Forslag til beslutning - B8-1313/2016Forslag til beslutning
B8-1313/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Den Demokratiske Republik Congo

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1310/2016

Procedure : 2016/3001(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1313/2016
Indgivne tekster :
B8-1313/2016
Vedtagne tekster :

B8‑1313/2016

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Den Demokratiske Republik Congo

(2016/3001(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo, navnlig af 17. juni 2016[1], 10. marts 2016[2] og 9. juli 2015[3],

–  der henviser til beslutningen fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU af 15. juni 2016 om situationen forud for valget og sikkerhedssituation i DRC,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 17. oktober 2016 om Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til erklæringen fra EU-Udenrigstjenesten af 16. februar 2016,

–  der henviser til udtalelserne fra EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og dennes repræsentant om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–   der henviser til erklæringerne fra EU’s delegation til Den Demokratiske Republik Congo om menneskerettighedssituationen i landet, navnlig erklæringen af 23. november 2016 og 24. august 2016,

–  der henviser til Den Europæiske Unions årsberetning om menneskerettigheder og demokrati, som blev vedtaget af Rådet den 22. juni 2015,

–  der henviser til Human Rights Watch 2016-rapport om Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Den Demokratiske Republik Congo, navnlig resolutionen af 23. juni 2016,

–  der henviser til årsberetningen fra FN's Højkommissær for Menneskerettigheder, der blev offentliggjort den 27. juli 2015, om menneskerettighedssituationen og de aktiviteter, der gennemføres af FN's fælles kontor for menneskerettigheder i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til erklæring af 23. september 2016 fra anklageren ved Den Internationale Straffedomstol,

–  der henviser til Præsident Kabilas discours sur l’Etat de la Nation (tale om nationens tilstand),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til Cotonou-partnerskabsaftalen, der blev undertegnet i juni 2000,

–  der henviser til Den Demokratiske Republik Congos forfatning, særlig artikel 22, 23, 24 og 25,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123,

A.  der henviser til, at Joseph Kabila har været præsident for DRC siden 2001;

B.  der henviser til, at præsidentens mandat i henhold til DRC's forfatning er begrænset til to valgperioder, og at Kabila forventes at træde tilbage i december 2016 ved udløbet af hans anden embedsperiode;

C.  der henviser til, at mobiliseringen af civilsamfundet i 2015 forhindrede et første forsøg på at ændre DRC's forfatning med henblik på at give præsident Joseph Kabila mulighed for at stille op til en tredje periode;

D.  der henviser til, at valgdatoen blev udsat indtil april 2018 med en afgørelse af 17. oktober 2016 som afslutning på den ikkeinklusive politiske dialog, som følge af de officielle erklæringer, der er blevet fremsat i løbet af de seneste måneder af præsident Kabila og medlemmer af hans flertalskoalition, om at valget måtte udskydes;

E.  der henviser til, at denne udsættelse angiveligt skyldes behovet for at ajourføre stemmelisterne og de uforholdsmæssigt store udgifter til tilrettelæggelse af valget, som den uafhængige nationale valgkommission (CENI) påstår vil være på 1,8 mia. USD;

F.  der henviser til, at Europaparlamentet allerede har fordømt situationen, og at det ser ud som om præsident Kabila og hans regering forsøger at bruge administrative og tekniske midler til at forsinke valget og blive ved magten efter udløbet af det forfatningsmæssige mandat,

G.  der henviser til, at EU i juni 2014 sendte en opfølgende valgmission til DRC, som pegede på nødvendigheden af at sikre en ajourføring af valglisten, en retfærdig voldgiftsordning for valgtvister, fair konkurrence mellem kandidaterne, skærpet beskyttelse af borgerrettighederne og bekæmpelse af straffrihed;

H.  der henviser til, at forsøget på at ændre forfatningen og forsinke valget har forårsaget voksende politiske spændinger, uroligheder og vold i hele landet;

I.  der henviser til, at situationen med hensyn til menneskerettigheder og ytrings- og forsamlingsfriheden i landet er forværret i de seneste måneder som gentagne gange rapporteret af menneskerettighedsorganisationer, som har henledt opmærksomheden på den voldelige undertrykkelse af fredelige demonstranter, journalister, politiske ledere og andre, der modsætter sig forsøg på at give præsident Joseph Kabila muligheden for at forblive ved magten ud over den forfatningsmæssigt fastsatte grænse på to valgperioder;

J.  der henviser til, at civilsamfundsgrupper den 16. februar 2016 organiserede en landsdækkende strejke (ville morte) for at protestere mod en udsættelse af og eventuel svindel i forbindelse med det kommende præsidentvalg; der henviser til, at myndighederne i RDC samme dag og i forbindelse med nævnte nationale strejke vilkårligt anholdt en række unge aktivister og mindst 30 politiske oppositionstilhængere, som er medlemmer af borgerbevægelsen "kampen for forandring" (La lutte pour le changement, LUCHA), som blev forhørt uden adgang til juridisk bistand, og at nogle af dem blev såret under anholdelsen;

K.  der navnlig henviser til, at mere end 30 personer angiveligt blev dræbt under demonstrationer den 19. og 20. september 2016 i Kinshasa, og at mange flere forsvandt, samt at medlemmer af LUCHA-bevægelsen stadig blive ulovligt tilbageholdt i Goma;

L.  der henviser til, at regeringsembedsmænd har blokeret ytringsfriheden ved at lukke medier såsom RFI og Radio Okapi, og specifikt er gået efter dem, der har formidlet oplysninger om protesterne;

M.  der henviser til, at det næste præsident- og parlamentsvalg og deres fredelige, gennemsigtige, smidige og rettidige gennemførelse er af afgørende betydning;

N.  der henviser til, at oppositionen har udtalt sig til fordel for en potentiel overgangsperiode, der også omfatter præsident Kabila, så længe de forfatningsmæssige garantier respekteres, forfatningen ikke ændres og Kabila ikke stiller op ved det næste valg;

1.  er alvorligt bekymret over den stadig mere ustabile situation i Den Demokratiske Republik Congo i en spændt og usikker atmosfære forud for valget, og bekræfter, at det er DRC's myndigheder, der har det primære ansvar for at afholde valget;

2.  gentager sin alvorlige bekymring over situationen i den sydlige del af landet;

3.  minder om, at Den Demokratiske Republik Congo i henhold til Cotonouaftalen er forpligtet til at respektere demokratiske rettigheder og menneskerettigheder, herunder ytringsfriheden, forsamlingsfriheden, pressefriheden og retsstatsprincipperne;

4.  understreger, at den politiske krise i DRC kun kan løses gennem et offentligt og udtrykkeligt tilsagn fra alle aktører om at respektere den nuværende forfatning – navnlig hvad angår begrænsningen på antallet af præsidentperioder – og gennem en omfattende, inklusiv, upartisk og gennemsigtig politisk dialog;

5.  er bekymret over den manglende dialog med de congolesiske myndigheder inden for rammerne af artikel 8 i Cotonouaftalen med det formål at opnå en endelig afklaring af valgprocessen og opfordrer indtrængende EU til straks at indlede procedurer i henhold til artikel 96 i Cotonouaftalen samt vedtage målrettede sanktioner rettet mod ledende personer og sikkerheds- og efterretningsagenter og personer fra de væbnede styrker, der er ansvarlige for den voldelige undertrykkelse af demonstrationerne og den politiske hårdknude, der forhindrer en fredelig og forfatningsmæssig magtoverdragelse;

6.  gentager sin bekymring over den beslutning, der blev truffet af den uafhængige nationale valgkommission, og minder om, at den bør være en neutral og rummelig institution, der råder over tilstrækkelige ressourcer;

7.  beklager tabet af menneskeliv under demonstrationerne i de seneste måneder og fordømmer på det kraftigste enhver anvendelse af magt mod fredelige demonstranter, oppositionen, menneskerettighedsforkæmpere og journalister;

8.  fordømmer kraftigt forbuddet mod fredelige demonstrationer og intimideringen og chikanen af oppositionen, civilsamfundet og medierne som krænkelser af menneskerettighederne og forhindringer for forberedelsen af en fredelig og demokratisk overgang;

9.  fordømmer det store antal anholdelser i forlængelse af begivenhederne den 19. og 20. september, som giver anledning til alvorlige bekymringer med hensyn til overholdelse af de retlige procedurer og viljen til at sikre et uafhængigt retsvæsen;

10.  minder om, at det er sikkerhedsstyrkernes primære ansvar at opretholde lov og orden og samtidig sikre respekten for de grundlæggende frihedsrettigheder;

11.  opfordrer indtrængende regeringen i DRC til at gøre yderligere fremskridt i demokratiseringen af landet og med henblik herpå at bygge videre på de anbefalinger, der er indeholdt i den endelig rapport fra EU's valgobservationsmission i 2011 og i rapporten om den opfølgende valgmission, der fandt sted i 2014; anmoder om et klart tilsagn om at sikre, at menneskerettighederne og retsstatsprincippet overholdes og at enhver brug af retssystemet som et politisk redskab ophører; opfordrer til en uafhængig undersøgelse til hurtigt at fastlægge de enkelte ansvarsområder med hensyn til nævnte krænkelser af menneskerettighederne;

12.  opfordrer til løsladelse af alle politiske fanger og til, at der sættes en stopper for politisk begrundede retsforfølgelser af oppositionen og civilsamfundet, samt til rehabilitering af personer, der er blevet ofre for politisk motiverede domme; mener, at forbuddet mod fredelige demonstrationer samt intimideringen og chikanen af oppositionen, civilsamfundet og medierne udgør hindringer for forberedelsen af en fredelig og demokratisk overgang.

13.  er overbevist om, at stabiliteten på lang sigt samt udviklingen af landet og hele regionen afhænger af, at valget afvikles rettidigt og på ordentlig vis; fastholder, at valget bør afvikles i fuld overensstemmelse med både bogstav og ånd i den congolesiske forfatning af 2006 og i overensstemmelse med principperne i det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse, som DRC indtrængende opfordres til at ratificere snarest muligt;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Europa-Kommissionen, Rådet, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, AVS-EU-Ministerrådet, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og præsidenten, premierministeren og parlamentet i Den Demokratiske Republik Congo.