Resolutsiooni ettepanek - B8-1313/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-1313/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1310/2016

Menetlus : 2016/3001(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-1313/2016
Esitatud tekstid :
B8-1313/2016
Vastuvõetud tekstid :

B8-1313/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis

(2016/3001(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eriti 23. juuni 2016. aasta[1], 10. märtsi 2016. aasta[2] ja 9. juuli 2015. aasta[3] resolutsioone,

–  võttes arvesse AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee 15. juuni 2016. aasta resolutsiooni valimiseelse ja julgeolekuolukorra kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse nõukogu 17. oktoobri 2016. aasta järeldusi Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse 16. veebruari 2016. aasta avaldust,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning tema pressiesindaja avaldusi olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis,

–  võttes arvesse Kongo Demokraatlikku Vabariiki nimetatud ELi delegatsiooni avaldusi inimõiguste olukorra kohta riigis, eriti 23. novembri 2016. aasta ja 24. augusti 2016. aasta avaldusi,

–  võttes arvesse ELi aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas, mille Euroopa Liidu Nõukogu võttis vastu 22. juunil 2015,

–  võttes arvesse organisatsiooni Human Rights Watch 2016. aasta ülemaailmset aruannet Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta, eelkõige 23. juuni 2016. aasta resolutsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 27. juulil 2015 avaldatud aruannet inimõiguste olukorra ja ÜRO ühise inimõiguste büroo tegevuse kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuröri 23. septembri 2016. aasta avaldust,

–  võttes arvesse president Kabila 15. novembril 2016 peetud kõnet rahva olukorra kohta,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 1981. aasta juunis vastu võetud inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse 2000. aasta juunis allkirjastatud Cotonou partnerluslepingut,

–  võttes arvesse Kongo Demokraatliku Vabariigi põhiseadust ning eriti selle artikleid 22, 23, 24 ja 25,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Joseph Kabila on olnud Kongo DV president alates 2001. aastast;

B.  arvestades, et põhiseaduse kohaselt on Kongo DV presidendi volitused piiratud kahe ametiajaga ning hr Kabila peaks ametist lahkuma 2016. aasta detsembris, kui lõpeb tema teine ametiaeg;

C.  arvestades, et kodanikuühiskonna mobiliseerimine aitas 2015. aastal hoida ära esimese katse muuta Kongo DV põhiseadust, et võimaldada president Kabilal kandideerida kolmandaks ametiajaks;

D.  arvestades, et mittekaasava poliitilise dialoogi lõpetuseks 17. oktoobril 2016 tehtud otsusega lükati järgmised valimised edasi 2018. aasta aprillini, kuna president Kabila ja tema enamuskoalitsiooni liikmed olid viimastel kuudel teinud ametlikke avaldusi, mille kohaselt on valimised vaja edasi lükata;

E.  arvestades, et edasilükkamine on väidetavalt vajalik valijanimekirjade ajakohastamiseks ja valimiste korraldamisega seotud liiga suurte kulude tõttu, mis sõltumatu riikliku valimiskomisjoni väitel ulatuvad 1,8 miljardi USA dollarini;

F.  arvestades, et Euroopa Parlament on juba selle olukorra hukka mõistnud ning et näib, et president Kabila ja tema valitsus püüavad kasutada haldus- ja tehnilisi vahendeid valimistega viivitamiseks ning tema võimule jäämise tagamiseks ka pärast tema põhiseadusest tuleneva ametiaja kestuse lõppu;

G.  arvestades, et 2014. aasta juunis saatis EL Kongo DVsse valimiste järelmissiooni, mis juhtis tähelepanu vajadusele tagada ajakohastatud valijanimekirjad, valimistega seotud vaidluste õiglase lahendamise süsteem, aus konkurents kandidaatide vahel, kodanikuvabaduste tugevam kaitse ja võitlus karistamatuse vastu;

H.  arvestades, et põhiseaduse muutmise katse ja valimiste edasilükkamine on põhjustanud kogu riigis üha kasvavaid poliitilisi pingeid, rahutusi ja vägivalda;

I.  arvestades, et viimasel paaril kuul on olukord inimõiguste ning väljendus- ja kogunemisvabadusega seoses riigis halvenenud, nagu on korduvalt teatanud inimõigusorganisatsioonid, kes on juhtinud tähelepanu vägivaldsetele repressioonidele rahumeelsete meeleavaldajate, ajakirjanike, poliitiliste liidrite ja muude isikute suhtes, kes avaldavad vastuseisu püüetele võimaldada president Kabilal jääda võimule ka pärast põhiseaduses ette nähtud kahekordse ametiaja piiri ületamist;

J.  arvestades, et kodanikuühiskonna rühmad organiseerisid 16. veebruaril 2016 üleriigilise streigi („ville morte“), et mõista hukka eelseisvate presidendivalimiste edasilükkamine ja valimispettuse risk; arvestades, et samal päeval ja eespool mainitud üleriigilise streigiga seoses vahistasid Kongo DV ametivõimud meelevaldselt mitmeid noorsooaktiviste ja vähemalt 30 poliitilise opositsiooni toetajat, muutusi nõudva kodanikuliikumise („La Lutte pour le Changement“ – LUCHA) liiget, keda kuulati üle ilma advokaadi kasutamiseta ja kes mõnel juhul said kinnipidamise ajal vigastada;

K.  arvestades ennekõike seda, et Kinshasas 19. ja 20. septembril 2016 toimunud meeleavalduste käigus sai teadete kohaselt rohkem kui 30 inimest surma ja paljud jäid kadunuks, samas kui LUCHA-liikumise liikmeid hoitakse Gomas endiselt ebaseaduslikult kinni;

L.  arvestades, et valitsusametnikud on selliste meediakanalite nagu RFI ja Radio Okapi sulgemisega blokeerinud sõnavabaduse, olles konkreetselt keskendunud proteste kajastavatele meediakanalitele;

M.  arvestades, et järgmised presidendi- ja parlamendivalimised ning nende rahumeelne, läbipaistev ja õigeaegne läbiviimine on otsustava tähtsusega;

N.  arvestades, et opositsioon on avaldanud toetust üleminekuperioodile, millesse kaasatakse ka president Kabila, kui järgitakse põhiseaduslikke garantiisid, ei muudeta põhiseadust ja hr Kabila ei kandideeri järgmistel valimistel;

1.  on sügavalt mures üha ebastabiilsema olukorra pärast Kongo Demokraatlikus Vabariigis pingelisel ja ebakindlal valimiseelsel perioodil ning kinnitab, et põhivastutus valimiste nõuetekohase korraldamise eest on Kongo DV ametivõimudel;

2.  väljendab veel kord oma tõsist muret olukorra pärast riigi idaosas;

3.  tuletab meelde, et Kongo DV-l on Cotonou lepingu raames kohustus austada demokraatiat ja inimõigusi, sealhulgas väljendus-, kogunemis- ja meediavabadust, ning õigusriigi põhimõtteid;

4.  rõhutab, et Kongo DV poliitilise kriisi saab lahendada üksnes siis, kui kõik osalejad kohustuvad avalikult ja selgesõnaliselt austama praegust põhiseadust, eelkõige presidendi ametiaja piiramise osas, ning kui leiab aset sisuline, kaasav, erapooletu ja läbipaistev poliitiline dialoog;

5.  tunneb muret selle pärast, et Kongo DV ametivõimudega Cotonou lepingu artikli 8 raames peetud dialoog, et saada valimisprotsessi kohta lõplik selgus, on ebaõnnestunud; nõuab tungivalt, et EL käivitaks viivitamata Cotonou lepingu artikli 96 kohase menetluse ning kehtestaks sihipärased sanktsioonid kõrgemate ametnike, julgeoleku- ja luuretöötajate ning relvajõudude esindajate vastu, kes vastutavad meeleavalduste vägivaldse mahasurumise ja poliitilise ummikseisu eest, mis takistab võimu rahumeelset ja põhiseaduslikku üleandmist;

6.  väljendab veel kord muret sõltumatu riikliku valimiskomisjoni tehtud otsuse pärast ja tuletab meelde, et see peaks olema erapooletu ja kaasav organ, millele on antud piisavad ressursid;

7.  peab kahetsusväärseks, et viimasel paaril kuul toimunud meeleavaldused on nõudnud inimohvreid, ja mõistab kindlalt hukka igasuguse jõu kasutamise rahumeelsete meeleavaldajate, opositsiooniliikmete, inimõiguste kaitsjate ja ajakirjanike vastu;

8.  mõistab kindlalt hukka rahumeelsete meeleavalduste korraldamise keelamise ning opositsiooni, kodanikuühiskonna ja meedia hirmutamise ja tagakiusamise, millega rikutakse inimõigusi ning mis takistavad rahumeelse ja demokraatliku ülemineku ettevalmistamist;

9.  mõistab hukka 19. ja 20. septembri 2016. aasta sündmustele järgnenud arvukad vahistamised, mis tekitavad tõsist muret seoses õigusmenetluste järgimisega ja valmisolekuga tagada sõltumatu kohtusüsteem;

10.  tuletab meelde, et julgeolekujõudude peamine ülesanne on hoida avalikku korda, tagades samal ajal põhiõiguste austamise;

11.  nõuab tungivalt, et Kongo DV valitsus teeks täiendavaid edusamme riigi demokratiseerimisel ja tugineks selle saavutamiseks aktiivselt soovitustele, mis on esitatud 2011. aasta ELi valimisvaatlusmissiooni lõpparuandes ja 2014. aasta järelmissiooni aruandes; palub valitsusel selgelt pühenduda inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete austamise tagamisele ja loobuda kohtusüsteemi kasutamisest poliitilise vahendina; nõuab sõltumatut uurimist, et selgitada kiiresti välja eespool mainitud inimõiguste rikkumistega seotud individuaalne vastutus;

12.  nõuab kõigi poliitvangide vabastamist ning opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu poliitilistel põhjustel alustatud kohtumenetlustest loobumist, samuti poliitiliste kohtuotsuste ohvrite rehabiliteerimist;

13.  on veendunud, et valimiste edukas ja õigeaegne korraldamine on riigi ja kogu piirkonna pikaajalise stabiilsuse ja arengu seisukohast otsustava tähtsusega; kinnitab, et valimised tuleks korraldada Kongo DV põhiseaduse sätteid ja mõtet täielikult järgides ning kooskõlas põhimõtetega, mis sisalduvad demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartas, mille viivitamatut ratifitseerimist Kongo DV-lt tungivalt nõutakse;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, AKV-ELi ministrite nõukogule, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning Kongo Demokraatliku Vabariigi presidendile, peaministrile ja parlamendile.