Πρόταση ψηφίσματος - B8-1313/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1313/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1310/2016

Διαδικασία : 2016/3001(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1313/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1313/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1313/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

(2016/3001(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως δε εκείνα της 23 Ιουνίου 2016[1], της 10ης Μαρτίου 2016[2] και της 9ης Ιουλίου 2015[3],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προεκλογική κατάσταση και την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) της 16ης Φεβρουαρίου2016,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, και της εκπροσώπου της, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, και ιδίως τις δηλώσεις της 23ης Νοεμβρίου 2016 και της 24ης Αυγούστου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του έτους 2016 σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη ΛΔΚ, και ιδίως την απόφαση της 23ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δραστηριότητες της Κοινής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Εισαγγελέως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, της 23 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου Kabila στις 15 Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση του έθνους,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου του 1981,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού που υπογράφηκε τον Ιούνιο 2000,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, και ιδίως τα άρθρα 22, 23, 24 και 25,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Joseph Kabila είναι Πρόεδρος της ΛΔΚ από το 2001·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα της ΛΔΚ, η εντολή του Προέδρου περιορίζεται σε δύο θητείες, και ότι ο κ. Kabila θα πρέπει να παραιτηθεί το Δεκέμβριο 2016, στο πέρας της δεύτερης θητείας του·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, εμπόδισε, το 2015, την πρώτη απόπειρα τροποποίησης του Συντάγματος της ΛΔΚ με σκοπό να επιτραπεί στον Προέδρο Kabila να θέσει υποψηφιότητα για μια τρίτη θητεία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με μια απόφαση, που ελήφθη στις 17 Οκτωβρίου 2016 μετά από πολιτικό διάλογο στον οποίο δεν συμμετείχαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, έχουν αναβληθεί οι επόμενες εκλογές έως τον Απρίλιο 2018, ύστερα από τις επίσημες δηλώσεις των τελευταίων μηνών του προέδρου Kabila και μελών του πλειοψηφικού συνασπισμού του, σύμφωνα με τις οποίες οι εκλογές πρέπει να αναβληθούν·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναβολή αυτή φέρεται ότι οφείλεται στην ανάγκη επικαιροποίησης των εκλογικών καταλόγων και στο υπερβολικό κόστος της διοργάνωσης των εκλογών, το οποίο ανέρχεται, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Εθνική Εκλογική Επιτροπή (CENI) σε 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη καταδικάσει την κατάσταση αυτή, και ότι φαίνεται ότι ο Πρόεδρος Kabila και η κυβέρνησή του επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν διοικητικά και τεχνικά μέσα για να καθυστερήσουν τις εκλογές και να διασφαλίσουν ότι ο κ. Kabila θα παραμείνει στην εξουσία μετά το πέρας της συνταγματικής του θητείας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο 2014 η ΕΕ έστειλε αποστολή μετεκλογικής παρακολούθησης στη ΛΔΚ, η οποία επεσήμανε την ανάγκη να εξασφαλιστούν επικαιροποιημένοι εκλογικοί κατάλογοι, ένα δίκαιο σύστημα επίλυσης εκλογικών διαφορών, ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων, η ενίσχυση της προστασίας των πολιτικών ελευθεριών, καθώς και η καταπολέμηση της ατιμωρησίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόπειρα τροποποίησης του Συντάγματος και η αναβολή των εκλογών έχουν προκαλέσει αυξανόμενη πολιτική ένταση, αναταραχές και βία σε ολόκληρη τη χώρα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους μήνες η κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στη χώρα έχει επιδεινωθεί, όπως έχει επανειλημμένως αναφερθεί από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες έχουν επιστήσει την προσοχή σε βίαιες πράξεις καταστολής κατά ειρηνικών διαδηλωτών, δημοσιογράφων, πολιτικών ηγετών και όσων αντιτίθενται στις απόπειρες του Προέδρου Kabila να παραμείνει στην εξουσία μετά το προβλεπόμενο από το Σύνταγμα όριο των δύο θητειών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Φεβρουαρίου 2016 ομάδες της κοινωνίας των πολιτών διοργάνωσαν εθνική απεργία (‘ville morte’) για να καταγγείλουν την αναβολή των επικείμενων προεδρικών εκλογών και τους κινδύνους εκλογικής νοθείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, την ίδια ημέρα και σε συνάρτηση με την εν λόγω εθνική απεργία, οι αρχές της ΛΔΚ συνέλαβαν αυθαίρετα αρκετούς νεαρούς ακτιβιστές και τουλάχιστον 30 οπαδούς της αντιπολίτευσης, μέλη του κινήματος πολιτών «Αγώνας για αλλαγή» («La lutte pour le changement» ήτοι LUCHA), που ανακρίθηκαν χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο και που, σε ορισμένες περιπτώσεις, τραυματίστηκαν ενώ τελούσαν υπό κράτηση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας, ειδικότερα, υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τις διαδηλώσεις στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2016 στην Κινσάσα και πολλοί άλλοι εξαφανίστηκαν, ενώ μέλη του κινήματος LUCHA εξακολουθούν να κρατούνται παράνομα στην Γκόμα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έθεσαν τέρμα στην ελευθερία του λόγου διακόπτοντας τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης όπως το RFI και το Radio Okapi, στοχεύοντας ειδικά τις ειδήσεις σχετικά με τις διαδηλώσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επόμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές και η ειρηνική, διαφανής, ομαλή και έγκαιρη διενέργειά τους είναι ζωτικής σημασίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπολίτευση έχει ταχθεί υπέρ μιας ενδεχόμενης μεταβατικής περιόδου, με τη συμμετοχή του Προέδρου κ. Kabila επίσης, εφόσον τηρούνται οι συνταγματικές εγγυήσεις, δεν τροποποιείται το Σύνταγμα και ο κ. Kabila δεν είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την εντεινόμενη αστάθεια στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σε ένα τεταμένο και αβέβαιο προεκλογικό πλαίσιο, και επιβεβαιώνει την πρωταρχική ευθύνη των αρχών της ΛΔΚ ως προς τη δέουσα διεξαγωγή των εκλογών·

2.  επαναλαμβάνει τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση στο ανατολικό τμήμα της χώρας·

3.  υπενθυμίζει τη δέσμευση που έχει αναλάβει η ΛΔΚ βάσει της Συμφωνίας του Κοτονού για σεβασμό της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, της ελευθερίας του Τύπου και των αρχών του κράτους δικαίου·

4.  τονίζει ότι η πολιτική κρίση της ΛΔΚ μπορεί να επιλυθεί μόνον εφόσον όλα τα μέρη δεσμευθούν από κοινού και κατηγορηματικά να σεβαστούν το Σύνταγμα, ιδίως όσον αφορά τον περιορισμό των προεδρικών εντολών καθώς και με ουσιαστικό, ανοικτό σε όλους, αμερόληπτο και διαφανή πολιτικό διάλογο·

5.  παροτρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εντείνουν το διάλογο με τις αρχές της ΛΔΚ στο πλαίσιο του άρθρου 8 του Συμφωνίας του Κοτονού, με στόχο να δοθούν οριστικές διευκρινίσεις σχετικά με την εκλογική διαδικασία· παροτρύνει την ΕΕ να δρομολογήσει χωρίς αναβολή τη διαδικασία δυνάμει του άρθρο 96 της συμφωνίας και να εγκρίνει στοχευμένες κυρώσεις σε βάρος των ανώτερων υπαλλήλων, των υπαλλήλων των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που ευθύνονται για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων και το πολιτικό αδιέξοδο που εμποδίζει μια ειρηνική και σύμφωνα με το Σύνταγμα μεταβίβαση της εξουσίας·

6.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για την απόφαση που έλαβε η Ανεξάρτητη Εθνική Εκλογική Επιτροπή (CENI), και υπενθυμίζει ότι πρέπει να αποτελεί αμερόληπτο και συμμετοχικό θεσμό με επαρκείς πόρους·

7.  εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών κατά τις διαδηλώσεις των τελευταίων μηνών, και καταδικάζει απερίφραστα κάθε χρήση βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, μελών της αντιπολίτευσης, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων·

8.  καταδικάζει έντονα την απαγόρευση των ειρηνικών διαδηλώσεων και τον εκφοβισμό και παρενόχληση της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης, καθότι αποτελούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπόδια για την προετοιμασία της ειρηνικής και δημοκρατικής μετάβασης·

9.  καταδικάζει τις πολυάριθμες συλλήψεις που ακολούθησαν τα γεγονότα της 19ης και 20ής Σεπτεμβρίου 2016 και προκαλούν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την τήρηση των νομίμων διαδικασιών και τη βούληση να εξασφαλισθεί ανεξάρτητη δικαιοσύνη.

10.  υπενθυμίζει την πρωταρχική ευθύνη των δυνάμεων ασφαλείας να διαφυλάσσουν τη δημόσια τάξη, εξασφαλίζοντας παράλληλα το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών·

11.  προτρέπει την κυβέρνηση της ΛΔΚ να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στον εκδημοκρατισμό της χώρας και, για τον σκοπό αυτό, να αξιοποιήσει ενεργά τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση του 2011 της αποστολής παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ και στην έκθεση της αποστολής παρακολούθησης του 2014· καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει σαφή δέσμευση ότι θα διασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου και θα παύσει κάθε χρήση του δικαστικού συστήματος ως πολιτικού εργαλείου· ζητεί να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθούν σύντομα οι ατομικές ευθύνες για τις προαναφερθείσες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

12.  ζητεί να αφεθούν χωρίς αναβολή ελεύθεροι όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι και να τεθεί τέρμα στις δικαστικές διώξεις με πολιτικά κίνητρα κατά της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και να αποκατασταθούν τα θύματα βασισμένων σε πολιτικά κίνητρα δικαστικών αποφάσεων·

13.  είναι πεπεισμένο ότι η επιτυχής και έγκαιρη διεξαγωγή των εκλογών θα έχει καθοριστική σημασία για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ανάπτυξη της χώρας και ολόκληρης της περιοχής· υποστηρίζει ότι οι εκλογές πρέπει να διεξαχθούν σε πλήρη συμμόρφωση με το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος της ΛΔΚ και σύμφωνα με τις αρχές του Αφρικανικού Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση, τον οποίο καλείται η ΛΔΚ να επικυρώσει χωρίς καθυστέρηση·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Αφρικανική Ένωση, στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.