Menetlus : 2016/3001(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1310/2016

Esitatud tekstid :

B8-1310/2016

Arutelud :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.24
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0479

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 264kWORD 48k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.747v01-00
 
B8-1310/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2016/3001(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis  (2016/3001(RSP))  
B8-1310/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) kohta,

–  võttes arvesse AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee 15. juuni 2016. aasta resolutsiooni valimiseelse ja julgeolekuolukorra kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse ÜRO, Aafrika Liidu, Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni 16. veebruari 2016. aasta ühist pressiavaldust,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning tema pressiesindaja avaldusi olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis,

–  võttes arvesse Kongo Demokraatlikku Vabariiki nimetatud ELi delegatsiooni avaldusi inimõiguste olukorra kohta riigis, valimisprotsessi kohta ja niinimetatud riigisisese dialoogi kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 17. oktoobri 2016. aasta ja 23. mai 2016. aasta järeldusi Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse Ida-Aafrika järvede piirkonna rahvusvaheliste saadikute ja esindajate rühma 2. septembri 2015. aasta avaldust valimiste kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis,

–  võttes arvesse Ida-Aafrika järvede piirkonda nimetatud rahvusvahelise saadiku 2. novembri 2016. aasta ja 15. augusti 2016. aasta avaldusi olukorra kohta piirkonnas ja Kongo idaosas,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu eriraportööri inimõiguste kaitsjate küsimuses ning Aafrika Liidu eriraportööri Aafrika vanglate ja kinnipidamistingimuste küsimuses 12. veebruari 2015. aasta ühist pressiteadet inimõiguste olukorra kohta pärast valimisseaduse muutmisega seotud sündmusi Kongo DVs,

–  võttes arvesse ÜRO ühise inimõiguste büroo MONUSCO-OHCHR esialgset juurdlusaruannet Kinshasas 19.–21. septembril 2016. aastal toimunud meeleavalduste käigus toime pandud inimõiguste rikkumiste ja vägivalla kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjoni esimehe 16. veebruari 2016. aasta pressiavaldust noorsooaktivistide vahistamise kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 27. juuli 2015. aasta aruannet inimõiguste olukorra ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva ÜRO ühise inimõiguste büroo tegevuse kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Kongo DVga tegeleva eksperdirühma 12. jaanuari 2015. aasta aruannet,

–  võttes arvesse Addis Abebas 2013. aasta veebruaris allkirjastatud Kongo DV ja piirkonna rahu, julgeolekut ja koostööd käsitlevat raamkokkulepet,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 9. märtsi 2016. aasta aruandeid ÜRO stabiliseerimismissiooni kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ning Kongo DV ja piirkonna rahu, julgeolekut ja koostööd käsitleva raamkokkuleppe rakendamise kohta,

–  võttes arvesse Cotonou partnerluslepingut, mis allkirjastati 23. juunil 2000. aastal ning mis vaadati läbi 25. juunil 2005. aastal ja 22. juunil 2010. aastal,

–  võttes arvesse 1981. aasta juunis vastu võetud inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse 2013. aasta detsembri Nairobi deklaratsioone,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Kongo põhiseaduse kohaselt peaksid valimised toimuma 2016. aastal;

B.  arvestades, et põhiseaduse kohaselt ei saa president olla ametis kauem kui kaks ametiaega; arvestades, et seetõttu ei ole praegusel presidendil Joseph Kabilal lubatud kolmandaks ametiajaks ametisse jääda;

C.  arvestades, et president Kabila on teinud kõik võimaliku selleks, et neid valimisi edasi lükata, ning arvestades, et ta peab veel avalikult kuulutama, et kavatseb mingil hetkel tagasi astuda;

D.  arvestades, et president Kabila on väitnud, et tee valimisteni viib läbi kaasava riigisisese dialoogi; arvestades, et suur osa kodanikuühiskonnast ja poliitilisest opositsioonist on selle dialoogi kui venitamistaktika tagasi lükanud;

E.  arvestades, et Kongo valitsus on öelnud, et 2016. aasta novembris toimuma pidanud presidendivalimised lükkuvad kuni nelja aasta võrra edasi, väites et riik ei ole valimisteks valmis;

F.  arvestades, et Rahvusvaheline Frankofoonia Organisatsioon on väitnud vastupidiselt, et valimisnimekirjad oleks võimalik ajakohastada kolme kuu jooksul;

G.  arvestades, et resolutsioonis 2277 (2016) palus ÜRO Julgeolekunõukogu Kongo riiklikul valimiskomisjonil, mida tuntakse prantsuskeelse lühendi CENI all, avaldada kogu valimistsüklit hõlmav läbivaadatud terviklik ajakava ning nõudis, et Kongo valitsus kehtestaks kiiresti valimiste eelarve ja tegevusjuhendi ning ajakohastaks valimisnimekirjad, et võimaldada kõnealused valimised põhiseaduses kokku lepitud tähtaja jooksul läbi viia;

H.  arvestades, et niinimetatud riigisisese dialoogi osalised leppisid kokku valimiste edasilükkamises vähemalt 2018. aasta aprillini; arvestades, et opositsioonierakonnad ja kodanikuühiskonna organisatsioonid on selle otsuse tagasi lükanud ja toonitavad, et valijad oleks võimalik registreerida 2017. aasta alguseks ja valimised samal aastal läbi viia;

I.  arvestades, et Euroopa Liit on nõustunud valimiste edasilükkamisega kuni 2017. aastani tingimusel, et see otsus tuleb teha Kongo sidusrühmade vahelise kaasava, erapooletu ja läbipaistva poliitilise dialoogi raames enne president Kabila ametiaja lõppu 2016. aasta detsembris;

J.  arvestades, et septembris president Kabila võimulejäämise vastu toimunud meeleavaldused on toonud kaasa meeleavaldajate ja opositsioonijõudude jõhkra mahasurumise; arvestades, et ÜRO teadetel on Kinshasas langenud riigiteenistujate poolsete inimõiguste rikkumiste ohvriks 422 isikut, kusjuures 48 inimest on saanud surma ja 143 vigastada, kaheksa ajakirjanikku ja 288 muud isikut on vahistatud ja neid hoitakse ebaseaduslikult kinni ning hävitatakse erakondade ruume;

K.  arvestades, et juba 2015. aastal luhtus pärast pealinnas Kinshasas ja teistes linnades puhkenud meeleavaldusi katse muuta valimisseadust, sidudes valimiste korraldamise rahvaloendusega, mis oleks võinud valimisi edasi lükata;

L.  arvestades, et Kongo ametivõimude väidetel sai 2015. aasta jaanuari meeleavaldustes surma 27 inimest, sealhulgas kaks politseiametnikku, ja arvestades, et pärast meeleavaldajate, politsei ja vabariikliku kaardiväe sõdurite vahelisi kokkupõrkeid vahistati 350 inimest;

M.  arvestades, et 26. jaanuaril 2016 suleti Ülem-Katanga provintsis kaks telekanalit – Nyota Radio Télévision ja Télévision Mapendo – väidetava maksude maksmata jätmise tõttu; arvestades, et mõlema telekanali omanik on endine Katanga kuberner Moïse Katumbi, kes toetas varem president Kabilat, kuid astus 2015. aasta septembris valitsevast erakonnast välja ja on nüüd presidendi kolmanda ametiaja vastu;

N.  arvestades, et viivitused valimiste korraldamisel tõid 16. veebruaril 2016 kaasa üleriigilise streigi („ville morte“);

O.  arvestades, et 16. veebruari ehk „ville morte“ päeva varahommikul katkestati Kongo DV ühe enimkuulatava raadiojaama Radio France Internationale signaal ilmse püüdega streik murda; arvestades, et streigi ettevalmistuste käigus vahistati meelevaldselt ja peeti kinni arvukalt opositsiooniaktiviste, sealhulgas üks parlamendiliige, keda kinnipidamise käigus väidetavalt peksti;

P.  arvestades, et inimõiguste olukord Kongo DVs on viimase kahe aasta jooksul märkimisväärselt halvenenud; arvestades, et Kongo julgeolekujõud kiusavad opositsioonijuhte ja aktiviste pidevalt taga, korraldades muu hulgas meelevaldseid ja suhtlemisvõimaluseta kinnipidamisi, peksmisi, koosolekute segamisi ja poliitiliselt ajendatud kohtuasju;

Q.  arvestades, et sõna- ja kogunemisvabadust riigis on tugevalt piiratud, sealhulgas ülemäärase jõu kasutamisega rahumeelsete meeleavaldajate, ajakirjanike, poliitiliste liidrite ja muude isikute suhtes, kes avaldavad vastuseisu püüetele võimaldada president Kabilal jääda võimule ka pärast põhiseaduses ette nähtud kahekordse ametiaja piiri ületamist;

R.  arvestades, et ÜRO toetatav raadiojaam Radio Okapi ning Belgia prantsuskeelse kogukonna raadio- ja telekanal (RTBF) on ajutiselt tõkestatud; arvestades, et Kinshasas asuv Radio France Internationale (RFI) on suletud;

S.  arvestades, et septembris toimunud meeleavalduste järel kehtestati Kinshasas, Kalemies ja Lubumbashis kõigi poliitiliste meeleavalduste keeld;

T.  arvestades, et ÜRO ja terve rea inimõigusorganisatsioonide väitel on hulgaliselt inimõiguste rikkumisi pandud toime riigiametnike poolt ja rikkumiste juhtivate toimepanijate vastutusele võtmisel on saavutatud üksnes piiratud edu;

1.  avaldab sügavat kahetsust viivituste pärast Kongo DV järgmiste presidendi- ja parlamendivalimiste korraldamisel, mis kujutavad endast Kongo põhiseaduse tõsist rikkumist;

2.  on seisukohal, et president Kabila ja Kongo valitsus kannavad selle olukorra eest täielikku vastutust, võttes arvesse nende püüdlusi valimisi edasi lükata; on seisukohal, et president Kabila ja tema valitsuse tegevus seab tõsiselt ohtu rahu ja julgeoleku Kongo DVs;

3.  nõuab tungivalt, et Kongo valitsus tegeleks viivitamata valimiste ajakava järjestuse määramise, valimiste eelarve ja valijate registri ajakohastamisega seotud lahtiste küsimustega, et võimaldada korraldada lähikuudel vabad, õiglased ja läbipaistvad valimised;

4.  tuletab meelde, et sõltumatu riiklik valimiskomisjon peaks olema erapooletu ja kaasav institutsioon, millel on piisavad vahendid laiaulatusliku ja läbipaistva protsessi võimaldamiseks;

5.  kutsub Kongo ametivõime üles ratifitseerima võimalikult kiiresti demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat;

6.  avaldab kahetsust sõna-, meedia- ja ühinemisvabaduse alase olukorra halvenemise pärast Kongo DVs viimase kahe aasta jooksul; on seisukohal, et see suundumus on selgelt seotud valitsuse püüdlustega valimisi edasi lükata ja presidendi ametiaega pikendada;

7.  tuletab meelde Kongo DV poolt Cotonou lepingu raames võetud kohustust austada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja inimõiguste põhimõtteid, mis hõlmavad sõnavabadust, meediavabadust, head valitsemistava ja läbipaistvust poliitilistel ametikohtadel; nõuab tungivalt, et Kongo valitsus toetaks neid sätteid kooskõlas Cotonou lepingu artiklitega 11B, 96 ja 97;

8.  nõuab tungivalt, et Kongo ametivõimud taastaksid sõna-, ühinemis-, kogunemis- ja ajakirjandusvabaduse vaba ja rahumeelset kasutamist soosiva õhkkonna;

9.  on seisukohal, et see samm on ülioluline selleks, et kavandatud valimised, kui need lõpuks toimuvad, oleksid vabad ja õiglased;

10.  nõuab tungivalt, et Kongo ametivõimud tühistaksid 2016. aasta septembris Kinshasas, Kalemies ja Lubumbashis rahumeelsetele meeleavaldustele kehtestatud keelu;

11.  nõuab Radio France Internationale (RFI) viivitamatut taaskäivitamist Kinshasas ning sõltumatu meedia raadiosignaalide segamise lõpetamist;

12.  kutsub Kongo valitsust üles tühistama viivitamatult 12. novembri 2016. aasta ministri käskkirja nr 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016 välismaiste üksuste raadio- ja teleringhäälingu reguleerimise kohta, kuna sellega piiratake põhjendamatult Kongo põhiseaduse artiklis 24 sätestatud õigust teabele;

13.  palub Kongo ametivõimudel tagada Kongo julgeolekuteenistuste, sealhulgas riikliku luureagentuuri ja politsei sõltumatuse ja usaldusväärsuse; nõuab selles kontekstis, et EL kasutaks oma olemasolevaid õiguse ja turvalisuse programme Kongo DVs selleks, et mõjutada Kongo ametivõimudega peetavat dialoogi julgeolekujõudude poolsete jätkuvate repressioonide üle, ning kaaluks nende programmide lõpetamist, kui edu ei saavutata;

14.  kutsub Kongo ametivõime üles teostama juurdlust aktivistide, opositsioonijuhtide ja muude president Kabila ametiaja pikendamise püüetele vastuseisu avaldanud isikute vägivaldse ja ebaseadusliku represseerimise eest vastutavate julgeolekujõudude ja luureametnike ning teiste isikute üle, neile süüdistusi esitama ja neid asjakohaselt karistama;

15.  nõuab kõigi poliitilistel põhjustel vangistatud kinnipeetavate, eelkõige Jean-Claude Muyambo, Norbert Luyeye, Nsiala Bukaka, Paul Yoka, Nathan Lusela, Totoro Mukenge, Yannick Kibinga, Franck Mwashila, Sefu Idi, Gédeon Butandu, Fiston Malanga, Aaron Ngwashi, Augustin Kabamba, Bruno Vumbi, Ndol Tshamundj, Gabriel Tambwe, Philippe Namputu, Lwembe Munika, Mukonde Kapenda, Moïse Moni Della, Bruno Tshibala, Huit Mulongo, Ngongo Kasongo, Glody Ntambwe, Faustin Dunia ja Jacques Muhindo viivitamatut ja tingimusteta vabastamist ning kõigist nendevastastest süüdistustest loobumist;

16.  avaldab sügavat kahetsust Rebecca Kavugho, Serge Sivya, Justin Kambale, John Anipenda, Ghislain Muhiwa ja Melka Kamundu süüdimõistmise üle, kuigi nad ei teinud midagi muud, kui kasutasid rahumeelselt oma garanteeritud õigust sõnavabadusele;

17.  peab kahetsusväärseks ELi, ÜRO peasekretäri ja Aafrika Liidu väga leebet suhtumist Kongo DV kriisi, kuna nad on väljendanud toetust nn rahvuslikule dialoogile – vahendile, mille ainus eesmärk oli lükata edasi põhiseadusega ette nähtud valimised; peab samuti kahetsusväärseks, et opositsioonijuhtide ja aktivistide laialdasest represseerimisest ning sõltumatu meedia mahasurumisest hoolimata ei ole EL ikka veel alustanud konsultatsioone Cotonou lepingu artikli 96 alusel;

18.  nõuab, et EL teataks selgelt ja ühemõtteliselt, et ta peaks president Kabila võimulejäämist pärast 2016. aastat Kongo põhiseaduse tõsiseks rikkumiseks ning ohuks ELi ja Kongo DV suhetele;

19.  nõuab, et EL kehtestaks repressioonide eest vastutavate isikute suhtes sihipärased sanktsioonid, mis hõlmaksid reisikeelde ja varade külmutamist, et vältida edasist vägivalda; tuletab meelde, et USA on sellised meetmed juba tarvitusele võtnud;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, Aafrika Liidule, AKV-ELi ministrite nõukogule, AKV-ELi parlamentaarsele ühisassambleele, ÜRO peasekretärile ning Kongo Demokraatliku Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika