Procedūra : 2016/3001(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1313/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1313/2016

Debates :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.24
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0479

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 404kWORD 48k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1310/2016
28.11.2016
PE593.750v01-00
 
B8-1313/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2016/3001(RSP))


Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2016/3001(RSP))  
B8-1313/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, jo īpaši tās, ko pieņēma 2016. gada 23. jūnijā(1), 2016. gada 10. martā(2) un 2015. gada 9. jūlijā(3),

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2016. gada 15. jūnija rezolūciju par pirmsvēlēšanu un drošības situāciju KDR,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 17. oktobra secinājumus par Kongo Demokrātisko Republiku,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) 2016. gada 16. februāra deklarāciju,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un viņas runaspersonas paziņojumus par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā ES delegācijas Kongo Demokrātiskajā Republikā paziņojumus par cilvēktiesību stāvokli šajā valstī, jo īpaši 2016. gada 23. novembra un 2016. gada 24. augusta paziņojumu,

–  ņemot vērā ES ikgadējo ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē, ko Eiropas Savienības Padome pieņēma 2015. gada 22. jūnijā,

–  ņemot vērā organizācijas Human Rights Watch 2016. gada starptautisko ziņojumu par Kongo Demokrātisko Republiku,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku, jo īpaši 2016. gada 23. jūnija rezolūciju,

–  ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra 2015. gada 27. jūlija gada ziņojumu par cilvēktiesību stāvokli un ANO Kopīgā cilvēktiesību biroja darbību Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas prokurora 2016. gada 23. septembra paziņojumu,

–  ņemot vērā prezidenta Joseph Kabila 2016. gada 15. novembra runu par valsts stāvokli,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā 1981. gada jūnija Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā 2000. gada jūnijā parakstīto Kotonū partnerattiecību nolīgumu,

–  ņemot vērā Kongo Demokrātiskās Republikas Konstitūciju, jo īpaši tās 22., 23., 24. un 25. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Joseph Kabila ir Kongo Demokrātiskās Republikas (KDR) prezidents kopš 2001. gada;

B.  tā kā saskaņā ar KDR Konstitūciju prezidenta pilnvaru laiks nevar pārsniegt divus termiņus un tā kā Joseph Kabila 2016. gada decembrī — sava otrā termiņa beigās — ir jāatstāj amats;

C.  tā kā 2015. gadā pilsoniskā sabiedrība mobilizējās un nepieļāva pirmo mēģinājumu veikt KDR Konstitūcijas grozījumus, kas atļautu prezidentam Joseph Kabila pretendēt uz trešo termiņu;

D.  tā kā ar 2016. gada 17. oktobra lēmumu, kas noslēdza neiekļaujošu politisko dialogu, nākamās vēlēšanas tika atliktas līdz 2018. gada aprīlim, ņemot vērā prezidenta Joseph Kabila un viņa vairākuma koalīcijas locekļu pēdējo mēnešu paziņojumus, ar kuriem saskaņā vēlēšanas ir jāatliek;

E.  tā kā vēlēšanas esot jāatliek tāpēc, ka ir jāatjaunina balsotāju saraksti un vēlēšanu rīkošana izmaksā pārmērīgi daudz — USD 1,8 miljardus, kā liecina Neatkarīgās valsts vēlēšanu komisijas (CENI) aplēses;

F.  tā kā Eiropas Parlaments jau ir izteicis nosodījumu par šo situāciju un šķiet, ka KDR prezidents Joseph Kabila un viņa valdība cenšas izmantot administratīvos un tehniskos līdzekļus, lai aizkavētu vēlēšanas un saglabātu varu pēc sava konstitucionālā pilnvaru termiņa beigām;

G.  tā kā 2014. gada jūnijā ES uz KDR nosūtīja vēlēšanu uzraudzības misiju, kas norādīja uz vajadzību nodrošināt atjauninātus balsotāju sarakstus, taisnīgu sistēmu vēlēšanu strīdu risināšanai, godīgu konkurenci starp kandidātiem, stingrāku pilsonisko brīvību aizsardzību un cīņu pret nesodāmību;

H.  tā kā mēģinājums grozīt konstitūciju un vēlēšanu atlikšana ir radījusi pieaugošu politisko spriedzi, nemierus un vardarbību visā valstī;

I.  tā kā dažu pēdējo mēnešu laikā valstī ir pasliktinājusies situācija attiecībā uz cilvēktiesībām un vārda un pulcēšanās brīvību, par ko atkārtoti ir ziņojušas cilvēktiesību organizācijas, vēršot uzmanību uz to, ka tiek vardarbīgi apspiesti mierīgi demonstrāciju dalībnieki, žurnālisti, politiskie līderi un citas personas, kuras neatbalsta mēģinājumus atļaut prezidentam Joseph Kabila saglabāt varu arī pēc konstitūcijā noteiktā divu termiņu ierobežojuma;

J.  tā kā 2016. gada 16. februārī pilsoniskās sabiedrības grupas organizēja valsts streiku (ville morte), lai iebilstu pret gaidāmo prezidenta vēlēšanu atlikšanu un iespējamo krāpšanu vēlēšanu laikā; tā kā tajā pašā dienā saistībā ar šo valsts streiku KDR iestādes patvaļīgi arestēja vairākus jaunatnes aktīvistus un vismaz 30 politiskās opozīcijas atbalstītājus — pilsoņu kustības „Cīņa par izmaiņām” (La Lutte pour le Changement jeb LUCHA) dalībniekus —, kuri tika nopratināti bez advokāta klātbūtnes un no kuriem daži, esot apcietinājumā, tika ievainoti;

K.  tā kā saskaņā ar pieejamo informāciju 2016. gada 19. un 20. septembra Kinšasas demonstrāciju laikā tika nogalināti vairāk nekā 30 cilvēku un daudzi citi pazuda, un kustības LUCHA dalībnieki joprojām tiek nelikumīgi aizturēti Gomā;

L.  tā kā valdības amatpersonas ir ierobežojušas vārda brīvību, slēdzot plašsaziņas līdzekļus, piemēram, RFI un Radio Okapi, jo īpaši vēršoties pret tiem plašsaziņas līdzekļiem, kuri ziņo par protestiem;

M.  tā kā nākamās prezidenta un likumdevēja vēlēšanas ir ļoti svarīgas un tās ir jārīko miermīlīgi, pārredzami, netraucēti un savlaicīgi;

N.  tā kā opozīcija ir atbalstījusi iespējamu pārejas periodu, kurā ir iesaistīts arī prezidents Joseph Kabila, ar noteikumu, ka tiek ievērotas konstitucionālās garantijas, konstitūcija netiek grozīta un Joseph Kabila nekandidē nākamajās vēlēšanās,

1.  pauž nopietnas bažas par to, ka saspringtajā un neskaidrajā pirmsvēlēšanu laikā Kongo Demokrātiskajā Republikā situācija kļūst arvien nestabilāka, un atgādina, ka KDR iestāžu galvenā atbildība ir vēlēšanu pienācīga sarīkošana;

2.  atkārtoti pauž dziļas bažas par stāvokli valsts austrumu daļā;

3.  atgādina, ka KDR saskaņā ar Kotonū nolīgumu ir apņēmusies ievērot demokrātiju un cilvēktiesības, tostarp vārda brīvību, pulcēšanās brīvību, preses brīvību un tiesiskuma principus;

4.  uzsver, ka KDR politisko krīzi var atrisināt tikai ar visu dalībnieku nelokāmu publisku apņemšanos ievērot pašreizējo konstitūciju, jo īpaši attiecībā uz prezidenta pilnvaru ierobežošanu, un ar pamatīgu, visaptverošu, objektīvu un pārredzamu politisko dialogu;

5.  pauž bažas par to, ka nav izdevies dialogs ar KDR iestādēm, kas notika saskaņā ar Kotonū nolīguma 8. pantu un ar mērķi iegūt galīgos skaidrojumus par vēlēšanu procesu; mudina ES nekavējoties uzsākt šā nolīguma 96. pantā paredzēto procedūru un pieņemt mērķtiecīgas sankcijas pret augstākā līmeņa amatpersonām, drošības un izlūkošanas amatpersonām un bruņoto spēku darbiniekiem, kas ir atbildīgi par demonstrāciju vardarbīgo apspiešanu un politisko strupceļu, kas kavē mierīgu un konstitucionālu varas pāreju;

6.  atkārtoti pauž bažas par CENI pieņemto lēmumu un atgādina, ka tai vajadzētu būt objektīvai un iekļaujošai iestādei, kurai ir piešķirti pietiekami resursi;

7.  pauž nožēlu par to, ka demonstrācijās, kas notika dažu pēdējo mēnešu laikā, tika zaudētas cilvēku dzīvības, un stingri nosoda jebkāda spēka izmantošanu pret mierīgiem demonstrāciju dalībniekiem, opozīcijas pārstāvjiem, cilvēktiesību aizstāvjiem un žurnālistiem;

8.  stingri nosoda mierīgu demonstrāciju aizliegumu un pret opozīciju, pilsonisko sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem vērstu iebiedēšanu un vajāšanu, jo tā tiek pārkāptas cilvēktiesības un radīti šķēršļi mierīgas un demokrātiskas pārejas sagatavošanai;

9.  nosoda daudzos arestus, kas tika veikti pēc 2016. gada 19. un 20. septembra notikumiem un kas rada pamatu nopietnām bažām par juridisko procedūru ievērošanu un vēlmi nodrošināt neatkarīgu tiesu;

10.  atgādina, ka drošības spēku galvenā atbildība ir uzturēt sabiedrisko kārtību, vienlaikus nodrošinot pamattiesību ievērošanu;

11.  mudina KDR valdību turpināt sekmīgos pasākumus demokratizācijas procesa nostiprināšanā valstī un šajā nolūkā aktīvi izmantot ieteikumus, kas ietverti ES vēlēšanu novērošanas misijas 2011. gada galīgajā ziņojumā un 2014. gada uzraudzības misijas ziņojumā; prasa valdībai nepārprotami apņemties nodrošināt cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanu un pilnīgi pārtraukt izmantot tiesu sistēmu kā politisku instrumentu; prasa veikt neatkarīgu izmeklēšanu, lai ātri konstatētu individuālo atbildību attiecībā uz iepriekš minētajiem cilvēktiesību pārkāpumiem;

12.  prasa atbrīvot visus politiski ieslodzītos un pārtraukt politiski motivētas kriminālvajāšanas pret opozīciju un pilsonisko sabiedrību, kā arī rehabilitēt tos, kas cietuši politisku lēmumu dēļ;

13.  ir pārliecināts, ka sekmīgu un savlaicīgu vēlēšanu rīkošanai būs izšķirīga nozīme ilgtermiņa stabilitātes un attīstības nodrošināšanā valstī un visā reģionā; uzsver, ka vēlēšanas būtu jārīko, pilnīgi ievērojot KDR Konstitūcijas burtu un garu un Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu, ko KDR tiek mudināta nekavējoties ratificēt;

14.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Eiropas Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienībai, ĀKK un ES Ministru padomei, ANO ģenerālsekretāram, ANO Cilvēktiesību padomei, kā arī Kongo Demokrātiskās Republikas prezidentam, premjerministram un parlamentam.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0290.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0085.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0278.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika