruno Tshibala, Huit Mulongo, Ngongo Kasongo, Glody Ntambwe, Faustin Dunia og Jacques Muhindo, og kræver, at alle anklager mod dem frafaldes;

16.  fordømmer på det stærkeste domsfældelsen af Rebecca Kavugho, Serge Sivya, Justin Kambale, John Anipenda, Ghislain Muhiwa og Melka Kamunduebecca, der ikke har gjort andet end fredeligt at udøve deres ret til ytringsfrihed;

17.  beklager den meget forsigtige tilgang til krisen i DRC, som EU, FN's generalsekretær og Den Afrikanske Union følger, idet de har udtrykt støtte til den såkaldte nationale dialog, der er et instrument, hvis eneste formål var at udsætte de i forfatningen fastsatte valg; beklager ligeledes, at til trods for den voldelige fremfærd mod oppositionsledere og aktivister og undertrykkelse af uafhængige medier, har EU endnu ikke indledt konsultationer i medfør af artikel 96 i Cotonouaftalen;

18.  opfordrer EU til at kommunikere klart og utvetydigt, at hvis præsident Kabila forbliver ved magten efter 2016, betragter den dette som en alvorlig krænkelse af den congolesiske forfatning og en trussel mod forbindelserne mellem EU og DRC;

19.  opfordrer EU til straks at indføre målrettede sanktioner mod de ansvarlige for den voldelige undertrykkelse, herunder rejseforbud og indefrysning af aktiver med henblik på at forebygge yderligere vold; minder om, at USA allerede har tyet til sådanne foranstaltninger;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og udenrigspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Den Afrikanske Union, AVS-EU-Ministerrådet, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, FN's generalsekretær og præsidenten og regeringen i Den Demokratiske Republik Congo.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik