Предложение за резолюция - B8-1313/2016Предложение за резолюция
B8-1313/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Демократична република Конго

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Роландас Паксас от името на групата EFDD

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1310/2016

Процедура : 2016/3001(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1313/2016
Внесени текстове :
B8-1313/2016
Приети текстове :

B8-1313/2016

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Демократична република Конго

(2016/3001(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции, и по-специално резолюциите от 23 юни 2016 г.[1], 10 март 2016 г.[2] и 9 юли 2015 г.[3],

–  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС от 15 юни 2016 г. относно положението в предизборния период и в областта на сигурността в Демократична република Конго,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Демократична република Конго от 17 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид изявлението на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 16 февруари 2016 г.,

–  като взе предвид изявленията на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията и на нейния говорител относно положението в Демократична република Конго,

–  като взе предвид изявленията на делегацията на ЕС в Демократична република Конго относно положението с правата на човека в страната, и по-специално тези от 23 ноември 2016 г. и от 24 август 2016 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията по света, приет от Съвета на Европейския съюз на 22 юни 2015 г.,

–  като взе предвид заключенията относно Демократична република Конго на Световния доклад на „Хюман Райтс Уоч“ за 2016 г.,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно ДРК, и по-специално тази от 23 юни 2016 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на върховния комисар на ООН по правата на човека, публикуван на 27 юли 2015 г., относно положението с правата на човека и дейностите на Съвместната служба на ООН за правата на човека в Демократична република Конго,

–  като взе предвид изявлението на прокурора на Международния наказателен съд от 23 септември 2016 г.,

–  като взе предвид речта относно състоянието на нацията, произнесена от президента Кабила на 15 ноември 2016 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство от Котону, подписано през юни 2000 г.,

–  като взе предвид Конституцията на Демократична република Конго, и по-специално членове 22, 23, 24 и 25 от нея,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Джоузеф Кабила е президент на ДРК от 2001 г. насам;

Б.  като има предвид, че според Конституцията на ДРК президентът може да бъде избиран най-много за два мандата, а г-н Кабила трябва да напусне поста си през декември 2016 г. в края на втория си мандат;

В.  като има предвид, че мобилизацията от страна на гражданското общество през 2015 г. предотврати първия опит за изменение на конституцията на ДРК, целящ да се позволи на президента Кабила да се кандидатира за трети мандат;

Г.  като има предвид, че с решение от 17 октомври 2016 г., с което завърши един неприобщаващ политически диалог, изборите се отложиха за април 2018 г. след официалните изявления от президента Кабила и членовете на неговата коалиция на мнозинството, според които изборите трябва да се отложат;

Д.  като има предвид, че се твърди, че това отлагане е поради необходимостта да се актуализират избирателните списъци и прекомерните разходи за организиране на изборите, които според Независимата национална избирателна комисия (ННИК) ще са 1,8 милиарда щатски долара;

Е.  като има предвид, че Европейският парламент вече осъди това положение и изглежда президентът Кабила и неговото правителство се опитват да използват административни и технически средства, за да забавят изборите и да осигурят оставането му на власт след края на конституционния мандат;

Ж.  като има предвид, че през юни 2014 г. ЕС изпрати в ДРК мисия за последващи действия след наблюдението на изборите, която изтъкна необходимостта да се осигурят актуализирани избирателни списъци, справедлива система за решаване на изборни спорове, лоялна конкуренция между кандидатите, по-голяма защита на обществените свободи и борба срещу безнаказаността;

З.  като има предвид, че опитът за промяна на конституцията и отлагането на изборите причиниха нарастващо политическо напрежение, вълнения и насилие из цялата страна;

И.  като има предвид, че през последните няколко месеца положението с правата на човека и свободата на изразяване на мнение и на събранията в страната се влоши, както многократно се съобщаваше от правозащитни групи, които насочват вниманието към насилствените репресии срещу мирни демонстранти, журналисти, политически лидери и други лица, които се противопоставят на опитите да се даде възможност президентът Кабила да остане на власт и след конституционно установения предел от два мандата;

Й.  като има предвид, че на 16 февруари 2016 г. групи на гражданското общество организираха национална стачка („ville morte“), за да протестират срещу отлагането на предстоящите президентски избори и риска от изборни измами; като има предвид, че същия ден и във връзка с горепосочената национална стачка органите на ДРК задържаха произволно няколко младежки активисти и поне 30 поддръжници на политическата опозиция, членове на гражданското движение „Борба за промяна“ („La Lutte pour le Changement“ или LUCHA), които бяха разпитвани без достъп до адвокат и в някои случаи бяха ранени през периода на задържането;

К.  като има предвид по-специално, че се съобщава за над 30 убити по време на демонстрациите на 19 и 20 септември 2016 г. в Киншаса и за много други изчезнали, а членове на движението LUCHA все още са незаконно задържани в Гома;

Л.  като има предвид, че правителствени длъжностни лица са блокирали свободата на словото, като са затворили медии като RFI и Радио „Окапи“, специално насочвайки се към тези медии, които излъчват съобщения за протестите;

М.  като има предвид, че следващите президентски и парламентарни избори и тяхното мирно, прозрачно и своевременно провеждане са от решаващо значение;

Н.  като има предвид, че опозицията се изказа в подкрепа на потенциален преходен период, който включва и президента Кабила, стига да се зачитат конституционните гаранции, не се променя конституцията и г-н Кабила не е кандидат в следващите избори;

1.  изразява дълбока загриженост предвид все по-нестабилното положение в Демократична република Конго в условията на напрегнатата и несигурна предизборна обстановка и отново потвърждава първостепенната отговорност на органите на ДРК за надлежното провеждане на изборите;

2.  отново изразява дълбоката си загриженост във връзка с положението в източната част на страната;

3.  припомня, че ДРК има ангажимент в рамките на Споразумението от Котону да зачита демокрацията и правата на човека, включително свободата на изразяване на мнение, свободата на събранията, свободата на печата и принципите на правовата държава;

4.  подчертава, че политическата криза в ДРК може да бъде решена само чрез изричен публичен ангажимент на всички заинтересовани лица за спазване на настоящата конституция – по-специално що се отнася до ограничаването на президентските мандати – и чрез приобщаващ, безпристрастен и прозрачен политически диалог по същество;

5.  изразява загриженост от неуспеха на диалога, воден с органите на ДРК в рамките на член 8 от Споразумението от Котону с цел да се получат окончателни разяснения относно изборния процес; настоятелно призовава ЕС незабавно да стартира процедура по член 96 от Споразумението и да приеме целенасочени санкции срещу висшите длъжностни лица, служители от сигурността и разузнаването и военнослужещи от въоръжените сили, отговорни за насилствените репресии срещу демонстрациите и за политическата безизходица, която възпрепятства мирното и съобразено с конституцията предаване на властта;

6.  повтаря загрижеността си от решението на ННИК и припомня, че тя следва да е безпристрастна и приобщаваща институция с достатъчно ресурси;

7.  изразява съжаление за загубата на човешки живот по време на демонстрациите през последните няколко месеца и решително осъжда всяко използване на сила срещу мирни демонстранти, членове на опозицията, защитници на правата на човека и журналисти;

8.  решително осъжда забраната на мирните демонстрации, сплашването и тормоза на опозицията, гражданското общество и медиите като актове, съставляващи нарушения на правата на човека и пречки за подготовката на мирен и демократичен преход;

9.  осъжда големия брой арести след събитията от 19 и 20 септември 2016 г., които пораждат сериозни опасения относно спазването на правните процедури и волята да се гарантира независимо правосъдие;

10.  припомня, че първостепенната отговорност на силите за сигурност е да поддържат обществения ред, като същевременно гарантират зачитането на основните свободи;

11.  настоятелно призовава правителството на ДРК да постигне допълнителен напредък в демократизацията на страната и за целта активно да се опира на препоръките, включени в окончателния доклад на мисията на ЕС за наблюдение на изборите през 2011 г. и в доклада на мисията за последващи действия, проведена през 2014 г.; отправя искане до правителството да поеме ясен ангажимент да гарантира зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава и да прекрати всякакво използване на съдебната система като политически инструмент; призовава за независимо разследване, за да се определят бързо индивидуалните отговорности по отношение на горепосочените нарушения на правата на човека;

12.  призовава за освобождаване на всички политически затворници и прекратяване на наказателното преследване по политически причини срещу опозицията и гражданското общество, както и за реабилитиране на жертвите на политически присъди;

13.  изразява убеждение, че успешното и своевременно провеждане на изборите ще бъде решаващо за дългосрочната стабилност и развитието на страната и на целия регион; потвърждава, че изборите следва да се проведат в пълно съответствие с буквата и духа на Конституцията на ДРК и с принципите на Африканската харта за демокрация, избори и управление, която ДРК настоятелно се призовава да ратифицира незабавно;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на Съвета на министрите на АКТБ – ЕС, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на президента, министър-председателя и парламента на Демократична република Конго.