Návrh usnesení - B8-1313/2016Návrh usnesení
B8-1313/2016

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Demokratické republice Kongo

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1310/2016

Postup : 2016/3001(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-1313/2016
Předložené texty :
B8-1313/2016
Přijaté texty :

B8-1313/2016

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Demokratické republice Kongo

(2016/3001(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá dřívější usnesení, zejména na usnesení z 23. června 2016[1], 10. března 2016[2] a 9. července 2015[3],

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 15. června 2016 o předvolební a bezpečnostní situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 17. října 2016 o Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na prohlášení Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 16. února 2016,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyně Komise a její mluvčí o situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na prohlášení delegace EU v Demokratické republice Kongo o situaci v oblasti lidských práv v zemi a zejména prohlášení ze dne 23. listopadu 2016 a 24. srpna 2016,

–  s ohledem na výroční zprávu EU o lidských právech a demokracii ve světě přijatou Radou Evropské unie dne 22. června 2015,

–  s ohledem na světovou zprávu organizace Human Rights Watch 2016 o Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Demokratické republice Kongo a zejména rezoluci ze dne 23. června 2016,

–  s ohledem na výroční zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o stavu lidských práv, která byla zveřejněna dne 27. července 2015, a činnosti Společného úřadu OSN pro lidská práva v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na prohlášení žalobce Mezinárodního trestního soudu ze dne 23. září 2016,

–  s ohledem na projev o stavu národa přednesený prezidentem Kabilou dne 15. listopadu 2016,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na dohodu o partnerství z Cotonou podepsanou v červnu 2000,

–  s ohledem na ústavu Demokratické republiky Kongo, zejména na její články 22, 23, 24 a 25,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Joseph Kabila je prezidentem Demokratické republiky Kongo od roku 2001;

B.  vzhledem k tomu, že podle ústavy Demokratické republiky Kongo je mandát prezidenta omezen pouze na dvě volební období a Joseph Kabila má odstoupit v prosinci roku 2016 na konci svého druhého funkčního období;

C.  vzhledem k tomu, že mobilizace občanské společnosti v roce 2015 zabránila prvnímu pokusu o změnu ústavy Demokratické republiky Kongo, která by prezidentu Kabilovi umožnila usilovat o třetí funkční období;

D.  vzhledem k tomu, že rozhodnutím ze dne 17. října 2016, kterým se uzavřel neinkluzivní politický dialog, se příští volby odložily až do dubna roku 2018 v návaznosti na oficiální prohlášení prezidenta Kabily a členů jeho většinové koalice z posledních měsíců, podle nichž musí být volby odloženy;

E.  vzhledem k tomu, že k tomuto odkladu údajně došlo proto, že je třeba aktualizovat seznamy voličů, a také kvůli nadměrným nákladům na uspořádání voleb, které podle Nezávislé národní volební komise (CENI) dosahují 1,8 miliardy USD;

F.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament tuto situaci odsoudil, a zdá se, že prezident Kabila a jeho vláda se snaží využít správních a technických prostředků k odkladu voleb a zajištění, že zůstane u moci i po skončení ústavního mandátu;

G.  vzhledem k tomu, že EU v červnu roku 2014 vyslala do Demokratické republiky Kongo misi pro sledování průběhu voleb, která poukázala na skutečnost, že je třeba zajistit aktualizované seznamy voličů, spravedlivý systém pro řešení volebních sporů, spravedlivou soutěž mezi kandidáty, silnější ochranu veřejných svobod a boj proti beztrestnosti;

H.  vzhledem k tomu, že v důsledku pokusu o změnu ústavy a odložení voleb došlo k nárůstu politického napětí, nepokojům a násilí v celé zemi;

I.  vzhledem k tomu, že v posledních několika měsících se situace v oblasti lidských práv a svobody projevu a shromažďování v zemi zhoršila, jak opakovaně uvádějí organizace na ochranu lidských práv, které poukazují na násilné potlačování pokojných demonstrací, represe novinářů, politických vůdců a dalších osob, které se staví proti pokusům umožnit prezidentu Kabilovi setrvání u moci nad rámec ústavou stanovených dvou volebních období;

J.  vzhledem k tomu, že dne 16. února 2016 uspořádaly skupiny občanské společnosti celonárodní stávku („ville morte“) s cílem odsoudit odklad nadcházejících prezidentských voleb a riziko volebních podvodů; vzhledem k tomu, že ve stejný den a v souvislosti s touto celonárodní stávkou orgány Demokratické republiky Kongo svévolně zatkly několik mladých aktivistů a nejméně 30 podporovatelů politické opozice, členů občanského hnutí „Boj za změnu“ („La Lutte pour le Changement“ neboli LUCHA), kteří byli vyslýcháni bez přítomnosti advokáta a v několika případech byli ve vazbě i zraněni;

K.  vzhledem především k tomu, že ve dnech 19. a 20. září 2016 bylo údajně zabito během demonstrací v Kinshase více než 30 lidí a mnoho dalších zmizelo a že členové hnutí LUCHA jsou nadále nezákonně zadržováni v Gomě;

L.  vzhledem k tomu, že vládní představitelé brání svobodě projevu tím, že ukončili činnost sdělovacích prostředků, například RFI a Radio Okapi, přičemž se speciálně zaměřili na média informující o protestech;

M.  vzhledem ke klíčovému významu příštích prezidentských a parlamentních voleb a jejich poklidného, transparentního, hladkého a včasného průběhu;

N.  vzhledem k tomu, že opozice se vyjádřila ve prospěch možného přechodného období, které by zahrnovalo i prezidenta Kabilu, za předpokladu, že by byly dodrženy ústavní záruky a ústava nebyla změněna a Joseph Kabila nekandidoval v příštích volbách;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad stále nestabilnější situací v Demokratické republice Kongo v napjatém a nejistém předvolebním čase a znovu potvrzuje prvořadou zodpovědnost orgánů Demokratické republiky Kongo řádně uspořádat volby;

2.  opakuje své hluboké znepokojení situací na východě země;

3.  připomíná, že Demokratická republika Kongo se v rámci dohody z Cotonou zavázala dodržovat demokracii a lidská práva, včetně svobody projevu, svobody shromažďování, svobody tisku a zásad právního státu;

4.  zdůrazňuje, že politickou krizi v zemi lze vyřešit jedině prostřednictvím výslovného veřejného závazku zúčastněných stran dodržovat platnou ústavu, zejména pokud jde o omezení počtu volebních období v prezidentské funkci, a prostřednictvím věcného, inkluzivního, nestranného a transparentního politického dialogu;

5.  je znepokojen selháním dialogu s orgány Demokratické republiky Kongo vedeného podle článku 8 dohody z Cotonou s cílem získat definitivní vyjasnění týkající se volebního procesu; naléhavě vybízí EU, aby okamžitě zahájila postup podle článku 96 této dohody a přijala cílené sankce proti vysokým úředníkům, bezpečnostním a zpravodajským úředníkům a agentům ozbrojených sil zodpovědným za násilné potlačení demonstrací a za patovou politickou situaci, která brání poklidnému a ústavnímu předání moci;

6.  opakuje svoji obavu z rozhodnutí přijatého komisí CENI a připomíná, že by měla být nestrannou a inkluzivní institucí a mít k dispozici dostatečné zdroje;

7.  vyjadřuje politování nad životy ztracenými během demonstrací posledních měsíců a silně odsuzuje používání jakékoliv síly proti pokojným demonstrujícím, představitelům opozice, obráncům lidských práv a novinářům;

8.  silně odsuzuje zákaz pokojných demonstrací a zastrašování a obtěžování opozice, občanské společnosti a médií, které představuje porušování lidských práv a brání přípravě poklidného a demokratického předání moci;

9.  odsuzuje rozsáhlou vlnu zatýkání, která následovala po událostech z 19. a 20. září a která vyvolává závažné obavy, pokud jde o dodržování právních postupů a vůli zaručit nezávislou činnost soudů;

10.  připomíná, že za zachování veřejného pořádku při současném respektování základních svobod jsou primárně odpovědné bezpečnostní síly;

11.  naléhavě žádá vládu Demokratické republiky Kongo, aby učinila další pokrok v demokratizaci země a za tím účelem aktivně vycházela z doporučení závěrečné zprávy mise EU pro sledování průběhu voleb z roku 2011 a zprávy následné mise z roku 2014; žádá vládu, aby přijala jasný závazek na zajištění dodržování lidských práv a zásad právního státu a ukončila využívání justičního systému jako politického nástroje; požaduje nezávislé vyšetřování s cílem urychleně určit jednotlivce zodpovědné za výše zmíněná porušování lidských práv;

12.  vyzývá k propuštění všech politických vězňů a k ukončení politicky motivovaného pronásledování zástupců opozice a občanské společnosti, jakož i k rehabilitaci osob, které se staly obětí politicky motivovaných soudních rozhodnutí;

13.  je přesvědčen, že úspěšné a včasné konání voleb bude zásadní pro dlouhodobou stabilitu a rozvoj země a celého regionu; potvrzuje, že volby by měly být uspořádány v plném souladu s literou a duchem ústavy Demokratické republiky Kongo a v souladu se zásadami Africké charty pro demokracii, volby a správu věcí veřejných, kterou by měla Demokratická republika Kongo bezodkladně ratifikovat;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, Radě ministrů AKT-EU, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva a prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu Demokratické republiky Kongo.