Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-1313/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-1313/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje

28.11.2016 - (2016/3001(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1310/2016

Procedūra : 2016/3001(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-1313/2016
Pateikti tekstai :
B8-1313/2016
Priimti tekstai :

B8-1313/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje

(2016/3001(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas, ypač į 2016 m. birželio 23 d.[1], 2016 m. kovo 10 d.[2] ir 2015 m. liepos 9 d.[3] rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl padėties prieš rinkimus ir saugumo padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 17 d. Tarybos išvadas dėl Kongo Demokratinės Respublikos,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 16 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir jos atstovo spaudai pareiškimus dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į ES delegacijos Kongo Demokratinei Respublikai pareiškimus dėl žmogaus teisių padėties šalyje, ypač į 2016 m. lapkričio 23 d. ir 2016 m. rugpjūčio 24 d. pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į ES metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje, kurią 2015 m. birželio 22 d. priėmė Europos Sąjungos Taryba,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. Žmogaus teisių stebėsenos organizacijos pasaulinę ataskaitą dėl Kongo Demokratinės Respublikos,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl KDR, ypač į 2016 m. birželio 23 d. rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 27 d. paskelbtą JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties ir Jungtinių Tautų Jungtinio žmogaus teisių biuro veiklos Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroro 2016 m. rugsėjo 23 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į valstybės prezidento J. Kabilos 2016 m. lapkričio 15 d. pasakytą kalbą,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio mėn. pasirašytą Kotonu partnerystės susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Kongo Demokratinės Respublikos Konstituciją, ypač į jos 22, 23, 24 ir 25 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Joseph Kabila KDR prezidento pareigas eina nuo 2001 m.;

B.  kadangi pagal KDR Konstituciją prezidentas negali būti išrinktas daugiau kaip dviem kadencijoms, o J. Kabila, pasibaigus antrajai jo kadencijai, 2016 m. gruodžio mėn. turės užleisti šį postą;

C.  kadangi dėl pilietinės visuomenės mobilizacijos 2015 m. buvo užkirstas kelias pirmam bandymui pakeisti KDR Konstituciją taip, kad prezidentas J. Kabila galėtų būti išrinktas trečiai kadencijai;

D.  kadangi dėl 2016 m. spalio 17 d. sprendimo, kuriuo užbaigiamas neįtraukus politinis dialogas ir kuris buvo priimtas atsižvelgiant į pastarųjų mėnesių prezidento J. Kabilos ir jo koalicijos, turinčios daugumą, narių oficialius pareiškimus dėl rinkimų atidėjimo, kiti rinkimai atidėti iki 2018 m. balandžio mėn.;

E.  kadangi šie rinkimai tariamai atidėti dėl poreikio atnaujinti rinkėjų sąrašus ir dėl pernelyg didelių rinkimų organizavimo išlaidų, kurios, kaip teigia Nepriklausoma nacionalinė rinkimų komisija (NNRK), sudaro 1,8 mlrd. JAV dolerių;

F.  kadangi Europos Parlamentas jau pasmerkė šią padėtį ir atrodo, kad prezidentas J. Kabila ir jo vyriausybė bando pasinaudoti administracinėmis ir techninėmis priemonėmis, kad atidėtų rinkimus ir išlaikytų valdžią pasibaigus Konstitucijoje nustatytam įgaliojimų terminui;

G.  kadangi 2014 m. birželio mėn. ES į KDR išsiuntė tolesnę rinkimų stebėjimo misiją, kuri atkreipė dėmesį į poreikį užtikrinti rinkėjų sąrašų atnaujinimą, sąžiningą su rinkimais susijusių ginčų sprendimo sistemą, sąžiningą kandidatų konkurenciją, stipresnę piliečių laisvių apsaugą ir kovą su nebaudžiamumu;

H.  kadangi dėl bandymo pakeisti Konstituciją ir rinkimų atidėjimo visoje šalyje padidėjo politinė įtampa, padaugėjo neramumų ir smurto;

I.  kadangi per pastaruosius keletą mėnesių šalyje pablogėjo žmogaus teisių ir saviraiškos bei susirinkimo laisvių padėtis ir tai ne kartą patvirtino žmogaus teisių organizacijos, kurios atkreipė dėmesį į smurtines represijas prieš taikius demonstrantus, žurnalistus, politinius lyderius ir kitus asmenis, kurie prieštarauja bandymams leisti prezidentui J. Kabilai išlikti valdžioje pasibaigus Konstitucijoje nustatytam ne ilgesniam kaip dviejų kadencijų laikotarpiui;

J.  kadangi 2016 m. vasario 16 d. pilietinės visuomenės grupės surengė nacionalinį streiką (pranc. ville morte), kad pasmerktų artėjančių prezidento rinkimų atidėjimą ir sukčiavimo per rinkimus riziką; kadangi tą pačią dieną, atsižvelgdamos į pirmiau minėtą nacionalinį streiką, KDR valdžios institucijos savavališkai areštavo keletą jaunų aktyvistų ir ne mažiau kaip 30 politinių opozicijos rėmėjų, piliečių judėjimo „Kova už pokyčius“ (pranc. La Lutte pour le Changement arba LUCHA) narius, kurie buvo apklausti neleidžiant pasinaudoti advokato paslaugomis, o kai kuriais atvejais arešto metu buvo dar ir sužeisti;

K.  visų pirma, kadangi per 2016 m. rugsėjo 19 ir 20 d. Kinšasoje įvykusias demonstracijas buvo nužudyta daugiau nei 30 žmonių ir dar daug jų dingo, o LUCHA judėjimo nariai vis dar neteisėtai kalinami Gomoje;

L.  kadangi vyriausybės pareigūnai uždraudė žodžio laisvę uždarydami žiniasklaidos priemones, pvz., Radio France Internationale (RFI) ir Radio Okapi, ir visų pirma nusitaikė į tas žiniasklaidos priemones, kurios skleidė žinią apie protestus;

M.  kadangi labai svarbu, kad kiti prezidento ir parlamento rinkimai būtų taikūs, skaidrūs, sklandūs ir surengti laiku;

N.  kadangi opozicija pritaria galimam pereinamajam laikotarpiui, kuriame taip pat dalyvautų prezidentas J. Kabila, jeigu bus laikomasi konstitucinių garantijų, Konstitucija nebus keičiama, o J. Kabila nekandidatuos kituose rinkimuose;

1.  yra labai susirūpinęs, kad Kongo Demokratinėje Respublikoje, atsižvelgiant į įtampą ir neužtikrintumą dėl priešrinkiminės padėties, didėja nestabilumas, ir patvirtina, kad pareiga tinkamai surengti rinkimus priklauso KDR valdžios institucijoms;

2.  dar kartą išreiškia didelį susirūpinimą dėl padėties rytinėje šalies dalyje;

3.  primena, kad KDR pagal Kotonu susitarimą įsipareigojo gerbti demokratiją ir žmogaus teises, įskaitant saviraiškos laisvę, susirinkimų laisvę, spaudos laisvę ir teisinės valstybės principus;

4.  pažymi, kad politinė krizė KDR gali būti išspręsta tik visoms suinteresuotosioms šalims viešai ir aiškiai įsipareigojus laikytis galiojančios Konstitucijos, visų pirma kiek tai susiję su prezidento įgaliojimų apribojimu, taip pat pradėjus išsamų, įtraukų, nešališką ir skaidrų dialogą;

5.  nerimauja dėl nepavykusio dialogo su KDR valdžios institucijomis pagal Kotonu susitarimo 8 straipsnį, siekiant, kad būtų galutinai išaiškintas rinkimų procesas; primygtinai ragina ES nedelsiant pradėti susitarimo 96 straipsnyje nustatytą procedūrą ir vyresniesiems pareigūnams, saugumo ir žvalgybos pareigūnams ir ginkluotųjų pajėgų agentams, atsakingiems už smurtines represijas per demonstracijas ir politinę aklavietę, kurioje neįmanoma taikiai perduoti valdžios pagal Konstituciją, būtų nustatytos tikslinės sankcijos;

6.  pakartoja savo nerimą dėl NNRK priimto sprendimo ir primena, kad ši institucija turėtų būti nešališka ir įtrauki, be to, jai turėtų būti skiriami pakankami ištekliai;

7.  apgailestauja dėl per pastaruosius keletą mėnesių įvykusias demonstracijas prarastų gyvybių ir griežtai smerkia bet kokį jėgos naudojimą prieš taikius demonstrantus, opozicijos narius, žmogaus teisių gynėjus ir žurnalistus;

8.  griežtai smerkia draudimą rengti taikias demonstracijas ir opozicijos, pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos bauginimą ir įžeidinėjimą, nes tai yra žmogaus teisių pažeidimai ir kliūtys, trukdančios pasirengti taikiam ir demokratiškam pereinamajam laikotarpiui;

9.  smerkia tai, kad po 2016 m. rugsėjo 19 ir 20 d. įvykių buvo suimta labai daug asmenų, o tai kelia didelį susirūpinimą dėl teisinių procedūrų laikymosi ir dėl įsipareigojimo užtikrinti nepriklausomą teisingumo sistemą;

10.  pakartoja, kad saugumo pajėgoms tenka itin didelė atsakomybė už viešosios tvarkos palaikymą visapusiškai užtikrinant pagrindinių laisvių laikymąsi;

11.  primygtinai ragina KDR Vyriausybę toliau daryti pažangą šalies demokratizacijos srityje ir, siekiant šio tikslo, aktyviai remtis į 2011 m. ES rinkimų stebėjimo misijos galutinę ataskaitą bei tolesnės 2014 m. įvykdytos misijos ataskaitą įtrauktomis rekomendacijomis; prašo vyriausybės aiškiai įsipareigoti užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principams ir prašo nutraukti bet kokį teisingumo sistemos, kaip politinės priemonės, naudojimą; ragina atlikti nepriklausomą tyrimą, kad būtų greitai nustatyti už pirmiau nurodytus teisės pažeidimus atsakingi asmenys;

12.  ragina išlaisvinti visus politinius kalinius ir nutraukti politiškai motyvuotus baudžiamuosius procesus prieš opozicijos ir pilietinės visuomenės atstovus, taip pat reabilituoti asmenis, nukentėjusius dėl politika pagrįstų nuosprendžių;

13.  yra įsitikinęs, kad sėkmingi ir laiku surengti rinkimai bus labai svarbūs siekiant užtikrinti ilgalaikį šios šalies ir viso regiono stabilumą ir vystymąsi; patvirtina, kad rinkimai turėtų būti surengti visiškai laikantis KDR Konstitucijos, taip pat Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartijoje, kurią KDR raginama skubiai ratifikuoti, nustatytų principų;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Afrikos Sąjungai, AKR ir ES ministrų tarybai, JT generaliniam sekretoriui, JT Žmogaus teisių tarybai ir Kongo Demokratinės Respublikos prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamentui.